En god barnehage varer livet ut

På tide å heve nivået

Innspill

ØNSKER SVAR Leder Bjørn Wiik i Utdanningsforbundet ønsker svar fra partienes stortingskandidater før valget hvordan de vil prioritere jobben med å få hevet nivået i norske barnehager. 

Vi, først og fremst barna, kan ikke leve med at Norge er dårligst i OECD-klassen

Meninger

Det stilles stadig større krav til barnehagen. Barnehagehverdagen skal være preget av glede og trygghet, lek, læring, utforskning og masse opplevelser. Dagens barnehage har en mer mangfoldig sammensetning enn tidligere – noe som krever økt kompetanse fra barnehagelærernes side.

Barnas egen kultur, deres trivsel, utvikling, læring og danning er utgangspunktet for barnehagelærernes tilnærming til arbeidet. Det er ikke nok å ha kompetanse om barnehagens mandat, barnas utvikling og barnegruppenes styrker og utfordringer.

Vi må ha lærere som har barnehagelærerkompetanse både i fag, didaktikk og pedagogikk, slik at vi også gir barna et innhold å være sammen om gjennom dagen. Forskning viser positive sammenhenger mellom lærerutdanning og utøvelse av barnehagelæreryrket.

Det kreves høy kompetanse for å organisere et godt leke- og læringsmiljø for alle barn, uavhengig av utviklingsnivå og forutsetninger, kunnskaper og ferdigheter.

Barnehagelæreren må ha kunnskap om ulike metoder, planlegging, barnehagens innhold, lek, læring, danning og vurdering. Med utgangspunkt i barna de har ansvar for velger barnehagelærerne den beste tilnærmingen.

Barnehagen er første ledd i vårt utdanningsløp. Likevel går 20 000 barn i en barnehage som ikke oppfyller barnehagelovens krav til lærertetthet – den såkalte pedagognormen. For å sikre alle barn en likeverdig og god barnehage må det ansettes flere barnehagelærere i norske barnehager.

Norge er fremdeles det eneste av 25 undersøkte OECD-land som ikke har 50 prosent pedagoger eller 80 prosent ansatte med barnefaglig kompetanse i barnehagene.

Ulike regjeringer har konstatert at de ansatte og deres kompetanse er den viktigst faktoren for å sikre god kvalitet. Det er derfor gledelig at stadig flere partier programfester behovet for at minst halvparten av dem som arbeider i barnehage må ha barnehagelærerutdanning. Nå er tiden inne til å realisere kravet!

Utdanningsforbundet Nord-Trøndelag forventer at partienes stortingskandidater klargjør sitt ståsted, både hva angår norm for hvor mange barnehagelærere det skal være i en barnehage og hvordan skaffe nok kvalifiserte barnehagelærere, i forkant av valget.

Vi, først og fremst barna, kan ikke leve med at Norge er dårligst i OECD-klassen.