Vindkraft rammer sør-samene

Skitten trønderenergi

KRAFTIG Fred. Olsen Renewables AS ønsker konsesjon på å bygge kraftverk med 72 vindmøller ved Kalvvatnan i Bindal.  

Meninger

Torgeir Strøm, 1. kandidat på stortingslista for Nord-Trøndelag SV

Siv Furunes, 2. kandidat på stortingslista for Nord-Trøndelag SV

Nord-Trøndelag SV går i mot bygging av vindkraftverkene på Storheia på Fosen og i andre utmarksområder som i sterk grad berører samiske interesser, fører til store negative naturinngrep og som gir utenlandsk storkapital tilgang til norske kraftressurser. All fornybar energi i vårt område er derfor ikke rein energi, men kan absolutt være skitten trønderenergi. Energiselskapene må ta større samfunnsansvar ved ikke å overkjøre samiske beiteinteresser, biologisk naturmangfold og nasjonal styring av energiressursene. Vi i SV krever at det skal lages nasjonale langsiktige planer for utbygging av vindkraftverk på land hvor hensynet til urbefolkning, naturmangfold og nasjonal sjølråderett vektlegges.

Fosen Vind DA sine 80 planlagte vindkraftverk på Storheia er et eksempel på fullstendig overkjøring av sørsamiske beiteinteresser. Når Statskraft, Trønderenergi og Nordic Wind Power (sveitisk kapital) plasserer 80 vindkraftverk midt i et viktig vinterbeite for rein, så må det betegnes som trakassering av sørsamisk reindrift. Når tilhengerne av utbygginga prøver å unnskylde seg med at det skal gis kompenserende tiltak, så har ikke det noen troverdighet. Alle vet at det ikke går an å kompensere for tap av et viktig reinbeiteområde. Utbygginga er et klart brudd med FNs Urbefolkningskonvensjon av 1990 som Norge har underskrevet.

Fosen-prosjektet er også et eksempel på at økonomisk ulønnsomme prosjekter blir gjennomført ved å trekke inn utenlandsk kapital. Utenlandsk finanskapital sikler etter å komme inn i norsk energisektor fordi de i et langsiktig perspektiv vet at fornybar energi i framtida vil gi økonomisk avkastning. Men de norske naturressursene tilhører det norske folk, og historia har vist oss hvor viktig den nasjonale styringa av energiressursene har vært. Disse økonomiske verdiene har vært en viktig grunnpillar for oppbygginga av den norske velferdsstaten. SV vil derfor ha klare regler som sikrer at dette skal fortsette i framtida også.

Kalvvatna i Bindal kommune er et godt eksempel på at reindrifta til slutt kan bli hørt. Etter at utbyggerne først hadde fått konsesjon, ble klagene fra reindrifta tatt til følge. Med henvisning til FNs Urbefolkningskonvensjon ble det viktige kalvingsområdet for rein forskånet fra vindkraftutbygging. Det samme bør skje for planene om vindkraftutbygging i Stokkfjellet i Selbu. Vedtaket om konsesjon er blitt anket. Utbygginga av veger, kraftverk og kraftlinjer vil gjøre store og varige negative naturinngrep i dette utmarksområdet. Området ligger også like ved et viktig beite og kalvingsområde for rein. Både utbyggingsfase, drift og kraftlinjer vil virke negativt inn på reindrifta. Oppfordringa er derfor at Trønderenergi sjøl skrinlegger utbyggingsplanene.

Det foreligger også planer om vindkraftutbygging i fjell- og utmarksområder i Verdal, Meråker og andre steder i Trøndelag. Det norske storting må gi klare retningslinjer for at vindkraftutbygging i fjell- og utmarksområder ikke er ønskelig i framtida. Energiselskapene har også et samfunnsansvar og et moralsk ansvar for ikke å planlegge vindkraftutbygginger i slike områder. Dersom det er behov for videre vindkraftutbygginger bør dette skje i nær tilknytning til allerede eksisterende veger, kraftlinjer og bebyggelse. SV i Nord-Trøndelag vil ha rein, og rein trønderenergi.