Ulv - Ulv

Offerrollen kler en av landets største skogeiere meget dårlig.

Johan Storm Nilsen
Meninger

Høyrepolitikerne Anders Kiær og Anne Ulvig har i T-A og NA brukt den siste uken i året på et frontalangrep på det de hevder er en altfor stor ulvestamme. Hvert år felles 35.000–40.000 elg her i landet. Å hevde at det vil føre til «utradering av elgstammen» og bli «en katastrofe for distriktene» hvis en i år ikke får skyte 47 men bare 15 av i alt 68 helnorske ulver, tyder på sviktende dømmekraft fra disse to politikernes side. En slik argumentasjon føyer seg pent inn i rekken av uredelig skremselspropaganda om utkantenes undergang om rovdyra får eksistere i ørsmå bestander. Offerrollen kler en av landets største skogeiere meget dårlig.

Rovdyr og mennesker spiser kjøtt, også elg, av og til. Slik er nå en gang naturen.

Jeg går av og til i skogområdene mellom Rena og Elverum. Med de omfattende elgbeiteskadene på furuforyngelsene en ser vil jeg tippe at litt færre elg hadde økt verdiskapingen i skogen merkbart, for å si det forsiktig!


Partitopp mener ulvefredning strider med partiets grunnverdier

– En katastrofe for distriktene

Høyres fylkesleder i Nord-Trøndelag går hardt ut mot eget parti og partifeller etter at miljøvernministeren omgjorde fellingsvedtaket for ulv.

 

Kiær har rett i «at dagens rovdyrpolitikk er et overgrep», men ikke mot skogeierne og jegerne som må dele litt på elgen med rovdyrene. Dagens rovdyrpolitikk er imidlertid et overgrep mot det store flertallet av oss som setter pris på å ha et noenlunde intakt økosystem. Det er åpenbart grunn til å minne om at viltet er allemannseie og ikke eid av grunneierne slik en ofte får inntrykk av.

Jaktretten forutsetter at jaktbare arter forvaltes slik at de ikke blir utryddet. Dette er helt elementært i naturforvaltningen, som jeg forventer at jegerne og Ulvig/Kiær er klar over, og tar hensyn til. For sesongen 2015/16 var det kun 2,66 prosent av befolkningen som var aktive jegere.


 

Å påstå at ivaretakelse av samfunnets fundamentale miljøverdier «er i strid med Høyres verdier» virker ikke spesielt gjennomtenkt.

Ja, det hender rovdyra også spiser sau. Spesielt når den blir satt ut i de områder der det er størst sjanse for å bli tatt!

Det undrer meg at Anne Ulvig og Anders Kiær ikke er mer opptatte av landbrukets muligheter for økt verdiskaping. Erstatter en sau med storfe vil verdiskapingen firedobles og landbruket styrkes. Det har en gode erfaringer med både i Lierne og Snåsa. Vi har for liten storfekjøttproduksjon og et meget kostbart overskudd av sauekjøtt. Men det er vel tilskuddet på over 100.- kroner kiloet og rause rovdyrerstatninger som ikke stimulerer til bedre tilsyn, som er bøygen.

Gang på gang ser vi at jegerne skyver sauen fremfor seg i sin kamp mot rovdyra.

Rovdyra på toppen av næringskjeden er en nødvendighet for at utmarkens totaløkologi skal fungere best mulig, og utvikle seg slik den har gjort i tusener av år. Rovdyra tar de svakeste slik at stammen utvikler seg positivt på sikt. Dette er også et argument for å øke rovdyrbestandene og ikke minske den.