Svar til Kolvereid FAU vedr. brukermedvirkning ved planleggingen av nye Kolvereid skole

svarer Ordfører Steinar Aspli. 

Meninger

1. Hvordan tenker ordføreren at brukermedvirkning kan skje når det verken legges ut informasjon fra møtene i byggekomiteen eller tilsendes berørte parter slik det er lovt gjort, jmf. Møtereferat og konstituering av Plan- og byggekomiteen 25.01.16?

Dessverre var ikke alle møtereferat lagt ut på kommunens hjemmeside slik intensjonen var da fanen ”nye Kolvereid skole” ble etablert på kommunens hjemmeside. Dette er nå oppdatert, alle referat er publisert og funksjonsbeskrivelse, saksframlegg og referat fra brukermøter er publisert.

Byggekomiteen må følge opp det videre informasjonsarbeidet i denne prosessen.

Når det gjelder brukermedvirkning så ble det våren 2016 gjennomført en omfattende prosess med involvering av ansatte ved alle de fire involverte enhetene i prosjektet; Kolvereid skole, Nærøy ungdomsskole, Nærøy musikk- og kulturskole og Nærøy folkebibliotek.

Den 12.mai ble det avholdt et arbeidsmøte der brukermedvirkning sto i fokus. Elevrådet ved Nærøy ungdomsskole og Kolvereid skole, FAU ved begge skolene og utvalg for oppvekst og kultur var invitert. Status for prosjektet på det tidspunktet ble gjennomgått, og partene ble involvert i et gruppearbeid der elevenes og foreldrenes syn og fokusområder ble oppsummert i et referat som ble brakt inn i det som resulterte i en funksjonsbeskrivelse.

Leder av FAU ved Kolvereid skole var deltager i gruppen som kom med innstilling til rådmannen i forhold til den lokaliseringen som ble ansett som beste løsning.

Enhetene hadde funksjonsbeskrivelsen på høring, og det er da naturlig at hver enkelt leder involverer de parter og brukergrupper (ansatte, elever og foreldre) som tilhører enheten.

2. Hva mener ordføreren er høy grad av brukermedvirkning i byggingen av nye Kolvereid skole?

Ofte oppnevner kommunen fagpersoner som skal utarbeide forslag innenfor de rammene som kommunestyret setter og ivareta de ansatte, hvor både elever, foreldre og andre organer er høringsorgan uten å være direkte involvert i planleggingsmøter. Dette er også tilfellet nå gjennom byggekomiteens arbeid med planleggingen av nye Kolvereid skole.

Prosjektet er nå over i fasen ”romprogrammering”, der funksjonsbeskrivelsen konkretiseres. Foreløpig er dette på skissestadiet og det er opprettet arbeidsgruppe der berørte parter skal involveres. Dette gjelder foreldre, funksjonshemmedes råd og andre ressurspersoner i forhold til universell utforming osv. Her vil FAU ved NUS og Kolvereid skole bli invitert til å delta.


3. Hva tenker ordføreren om at det ikke finnes politiske representanter i plan- og byggekomiteen?

Den politiske representasjonen finnes i kommunestyret, som skal vektlegge mange hensyn, også brukerperspektivet. Kommunestyret vedtar rammer for prosjektet og romprogram, og gir gjennom det sine politiske føringer. Erfaringsmessig viser det seg at det kan være klokt å ha et skille mellom politikk og administrasjon i byggekomiteen. Byggekomiteens mandat er å utrede og foreslå de beste løsningene ut i fra et faglig ståsted, så er det opp til kommunestyret å diskutere de politiske prioriteringene i dette, sammen med brukerperspektivet og øvrige samfunnshensyn.

Dette sikrer ryddighet i arbeidsprosessen og som alltid vil jeg som ordfører legge vekt på at kommunestyrerepresentantene er sitt ansvar bevisst ved å bruke de mulighetene de har til å diskutere slike viktige saker med innbyggere og ulike brukergrupper, nettopp for på best mulig måte kunne ta gode beslutninger til det beste for alle våre innbyggere.

Kommunestyret har også gitt føringer på at de faste utvalgene skal gjennomføre minst to møter i året med fokus på brukermedvirkning. Utvalg for oppvekst og kultur har avholdt ett slikt møte der samlokalisering av Kolvereid skole og andre enheter var tema.

Nye Kolvereid skole skal bygges for framtida, og ha en levetid på ca 40 år. Dette er et langt tidsperspektiv som betinger god faglig planlegging med det vi nå vet om framtidens krav til god skoledrift, samtidig som et stort økonomisk løft skal forsvares og sees i sammenheng med kommunens øvrige drift.

Til slutt er jeg glad for at FAU gjennom disse spørsmålene uttrykker ønske om å delta i debatten og prosessen. Engasjement i viktige saker for Nærøy-samfunnet er veldig bra og imøteses! Sammen skal vi bygge for framtida!