Svarer Ness

Om retten til å bestemme bosted

Meninger

11. juli har Snorre Ness, leder Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) i Nord-Trøndelag et debattinnlegg i Namdalsavisa hvor han tar opp at private omsorgsfirma på oppdrag fra kommunene bosetter personer med utviklingshemming og atferdsvansker i institusjonsliknende tilværelse langt ifra hjemstedskommunen.

Videre skriver han sitat: «Det er god grunn til å anta at ordningen er i strid med

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne, artikkel 19: Mennesker med nedsatt funksjonsevne har også rett til å velge hvor, hvordan og med hvem de skal bo. Ingen skal måtte bo i en bestemt boform.»

Sitat slutt:

At man skal velge hvor, hvordan og hvem man vil bo sammen med tror jeg de fleste er enige om men når dette kommer fra NFU er det forholdsvis nye toner for når man startet med avviklingen av sentralinstitusjonene la daværende Norsk forbund for psykisk utviklingshemmede (NFPU) seg på regjeringens linje som sa at den utviklingshemmede flyttes til den kommunen der mor bodde da utviklingshemmede sønn eller datter bodde da man var 16 år.


Når lokalsamfunn ikke strekker til

På tide å gripe inn

 

Dette dreide seg om personer som hadde bodd på institusjoner i kanskje 30 til 40 år og som derfor ikke lenger hadde noe forhold til denne kommunen.

Dette innså sentrale myndigheter delvis etter en stund og dermed ble det innført 33 vertskommuner hvor utviklingshemmede kunne velge om de ville bo i kommunen der institusjonen lå eller om de ville flytte til «hjemkommunen».

NFU påpeker til stadighet at utviklingshemmede bor i institusjonslignende forhold og i det begrepet ligger de antall utviklingshemmede under samme tak til grunn.

Bofellesskap og bokollektiv for målgruppen for målgruppen defineres ikke som institusjon. (Kilde NOU På lik linje)

Barnebolig, avlastningsinstitusjoner osv. blir etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester definert og regulert som institusjon fordi dem bl.a. har tilsynslege.

Det er derfor en fordel å ha tunga rett i munnen før man uttaler seg.