Elevene får matematikk-tilbud

Rektor svarer:
Meninger

Elevene i førsteklassene ved Olav Duun videregående skole har i et leserinnlegg i NA den 15.3. uttrykt frustrasjon over endringer i skolens fagtilbud i matematikk fra skoleåret 2017-2018.

Engasjementet elevene har vist i denne saken har vært større enn det skolen vanligvis opplever i de årlige rundene med justering av fagtilbudet. Skolen setter pris på dette engasjementet og elevenes bevissthet i planleggingen av eget utdanningsløp.

Skolen ser at elevene ble vel sent introdusert for planlagte endringer i fagtilbudet. Vi velger derfor å komme elevene i møte i denne saken og vil gi dem mulighet til å velge matematikk S1 på Vg2.

Alle de videregående skolene i fylket gjør hvert år en vurdering av programfagtilbudet til elevene det påfølgende skoleåret. Skolenes tilbud må sikre at alle elever får et godkjent vitnemål i det utdanningsprogrammet de har valgt. Innenfor utdanningsprogrammet studiespesialisering reguleres fagtilbudet etter hvor mange elever som ønsker en samfunnsfaglig retning og hvor mange som ønsker realfag.

Skolene må også ta hensyn til elevtall og økonomi, og til de mål fylkestinget setter for opplæringstilbudet i fylkeskommunen.

Elevtallet i fylket er på vei nedover, og denne trenden forsterkes og varer i flere år framover. For få år siden startet det nærmere 90 elever på studiespesialisering ved Olav Duun vgs hvert år, mens det neste år ser ut til å bli 60. Elevtallsreduksjonen er hovedbegrunnelsen for at skolen må redusere antall fagvalg i tiden framover.

Skolen må ha en økonomistyring og en fagportefølje som sikrer et godt og forsvarlig fagtilbud for elevene innenfor alle fagområder.

Det er nødvendig at skolen reduserer antall fagvalg, men vi velger nå å bruke mer tid på å forberede elevene på endringene. Det blir ingen reduksjoner høsten 2017, men vi vil måtte arbeide fram gode løsninger fra høsten 2018. Skolen vil selvfølgelig fremdeles prioritere et fagtilbud som sikrer alle elevene en mulig vei til alle tilbud innenfor høyere utdanning i Norge.

Olav Duun videregående skole er en relativt stor skole og gir et bredt tilbud til ungdommene i Namdalen, og vi ser positiv faglig framgang og bedre gjennomføring på skolens resultatbarometer de siste årene.

Ledelsen ved skolen gjør vurderinger av hvordan skolen på en best mulig måte kan tilpasse aktivitetsnivået til elevtallsnedgangen som kommer. Vi ser fram til videre positivt samarbeid med elevene i dette arbeidet.