Dikt og forbannet løgn!

LESERINNLEGG
Meninger

Helse Nord-Trøndelag svikter de aller svakeste i Bindal og Ytre Namdal!

Samhandlingsreformen ble innført i 2012. Prosjektet «Lokale helsetjenester-psykiatri, rus og somatikk i Bindal og Ytre Namdal» var en konkret oppfølging av reformen. Styringsgruppa avga 12. januar 2015 en sluttrapport med forslag til iverksetting av mange nyttige tiltak Samhandlingsreformen er nylig evaluert av Riksrevisjonen, Statens helsetilsyn og Norges Forskningsråd. Det har vært utført tilsyn i 19 helseforetak og 37 kommuner. Tilsynet avdekket at pasienter fikk for lite informasjon om behandlingen på sykehuset og hva som skulle skje når de kom hjem, og alvorlig svikt i samhandlingen mellom sykehus og kommune.

For legene i Bindal og Ytre Namdal (BYN-legene) blir det i dette perspektivet helt uforståelig at Helse Nord-Trøndelag midt i implementeringen av samhandlingsreformen, og på tross at en kreativ prosess i Bindal og Ytre Namdal, gikk til det drastiske skritt å legge ned DPS-Kolvereid. DPS’en var en motor i samhandlingsreformen i vår region. Fastlegene ble ikke rådspurt i forkant av nedleggelsen av sengeposten. Et alvorlig innlegg fra fastlegene i pressen ble ignorert. Dette indikerer en usmakelig arroganse både ovenfor fastlegene og brukerne fra helseforetaket ved direktøren, og psykiatrisk klinikk ved klinikklederen.

Hvem lider? Selvfølgelig det forstår alle, pasientene!

Intensjonen i samhandlingsreformen var sømløse behandlingsforløp og trygghet for de som trenger oss mest, de menneskene som har psykiske lidelser. Dette har helseforetaket satt en svart strek over! I grell kontrast til nasjonale ambisjonene om økt fokus på rus og psykiatri!

Psykiatrien i Helse Nord-Trøndelag har definert seg ut som hjelpere for mennesker med psykiske lidelser i Bindal og Ytre-Namdal. Legene i Bindal og Ytre Namdal var nylig samlet for diskusjon av status vedrørende psykiatrien. Fastlegene er samstemte i at psykiatrisk avdeling i helseforetaket har sviktet legene og pasientene.

Lovnadene fra helseforetaket om ivaretagelse av de kronisk syke pasientene i BYN tross nedleggelse av sengeposten i DPS-Kolvereid er brutt. Legene opplever betydelig samarbeids- og kommunikasjonsproblemer med psykiatrisk avdeling i Namsos. Legene sliter med å få kronikerne innlagt ved kriser, og når psykiatrisk avdeling tar imot blir det ofte korte innleggelser og mangelfull oppfølging. Avdelingens lokalkunnskap om BYN er påtakelig. Dette i sterk kontrast til de gode og sømløse pasientforløpene vi var så godt fornøyd med når DPS-Kolvereid sengepost var oppegående.

Hva har skjedd, og hva er motivasjonen fra helseforetaket for å gi denne mest sårbare delen av befolkningen et så dårlig tilbud? Hva opplever fastlegene nå? Det har vært en radikal økning i antall avvisning av relevante henvendelse til psykiatrisk poliklinikk i Namsos fra fastlegene i BYN, fastlegene opplever store problemer med å få lagt inn pasienter som øyeblikkelig hjelp og legene ser at psykiatrisk avdeling i Namsos gir dårlig oppfølging av pasientene etter innleggelse. Henvisninger til poliklinisk behandling blir avvist med svært mangelfull begrunnelse sett fra fastlegenes ståsted. Psykiatrisk avdeling i Namsos tilbyr ingen veiledning til fastlegen, og pasientene blir overlatt til en uviss skjebne.

Til fastlegenes stor bekymring er nå også fagfolkene på DPS-Kolvereid fratatt retten til selv å vurdere henvisninger fra BYN-legene. Dette er meningsløst, vi ønsker tett kontakt med fagfolkene på DPS, ikke Namsos. Vi ønsker lokale sømløse behandlingslinjer. Mange fastleger synes ikke lenger det er noen mening i å henvise til psykiatrisk avdeling i Namsos.

Hvem lider? Selvfølgelig det forstår alle, pasientene!

Fastlegen i BYN vil oppfordre Kystgruppen til å rette en henvendelse til Helse Nord-Trøndelag med følgende krav;

1. Fagfolkene på DPS-Kolvereid må med umiddelbar virkning få tilbake retten til å vurdere henvisninger fra fastlegene i BYN.

2. Helse Nord-Trøndelag må med øyeblikkelig virking iverksette rekruttering til DPS-Kolvereid med ansettelse av en psykolog og en lege for å styrke bemanningen.

Fastlegen i BYN evaluerer det arbeidet som er gjort i BYN-prosjektet som særdeles verdifullt for en sømløs helsetjeneste. Styringsgruppen bør vurdere å knytte til seg en av legene i BYN for å hjelpe til med å videreføre de positive føringene i prosjektplanen. Dette vil øke sjansen for suksess. Fastlegen ønsker videre å samarbeide tettere med prosjektledelsen for å finne de gode lokale løsningene både innenfor somatikk og psykiatri.

Kystgruppen oppfordres videre til å arbeide for et interkommunalt samarbeid for etablering av en sengepost for psykisk syke pasienter i BYN som trenger øyeblikkelig hjelp omsorg på et høyere nivå enn hva kommunenes KAP senger kan tilby. I en slik løsning kan vi gi våre mest sårbare pasienter en helserett og et adekvat lokalt behandlingstilbud.

Fastlegene i BYN vil oppfordre Kystgruppen til snarest mulig å få på plass og videreføre

1. Interkommunal psykologstilling

2. Videreføring av interkommunal ruskoordinator

3. Etablering av interkommunal sengepost på nedlagte DPS for akutte psykiske kriser

Fastlegene i BYN ser mange nye utviklingsmuligheter både innenfor psykiatri, rus og somatikk.

Vi vil oppfordre Kystgruppen til å satse på en videreutvikling av telemedisinske løsninger

1. Interkommunalt (for eksempel med ruskoordinator og Samhandlingsteam i BYN, SiBYN)

2. Mot spesialisthelsetjenesten, lege og psykolog på DPS-Kolvereid

3. Mellom fastlegene

Fastlegene er enige om en økt satsning på lokale løsninger og vi vil oppfordre Kystgruppen til å kreve sømløse pasientforløp mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten i BYN. Det betyr at DPS-Kolvereid må få økt autonomi ved selv å behandle søknader fra BYN-legene, og de må få tilføring av økte ressurser i form av ny psykolog- og legestilling. Vi vil videre oppfordre til økt satsning på interkommunalt samarbeid både innenfor psykiatri og somatikk. Vi må så snart som mulig få på plass interkommunal psykologstilling. Samarbeid om somatisk helse i BYN må starte så snart som mulig. Fastlegen har de siste 10 årene hatt tett kontakt og erfaringsutveksling, dette kan BYN prosjektet høste mange positive frukter av.