Å sette pasientgrupper og sykehus opp mot hverandre

Leserinnlegg
Meninger

I oppslagene i TA og NA som fulgte vår kronikk 16. juni, opplever vi at vårt budskap ble misforstått. Vi ser at vårt spørsmål om grunnlaget for å oppruste akuttberedskapen har blitt forstått som et spørsmål om akuttberedskapen i det hele tatt skal opprettholdes. Dette var ikke intensjonen. Vi anerkjenner selvfølgelig Stortingets vedtak om at Sykehuset Namsos skal ha akuttberedskap, men vi mener beslutningsgrunnlaget for å vurdere behovet for opprustning mangler.


 

I kronikken ønsket vi å belyse mangel på eksisterende ressurser og fremtidig plan for behandling av stadig flere eldre på Sykehuset Levanger. For å sette dette i perspektiv viste vi til at det skal brukes svært mye penger på et nybygg i Namsos og opprustning av akuttberedskapen.


Levanger-leger går hardt ut mot: • Akuttmottaket i Namsos • Kombinasjonsbygget i Namsos

Beskylder egen arbeidsgiver for juks

Levanger-leger beskylder Helse Nord-Trøndelag for å ha jukset med grunnlaget for akutt-beredskapen ved Sykehuset Namsos.


Klinikkleder Eilertsens forsikring om at registreringene er «korrekte» er betryggende, men at et høyt antall registrerte traumer og traumemottak brukes som argument for økt bemanning i Namsos er fortsatt kritikkverdig, selv om det til slutt er politiske avveiinger som avgjør. Direktør Aas bringer antall innleggelser via akuttmottaket i 2016 på banen, nemlig 8600. En økning fra 7190 året før, i følge Sykehusbygg HF. En slik eksplosjon av akuttinnleggelser burde ikke bli besvart med å bygge ut kapasitet, men med et særdeles viktig spørsmål: Hva har skjedd med helsa til namdalingene som har ført til en økning av akuttinnleggelser med 20 % siste året? Vårt poeng er igjen at det er grunn til å se nærmere på hva tallene representerer og hva som er årsakene til at utviklingen i sykehusene våre går i motsatt retning. Vi håper på en nærmere redegjørelse rundt dette.


Klinikkleder for kirurgi i Levanger og Namsos:

– Påstandene faller på sin egen urimelighet

De ble beskyldt for juks. Men klinikkleder for kirurgi Tina Eilertsen fastslår at kritikken er uberettiget.

 

I vår kronikk viet vi mest spalteplass på at det geriatriske tilbudet ved Levanger er utilstrekkelig. Det er synd at redaksjonen i sine oppslag i etterkant av kronikken ikke har gitt temaet plass.  Kompetanse tar mange år å bygge opp, men kun et pennestrøk å fjerne. Hvem skal fortelle om 10 nye tapte år for de eldste pasientene på Innherred? Det er prisverdig at lederen i TA 17. juni påpeker at vår beskrivelse er alarmerende og krever at det tas grep, men vi kan ikke se at temaet er forfulgt videre i de redaksjonelle sakene.


 

Administrerende direktør Aas skriver i TA 17. juni at vårt innspill vil være viktig i arbeidet med Strategisk utviklingsplan for Helse Nord-Trøndelag. Vi føler oss ikke beroliget av dette. Situasjonen pr i dag er at den eldre befolkningen i Levangers nedslagsfelt ikke har et tilbud som følger nasjonale anbefalinger.

Av hensyn til våre pasienter og med den skjevfordelingen vi mener å se innad i HNT synes vi det er viktig at debatten fortsetter. Vi må kunne diskutere om planer, helseprioriteringer og beslutninger kommer pasientene som trenger det mest til gode, og om vi får mest mulig ut av hver helsekrone. Dessverre krever det at vi tørr å sette pasientgrupper og sykehus «opp mot hverandre», selv om det er en «farlig øvelse», noe vi nå har erfart.