Når nye Trøndelag skal formes og veksten starter

Hva vil vi med Namdalen?

En stemme Region Namdal kan tale med en stemme i saker som er viktig for innbyggerne i kommunene, eksempelvis samferdsel.  Foto: Bjørn Tore Ness

Meninger

Vi lever i ei omskiftelig tid. Vår namdalske hverdag påvirkes i stor grad av reformer og strukturendringer som gjennomføres nasjonalt.

Hva vil vi med Namdalen?

Hvordan kan vi arbeide for å fremme Namdalen som en attraktiv region å bo, arbeide og leve i – og hvordan skal vi skape et godt grunnlag for vekst og utvikling?

Politikerne i Namdalen ønsker å ha styring på egen utvikling og ta del i forventet vekst for regionen og nasjonen. Derfor har lokalpolitikerne, med ordførerne i spissen, vært aktive i samfunnsdebatten og ønsker å rigge et slagkraftig og attraktivt Namdalen i framtida.

Namdalen er utkant i Nord-Trøndelag og kan bli det i enda større grad når vi blir ett Trøndelag fra årsskiftet. NB: Hvis vi ikke gjør noe med det.

Et av de viktigste grepene som nå blir gjort i Namdalen, er derfor å gå sammen om å skape ett, felles regionråd. I ett år har ei arbeidsgruppe bestående av ordførere og rådmenn utformet et forslag til hvordan dette regionrådet skal sammensettes og arbeide fra nyttår. Forslaget er nå ute til behandling i kommunene.

En av årsakene til utredninga om ett felles regionråd er de strukturendringene som kommunene må forholde seg til, og mange ulike prosesser som pågår parallelt – med ulike tidshorisonter:

Regionreformen med ett Trøndelag gjennomføres fra 1/1-2018.

Kommunereformen, med sammenslåing av Namsos, Namdalseid og Fosnes, og en mulig tvangssammenslåing av Nærøy, Vikna, Leka og Bindal gjennomføres fra 1/1-2020

Vedtaket i Stortinget om avvikling av samkommuneordninga gjennomføres senest 1/1-2020

Osen kommune vurderer regiontilknytning nordover i stedet for sørover (Fosen)

Andre reformer som påvirker samfunnsinstanser kommunene har et nært samkvem med (politi, helse, Nav mv).

Andre nasjonale og regionale beslutninger som påvirker virkemidler i distriktene og forholdet mellom by og land

Fordi mange av disse prosessene foregår parallelt og med ulike tidshorisonter, ønsker Region Namdal, som består av ordførerne i Namdalen, å etablere det nye regionrådet allerede fra kommende nyttår, slik at regionen har et operativt og aktivt fellesorgan samtidig som prosessene pågår. Det innebærer at regionrådene i Ytre og Indre Namdal opphører, det samme vil Region Namdal som har vært et uformelt samarbeidsorgan gjennom åtte-ni år. Midtre Namdal samkommune vil bli videreført fram til avvikling senest 1/1-2020.

Et overordna mål for Region Namdal har vært å kunne tale med en, tydelig stemme i viktige saker. Dette har vært gjort ved mange anledninger og Namdalens stemme er blitt lagt merke til, og lyttet til, om ikke alltid hørt.

Dette har helt åpenbart gjort noe med bevisstheten til ordførerne, forhåpentlig også i det øvrige lokalpolitiske miljøet og blant namdalingene generelt. Gjennom det faste, politiske verkstedet som Region Namdal har utviklet seg til, har ordførerne lagt til side kjepphester og lokale særinteresser og samlet seg om det som gagner Namdalen best. Dette har skapt bedre tillit og større raushet mellom mennesker og kommuner. Alle har erfart betydninga av å stå sammen, forsterke regionens stemme og derved oppnå større gjennomslagskraft.

Når namdalskommunene blir utfordret av regionale og nasjonale myndigheter eller instanser om å bli enige om prioriteringer, kan vi respondere raskt. Vi har samla oss, vi er enige – og disse prioriteringene ønsker vi å gjennomføre!

Trøndelags største potensial for vekst ligger langs aksen Orkanger-Steinkjer. Her er det mest folk, og sterkest satsing på infrastrukturtiltak. Men resten av Trøndelag trenger også vekst. Skal Namdalen nyte godt av veksten i regionens midte, må vi manøvrere aktivt og klokt. Derfor må vi organisere oss rasjonelt – definere tydelig hva som er våre utfordringer og behov – og kreve oss. Vi må selv uttrykke hva som skal til for at også Namdalen skal få vekst og utvikling.

Namdalen har rike naturressurser som kan utnyttes i både vann, jord, skog og fjell – og betydelige muligheter for næringsutvikling og framtidige arbeidsplasser. Mange av disse ressursene er tatt i bruk allerede og har gitt grunnlag for positiv utvikling gjennom årtier. Men vi trenger MER utvikling, og vi trenger kloke hoder, tilgjengelig arbeidskraft og kapital for å utnytte potensialet.

Vi må fokusere på mulighetene vi har i vår region, og hvordan vi skal forsterke og utnytte disse. Vi må ha ambisjoner på Namdalens vegne – og arbeide for å oppfylle disse.

Overordna er målet å ha vekst i folketallet som samsvarer med nasjonale og regionale prognoser. Vi må derfor skape bolyst og muligheter for arbeid. Dette skal vi oppnå gjennom:

God infrastruktur som bidrar til å redusere avstandsulempene som Namdalen har ved å være der vi er

Gode helsetilbud – som gir innbyggerne trygghet og god behandling. Det viktigste fellestiltaket i Namdalen, som alle står sammen om, er å sikre Sykehuset Namsos’ kapasitet og posisjon

Tilgang på god , og tilstrekkelig, kompetanse. De videregående skolene, fagskolene og Nord Universitet er særdeles viktige for å gi ungdommene en mulighet for utdanning som nærings- og samfunnslivet trenger

Gode rammevilkår for næringslivet

Et nytt regionråd kan ikke løse disse store oppgavene, iallfall ikke alene. Men det kan være en pådriver for å oppnå gode samarbeidsforhold, fornuftige strukturer som skaper ønsket vekst – og et offensivt talerør for regionens interesser overfor regionale og nasjonale beslutningstakere. Dette kan bidra til at det er godt samarbeid og utviklingsvilje i den store, offentlige sektoren.

Vi skal framsnakke og styrke Namdalen, og bidra til endringer som er positive for regionen.