Helsepartiet i Nord-Trøndelag vil legge ned «Beslutningsforum»:

Stopp uverdigheten!

Meninger

Det at brystkreft pasienter med spredning ikke får dekket utgifter til medisinen Kadcyla er på nytt aktualisert gjennom intervjuet med Eva Flått i NRK Trøndelag 11.07.2017.

Helsepartiet mener det må være noe grunnleggende feil når velstående Norge, som ett av få land i Europa ikke dekker utgifter til kreftmedisinen Kadcyla til sine innbyggere. Dette fordi det norske «beslutningsforum» synes medikamentet er for dyrt. Hvorfor har det norske beslutningsforum dette standpunkt når de fleste andre land mener Kadcyla må betraktes som viktig og godt dokumentert medisinsk behandling?

Svaret er selvfølgelig pris i forhold til det fire toppdirektører i Helseforetakene synes er verdt å betale for en viss effekt målt i leveår (QALY).

Hva er så et menneskeliv verdt? Eller 2 års ekstra levetid? Helsepartiet vil ikke at disse fire topplederne som utgjør det såkalte «Beslutningsforum» i helsevesenet skal kunne bestemme dette. Disse fire direktørene utgjør en enorm maktfaktor i styringen av helsetjenesten. De ble av den rødgrønne regjeringen overlatt makten til å si ja eller nei til nye gjennombrudds-medikamenter og nye behandlingsmetoder.

Denne makten forvalter de uten å ha vedtak i Stortinget, uten juridisk forankring, uten fagspesifikk kompetanse, uten pasientkontakt, uten åpne prosesser og uten klageadgang på vedtak. Derimot er de pålagt å spare, de har budsjettansvar og bonusavtaler. Den blå regjeringen har videreført denne innretningen som i praksis utelukkende legger vekt på pris når de avgjør hvilke medikamenter Norge «har råd til.»

Når media konfronterer dem med vedtak som de facto fratar dødssyke pasienter muligheten til flere års god levetid, har leder Lars Vorland satt svake grupper opp mot hverandre og svart at hvis den ene pasientgruppen får hjelp, vil det går ut over en annen.

Norge er blant landene i OECD som bruker minst på medikamenter. Og at de fire direktørene sitter farlig nær en inhabilitetssituasjon blir ikke problematisert av noen. Derfor gjør Helsepartiet det.

Tankevekkende er det også at St Olavs Hospital i 2016 gikk med over 200 millioner kroner i overskudd. Var det kanskje noen som ikke fikk den behandlingen de hadde rett på? Til sammenligning ligger de kalkulerte utgiftene på Kadcyla til alle aktuelle brystkreftpasienter i hele Norge anslagsvis på 80 – 100 millioner kroner årlig.

Etter innføringen av foretaksmodellen 1.1.2002 ser vi en gradvis dreining vekk fra menneskeverdet og over til økonomi, fordi målstyringen forankrer sine mål i økonomiske størrelser og ikke i vanskelig målbare verdier som helse, forebygging, livskvalitet og omsorg. Liv og helse burde komme først, men gjør det ofte ikke.

Helsepartiet vil legge ned beslutningsforum og helseforetakene og skape regionale funksjoner med ansvar for både primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste. Vi har programfestet å øke tilskuddene til helsevesenet fra 9,8 – 12 % av BNP. Vi vil også omgjøre direktørstillinger og andre toppstillinger i helsebyråkratiet til åremålsstillinger.

Å investere i befolkningens helse er lønnsomt, både for individet, samfunnet og økonomien. Stem Helsepartiet!