Hverdagsheltene

For egen regning

I respekt Grethe Bøgh Næss og Eystein Stordahl fra Nasjonalforeningen Namsos demensforening oppfordret politikerne til å prioritere et spesielt tilrettelagt dagtilbud for demente i Namsos. Det er av stor betydning for sykdomsforløpet til pasientene, og de viste til at det nå var opp til kommunen å ta sin del av oppgaven for denne gruppa. Det også i respekt for den innsatsen Turvennene i Namsos i samarbeid med Lise Vannebo utfører. Dette bildet er tatt i fjor i forbindelse med femårs-jubileet til Turvennene.  Foto: Øivind Rånes

Meninger

Du som bor i Namsos legger kanskje ikke merke til dem i det daglige, men de er der. Hverdagsheltene – rundt 50 i tallet – turvennene til de mange hundre i Namsos som har en demenssykdom.

Du kjenner nok noen hverdagshelter, kanskje er du så heldig å dra nytte av det selv. Omsorg og takknemlighet er ikke målbart i kroner og øre, og det finnes ikke som en egen kolonne på rådmanns budsjettforslag.

Rådmenn og politikere er som oss andre, de har respekt for hverdagshelter, frivillige organisasjoner, sanitetsforeninger osv, som er viktige bidragsytere for å få hjulene til å gå rundt. Der det offentlig tilbudet ikke strekker til, bidrar de til å gjøre hverdagen bedre, for noen, ikke alle.

Neste uke skal budsjettet for Namsos kommune behandles. Etter noen tunge år har kommunen fått kontroll på økonomien. Ingenting er bedre enn det, men det har også sin pris. Viktige tiltak, som eksempelvis et spesielt tilrettelagt dagaktivitets tilbud for innbyggere med demenssykdom, ble ikke prioritert verken av rådmann eller flertallet i formannskapet da saken ble behandlet.


Formannskapet støtter rådmannens forslag

Ikke råd til dagtilbud for demente i denne omgang

Mange i formannskapet støtter ambisjonen om å opprette et dagtilbud for demente i Namsos. Men kun tre stemte for SVs forslag om å få det realisert i denne omgang.

 

Sp, SV og V stemte for å sette av penger til tiltaket fra neste år. Flertallet forsto, men sa nei.

Det skal mye til for at Arbeiderpartiet og Høyre snur i denne saken, men leder Lise Vannebo i Namsos Demensforening har et håp om det. For henne og mange andre, er det vanskelig å forstå hvorfor sammenliknbare bykommuner som Steinkjer, Verdal. Levanger og Stjørdal har et etablert et slikt tilbud, men ikke Namsos.

I fjor utarbeidet Namsos kommune en demensplan – et meget godt og gjennomarbeidet dokument. Det er opp til politikerne å fylle opp de forventningene som er skapt der, som blant annet et tilrettelagt dagtilbud til demente. De ansatte gjør mye godt arbeid, men de kan ikke løpe for flere enn seg selv.

Angår dette så mange i Namsos da? I et faglig sterkt leserinnlegg i NA 21. november opplyste Grethe Bøgh Næss og Eystein Stordahl i Nasjonalforeningen Namsos demensforening, at det bor flere hundre heimeboende med kognitiv svikt og demenssykdommer. Det er de. Så kan en begynne å summere hvem andre det angår. Ektefeller, samboere, barn og barnebarn.

Da begynner det etter hvert å bli mange, og flere kommer det til å bli i takt med at befolkninga blir eldre. Samtidig er det viktig å ikke glemme, at demens også kan ramme langt tidligere enn AFP-alder. Det er individuelle forskjeller på hvilke sykdommer en har og graden av svikten. Likevel finnes det en fellesfaktor. For å bremse sykdomsutviklinga og kunne bo lengst mulig heime, er et tilrettelagt dagaktivitetstilbud av stor betydning. Dessuten avlaster det de som ellers tar hånd om dem – altså familien. Den usynlige ressursen, som sparer samfunnet for store penger med å la sine bli boende hos seg. Dette kan være så slitsomt, at helsa ryker for dem også.


Overhalla sykeheim har blitt resertifisert som livsgledesykeheim

«Vi er avhengig av de gode hjelperne våre»

Torsdag var det sykeheimens tur til å feire de gode, frivillige kreftene som er med på å gjøre sykeheimen til et bedre sted å bo.

 

Jeg har ikke belegg for å si at eldre- og demensomsorgen er bedre i Overhalla enn i Namsos, men jeg kjenner en rekke overhallinger som sa nei til kommunesammenslåing på grunn av at de fryktet for at en storkommune ville føre til at kvaliteten på dette tilbudet ville bli redusert. De kan ha rett.

For Overhalla har i alle fall et velfungerende dagaktivtetstilbud som en etterspør i Namsos.

Det er mange grunner til å være stolt av å bo i Namsos. Det er ikke bare artister som har gjot Namsos kjent. Et eksempek er Turvennene i Namsos, som er en støttespiller til demensforeninga. Hvordan de er organisert og utøver sitt virke er et forbilde for en rekke kommuner landet rundt. De er gull verdt, men de skal være et supplement til det kommunale tilbudet.

Ikke gi deg, Lise Vannebo, du er allerede hedret av Nasjonalforeninga for din innsats for demente i Namsos, din stemme opp mot politikerne er av stor betydning for de som har havnet på den andre sida i livet, der livet er helt annerledes enn før.

Det vet vi pårørende.