Ytre Namdal kan blir landets største oppdrettskommune

Ja til Ytre Namdal

Historisk Møte: Felles kommunestyremøte for Vikna, Nærøy, Leka og Bindal i Herlaugssalen. FOTO: BJØRN TORE NESS 

Meninger

Stortinget har vedtatt å slå sammen Leka, Bindal Nærøy og Vikna. Vedtaket er viktig for å gjøre Ytre Namdal - vår region - til et tyngdepunkt i det nye Trøndelag. Vedtaket er viktig for å kunne skape vekst og tro på framtida. Vedtaket er viktig for å kunne skape et samfunn hvor unge finner spennende arbeidsmuligheter. Skal Ytre Namdal få de unge til å satse sine liv her må vi ha et konkurransedyktig næringsliv og en moderne offentlig sektor.

Vi står foran et krevende arbeid med å bygge nykommunen. I det arbeidet er bred politisk representasjon fra alle kommunene avgjørende. Bare slik får arbeidet og målet sin nødvendige forankring og legitimitet. Venstre foreslår derfor at Fellesnemda - som skal ta de viktige beslutningene - skal bestå av alle kommunestyrerepresentantene i de fire kommunene.

Venstre i Leka, Bindal, Nærøy og Vikna vil ha Rørvik som kommunesenter. De regionale helsetjenestene styres fra Kolvereid. I tillegg ønsker Venstre en spredt funksjonsfordeling med flere kommunalt ansatte i Bindal og Leka.

Det er avgjørende for utviklingen at alle de fire kommunene får et markant løft. Å legge til rette for at primærnæringene og havbruket skal drives spredt og gi vekst i hele regionen blir viktig. Det sterke næringslivet vårt skal gi grunnlag for at vi skal være blant de mest spennende kommunene i Trøndelag. Vi skal ikke være en utkant som står med lua i hånda.

Vi kan bli Norges største oppdrettskommune, men Mattilsynets diskriminerende behandling av PD-problemene, viser at det ikke er en selvfølge at vi blir det. Derfor trenger vi en sterk kommune som er i stand til å forvalte arealer og ta politisk makt nasjonalt. Bare slik kan vi legge til rette for utvikling av denne helt sentrale næringa.

Fiske og landbruk er svært viktig. Venstre har jobbet for at landbruket - i hele nykommunen - skal få Nordlands-vilkår. Vi har oppnådd tilslutning for dette standpunktet på borgerlig side, men vi har ennå ikke fått dette innarbeidet i landbruksavtalen. Det arbeidet vil bli videreført, og er viktig for å opprettholde og skape vekst i landbruket vårt. I kommende periode skal Stortinget behandle prinsippene om retten til å fiske. Venstre vil her kjempe for kystfiskernes rettigheter og mulighetene for god rekruttering til fiskeryrket.

Venstres gode valg i Vikna ved siste kommunevalg har ført at vi blir hørt når vi fremmer våre saker for Venstre på Stortinget. Et godt valg for Venstre vil befeste denne stillingen og være en klar støtteerklæring til vår nye kommune. Venstre vil fortsatt ha en borgerlig regjering, men Venstre må over sperregrensa for at den borgerlige regjeringen skal få fortsette.

Derfor, si ja til Ytre Namdal. Stem Venstre