Dagtilbud for demente

LESERINNLEGG

illustrasjonsfoto 

Meninger

Vi har store utfordringer med å kunne gi forsvarlig og verdig helseomsorg her til lands. I mange kommuner, Namsos inkludert, oppleves dette hver dag. Utfordringene vil ikke minke i årene som kommer.

Et lokalsamfunn måles på hvordan det tar vare på sine svakeste. Et godt sted å leve kjennetegnes av å gi alle som trenger det forsvarlig og verdig omsorg.


Hverdagsheltene

For egen regning

 

For mange helsearbeidere føler at de ikke strekker til i sin arbeidssituasjon. Mange føler at de ikke makter å gi god nok omsorg. En gjennomgangstone er lav bemanning. Mangel på kompetanse en annen. En slik situasjon er belastende og mange blir sykemeldte.

Å bedre situasjonen er krevende og fordrer målbevisst og langsiktig satsing. Penger løser ikke alle utfordringer. Venstre vil understreke at i arbeidet fremover er det særs viktig å fokusere på innovasjon og nytenking. Vi må også evne å tenke nytt. Bedre tjenester til en billigere penge.

Vi i Venstre vil alltid prioritere arbeidet med å få på plass en pleie- og omsorgstjeneste som er av høy kvalitet. Samtidig må vi evne å tenke mer helhetlig fordi det åpner opp for nye muligheter til samarbeid med f.eks. frivilligheten.

Når en spør hjelpe- og omsorgstrengende gamle hva som er viktigst for dem, er svarene: å bli sett, at noen bryr seg, at noen kommer på besøk, at det skjer noe, at jeg kommer meg ut, at noen er glad i meg, at jeg er savnet av noen, at jeg ikke lider unødig.


Formannskapet støtter rådmannens forslag

Ikke råd til dagtilbud for demente i denne omgang

Mange i formannskapet støtter ambisjonen om å opprette et dagtilbud for demente i Namsos. Men kun tre stemte for SVs forslag om å få det realisert i denne omgang.

 

Befolkningen i Namsos skal være trygge på at Venstre vil ta ombudsrollen på alvor og være en vaktbikkje for at Namsos kommune i det minste følger minstestandardene for omsorg. Videre må fokuset på sekundær forebygging, særlig innen demens, men også innen kols, psykiatri og rus økes. Det er særs viktig å unngå at brukere og pårørende får en unødig belastende livssituasjon.

På tross av at det er gjort et grundig forarbeid i kommunen der det konkluderes med at det er behov for dagaktivitetstilbud for demente er det ikke funnet plass i neste års budsjett. Kun Venstre, SV og Sp stemte for SVs forslag om et dagtilbud for demente i Formannskapet.

Namsos Venstre forstår godt at Demensforeningen er svært skuffet over Ap og Høyres prioriteringer. Demensforeningen har jobbet utrettelig for de dementes sak i mange år. De har sørget for nærmere 50 turvenner for demente og jobbet godt og langsiktig med å få det kommunale tilbudet bedret for de demente og deres pårørende.

Personer med demenssykdom trenger målrettet trening både fysisk, mentalt og kognitivt. Passivitet og inaktivitet forsterker funksjonssvikten og fører til raskere behov for døgnkontinuerlig behandling i omsorgsbolig eller sykehjem. Stimulering og aktivisering fører til økt livskvaliteten og den demente kan være hjemmeboende lengre.

Også for pårørende til personer med demenssykdom vil et tilrettelagt dagaktivitetstilbud være viktig for å få nødvendig avlastning i en krevende hverdag.

For n´te gang er dagtilbud for demente blitt nedprioritert. Slik kan det ikke fortsette. Namsos Venstre vil kjempe for at et dagtilbud for de demente blir en realitet.