Sjukehusene i Nord-Trøndelag

Heller samarbeid enn splid

INNLEGG

Overlege Annbjørn Johansen og kollega Anders Svare imøtegår kritikken fra overlegene på Levanger   Foto: Bjørn Tore Ness

Meninger

Både våren 2016 og sommeren 2017 har det pågått en debatt i NA og T-A om behandlingstilbudene ved de to sykehusene i Nord-Trøndelag. Debatten ble i begge tilfeller startet av overlege Odd E. Elden, Sykehuset (SH) Levanger, i år sammen med konst. overlege Christian Myrstad, SH Levanger. De samme to legene kommer – sammen med ytterligere tre kolleger fra SH Levanger- med nye argumenter i NA på nett 14. juli.


Levanger-leger går hardt ut mot: • Akuttmottaket i Namsos • Kombinasjonsbygget i Namsos

Beskylder egen arbeidsgiver for juks

Levanger-leger beskylder Helse Nord-Trøndelag for å ha jukset med grunnlaget for akutt-beredskapen ved Sykehuset Namsos.Budskapet er for det første at Namdalen og SH Namsos de ti siste år- sammenlignet med SH Levanger- har fått tilført altfor mye ressurser. I fjor var temaet at det relativt sett var for mange ambulansebiler i Namdalen, for mange røntgenapparater i Namsos, og for mange på vakt om natta på anestesiavdelingen i Namsos. I år (NA 16.06) var temaet for det første at behandlingstilbudet til eldre på SH Levanger er mye dårligere enn i Namsos. Hovedårsaken angis å være at tidligere sjukehusdirektør A. Flaat la ned seks av åtte geriatriske senger på Levanger. Elden og Myrstad supplerer med at Namsos har en mye høyere kapasitet for å ta imot pasienter med hjerneslag (som er en relativt vanlig sjukdom blant eldre); det refereres ti slike senger i Namsos og fire på Levanger.


 

Det andre hovedtemaet i innlegget 16.06 i år var at SH Namsos tar imot for mange pasienter som traumepasienter. En annen måte å si dette på er at det brukes for mye ressurser på å ta imot pasienter som i gjennomsnitt har lite skader. ”Det jukses med tallene”, uttaler Elden til NA 16.06. Og på tross av at Stortinget har vedtatt at Namsos skal ha et kirurgisk akuttmottak, sier Elden i samme intervju at han er i tvil om det bør være kirurgisk akuttmottak i Namsos. Han mener spørsmålet er for dårlig utredet.

Men legene fra Levanger har en ytterligere agenda: i og med at de mener å påvise at SH Levanger har blitt forfordelt de siste ti år, mener de at dette må få følger for kommende investeringer. For det første stiller de spørsmål om planlagte nybygg i Namsos bør reises. Byggene beskrives som storslåtte; et av dem sammenlignes med et av antikkens sju underverk, nemlig Faraos pyramider. De mener også at det er såpass lite behov for utvidelser i Namsos at mange av rommene i de planlagte nybyggene vil bli stående tomme. Den 14. juli supplerer de med at et planlagt innkjøp av en ny røntgenmaskin (en MR-maskin) i Namsos bør utgå, siden Namsos verken har behov for eller et fagmiljø som kan bruke en slik maskin. De mener også at SH Levanger har et større behov for investeringer enn Namsos, f. eks. er det dialyseavdelingen på Levanger som først trenger utbygging, og ikke tilsvarende avdeling på Namsos.

En forutsetning for fruktbare diskusjoner er for det første at fakta gjengis korrekt og balansert. Et annet viktig poeng er å opptre med gjensidig respekt. Det er skort på begge deler i innleggene fra Levanger-legene. Vi vil først korrigere en del fakta, så se på utviklingen i Helse NT de siste ti år, og til slutt kommentere behovene for investeringer.

Det gjentas stadig at SH Levanger har ansvar for en befolkning på ca. 100.000 personer og SH Namsos for ca. 40.000 (i innlegget til Myrstad og Elden 16.06 står det til og med < 40.000). Det som behendig ikke nevnes er at svært mange innbyggere og leger i den sørlige delen av NT heller velger å benytte seg av den betydelige kompetansen som finnes på St. Olavs Hospital. Dette dreier seg anslagsvis om 20- 30.000 personer. Og for ordens skyld: SH Namsos har et befolkningsgrunnlag på mellom 42.000 og 43.000 personer.

Det er ikke korrekt at Namsos SH har ti senger beregnet for pasienter med hjerneslag (Elden og Myrstad, NA 16.06.2017). Vi har kun fire.

I samme innlegg hevder de at det er planlagt flere nye bygg på Namsos SH, at nytten av nybygg vil være minimal, og at planene er for omfattende, slik at lokaler vil bli stående tomme. Det korrekte er at det er planlagt ett nytt bygg.

I NA (på nett, 14.07.2017) nevner legene fra Levanger at det er kjøpt inn ny CT-røntgenmaskin både på Namsos og Levanger SH, blant annet med tanke på avbildning av hjertets kransårer. De omtaler også planlagt innkjøp av ny MR-maskin i Namsos. De sier at Namsos mangler fagmiljø som kan bruke disse innkjøpene. Vi kjenner godt til fagmiljøene på hjertemedisinsk seksjon, nevrologisk avdeling og røntgenavdelingen i Namsos, og vi kan forsikre alle om at disse fagmiljøene er solide og gode. Vi har heller ingen grunn til å tvile på at det samme er tilfelle på Levanger. Levanger-legenes nedvurdering er et overtramp mot gode fagmiljøer.

Levanger-legene mener altså at SH Namsos har fått fordeler de årene Arne Flaat var sjukehusdirektør. Bildet er mye mer sammensatt enn det de legger fram. Her i Namsos har Flaat slett ikke blitt sett på som Namsos’ mann. Under Flaats periode mistet Sykehuset Namsos et velfungerende distriktpsykiatrisk senter (DPS) på Kolvereid. I samme ble det opprettet distriktsmedisinske senter (DMS) både i Stjørdal og på Steinkjer, hovedsakelig finansiert fra Helse Nord-Trøndelag HF (HNT-HF). Disse har 22 senger og er en viktig støttespiller for Sykehuset Levanger.

Da Flaat startet som direktør var det tilbud til pasienter med reumatiske sjukdommer både på SH Namsos og SH Levanger. Det oppstod en konflikt mellom Namsos’ reumatolog og kollegaen på Levanger. Av disse framhevet Namsos’ reumatolog, Ola Karoliussen, seg som en respektert og godt likt lege. Konflikten endte med at Karoliussen av Flaat fikk forbud mot å jobbe som reumatolog i Namsos. På tross av at legene på SH Namsos stod samlet bak kravet om å få Karoliussen tilbake, var Flaat urokkelig. Etter dette ble Karoliussen ansatt på St. Olavs Hospital, hvor han jobbet fram til i fjor. Siden har SH Namsos vært uten reumatologisk tilbud.

De siste årene har det vært omfattende investeringer på SH Levanger. I 2012 fikk sykehuset en ny intensiv og oppvåkningsavdeling til 40 millioner. Nylig er det påbegynt et psykiatribygg til 215 mill. kroner.

Legene fra Levanger gjør et stort poeng utav at tilbudet til de eldre (geriatriske) pasientene på SH Levanger er for dårlig. De refererer til at SH Levanger kun har to geriatriske senger mot Namsos’ sine seks. En viktig årsak til mangelen på Levanger angis å være at Flaat la ned seks geriatriske senger på SH Levanger. Det er imidlertid slik at både medisinsk avdeling (som geriatrisk avdeling er en del av) på Namsos og Levanger i Flaats direktørperiode gjentatte ganger fikk pålegg om innsparinger og måtte legge ned senger på avdelingene. I samband med slike innsparinger var det tidligere avdelingsoverlege på medisinsk avdeling på Levanger, H. A. Hallan, som selv foreslo å legge ned de geriatriske sengene. På Namsos valgte man å slå ring om de eldre pasientene, og vi måtte i stedet stenge andre medisinske senger. For en stor del er altså mangelen på Levanger et selvskapt problem. Den naturlige måten å løse det på er interne omprioriteringer.

Det ligger i helsevesenets natur at det stadig er behov for fornying og nye investeringer. Levanger-legene er svært kritiske til det planlagte nybygget i Namsos. Det er imidlertid nødvendig for drifta i Namsos. Det er behov for nye operasjonsstuer, ny dialyse, ny intensiv og lokaler for poliklinisk virksomhet. Kanskje kan også den lokale legevakta få tilhold her, det er behov for flere kontorlokaler, og kanskje kan problemet med for få parkeringsplasser løses. Vi kan berolige kollegene på Levanger: disse lokalene vil ikke bli stående tomme.

Elden & Co. er også kritiske til planlagt innkjøp at ny MR-røntgen på SH Namsos. De mener det gir Namsos en fordel, med en MR på 20.000 personer i Namsos mot en på 50.000 på Levanger. Det de ikke nevner er at MR-teknologien stadig går framover, og at de nye maskinene gir mye bedre bilder enn de gamle. Og fagfeltet som i aller størst grad er avhengig av gode MR-bilder er nevrologien. Vi minner om at nevrologisk avdeling i Nord-Trøndelag er lokalisert i Namsos.

Innleggene til Elden & co. har ført til uro i miljøet på SH Namsos. De argumenterer for at helt nødvendige moderniseringer er unødvendige. Utspill som dette bidrar til å forsure samarbeidsklimaet mellom sjukehusene. Hvordan skal man stole på kolleger som arbeider mot sjukehuset vårt?

Og påstandene om juks og manglende kompetanse på SH Namsos er helt uhørte. Vi er avhengige av befolkningens tillit, og slike beskyldninger sår tvil om vi gir god nok helsehjelp. Vi må stå sammen heller enn å søke splid.


Styreleder Moen om sykehusdebatten

Et felles tilbud - to gode sykehus

InnspillRessursfordelingen i Helse Nord-Trøndelag

PR-kåte overleger eller varsko om noe galt?