Om å lure seg selv med lave renter

Meninger

Leser man avisene og diskuterer med folk flest, får man inntrykk av at jo lavere boliglånsrentene blir, jo bedre er det. Unntaket er selvsagt hvis du snakker med folk som har store bankinnskudd. Disse skriver imidlertid avisene ingenting om, bemidlede folk er det jo ikke synd på.

Få tar inn over seg det faktum at dagens lave renter skyldes manglende økonomisk vekst. Renta blir brukt for å stimulere til økt vekst. Rentekutt og lave boligrenter skal gi en bedring i etterspørselen etter det meste, både hus, luksusvarer og forbruk. Men dette er bare midlertidig, for husholdningenes gjeld øker fort når renta er lav. Og når gjelda blir problematisk stor kreves det nye rentekutt for å holde kundenes kjøpelyst i live. Rentekutt stimulerer økonomien kunstig, og vil over tid avle behov for nye pengepolitiske lettelser. Med andre ord blir det stadig vanskeligere å få renta opp igjen, jo mer folk øker gjeldsbelastningen sin.

Unge mennesker må regne med å leve lenge. Kanskje får de like mange pensjonsår som arbeidsår. Det er derfor ikke opplagt at de unge får bedre råd når renten går ned. For hva er viktigst – billige bolig og forbrukslån, eller god avkastning på pensjonen? For de lave rentene vil gi mange av oss dårligere pensjonsvilkår de siste 30 år av livet.

Lave renter med tilhørende høy gjeldsoppbygging medfører også en rekke andre utfordringer. For tredje år på rad øker antallet husholdninger i Norge som har betalingsproblemer. Når folk får betalingsproblemer, sier tre av ti at boliglån er hovedårsaken. Selv om rentene er ekstremt lave så gir en altfor stor økning i totalgjeld mange familier økonomiske problemer.

Hver niende husholdning i Norge har ikke noe økonomisk spillerom. De klarer kanskje å betale regningene sine, men det finnes ikke ekstra kroner til noe, verken på kort eller lang sikt. Det er ingen trygghet i form av oppsparte midler hvis noe uforutsett skulle skje. Må bilen på verksted, tannlegen besøkes eller vaskemaskinen ryker, så er det ikke ledige midler til å takle slike hendelser.

Blant annet av denne mangelen på økonomiske buffere eksploderer lånefinansiert forbruk. Det som gjør enkelthusholdninger mest utsatt nå, er helt klart forbrukslånene, som ligger på toppen av andre lån. Per første kvartal hadde private husholdninger 90 milliarder kroner i forbrukslån. 90 milliarder er vanvittig mye penger!

De som har mer enn tre-fire ganger inntekten i lån er utsatt, yngre mer enn eldre. Folk med lav inntekt og lav utdanning står dårligere rustet, og ikke minst dem som jobber i en utsatt sektor. Begynner du å kombinere flere av disse faktorene er du virkelig i faresonen. Tar du i tillegg med at de lave rentene gjør at vi får dårlig avkastning på pensjonen vår, er det spørsmål om lave renter er så ensidig positivt?

Lavrentepolitikken stimulerer først og fremst de nærsynte. Hadde folk tatt inn over seg hvilken fremtidig pensjonsutvikling som de lave rentene indikerer, hadde de spart mer, ikke mindre. I stedet for å ta opp mer og mer billige lån burde de aller fleste spart mer jo lavere renta blir.

Jeg tror vi bare må venne oss til en hverdag der den økonomiske veksten er mye lavere enn før. Vi vil få en hverdag hvor de mennesker som evner å tenke langsiktig, vil spare langt mer enn de gjør i dag, nettopp fordi den økonomiske veksten og renta er ubehagelig lav. Men fortsatt vil det dessverre være mange som lurer seg selv med at lave renter løser alt...


Jon Håvards tips

Skaff deg et økonomisk handlingsrom slik at du kan møte uforutsette hendelser.

Lavere rente medfører lavere låneterminer. Start en spareavtale som er like stor som dine reduserte lånekostnader.

Husk at det kommer en grå revolusjon. Antallet yrkesaktive i forhold til antall pensjonister halveres de neste tiårene. Du bør derfor starte din egen pensjonssparing.

Ikke la deg bli fristet til å ta opp enda større lån selv om renta er lav. Det er nå du bør spare.

Unngå forbrukslån. Snakk med banken din, der kan du få gode råd både med tanke på sparing og god styring av økonomien din.