Skole for livet!

Meninger

Hvordan få den beste skolen? Hvordan skal våre barn få mest mulig mestring og kunnskap, og få et best mulig utgangspunkt for resten av livet?

Kristelig Folkeparti mener det er viktig med tidlig innsats i skolen. Større voksentetthet de første årene på skolen gir elevene og lærerne en bedre sjanse til å lykkes: En bedre sjanse for alle de ulike barna til å mestre fagene, og en bedre sjanse for lærerne å kunne følge opp alle elevene. Det blir dermed mer tid til å tilpasse undervisningen mer individuelt, fange opp de som sliter i noen fag, og gi barna utfordringer etter hvilket nivå de ligger på faglig. På sikt vil det kunne gi mindre behov for spesialundervisning, og hindre at elever dropper ut av skolen.

KrF ønsker en norm på 15 elever per lærer på 1.–4.trinn, og maks 20 elever per lærer på 5.–10.trinn. Gjennom statsbudsjettene de to siste årene er det allerede satt av midler til mange nye lærere, og KrF vil fortsette å arbeide for enda flere for å nå disse målene.

Læreren er uten tvil en svært viktig faktor – kanskje DEN VIKTIGE faktoren – for at skolen skal være en god skole for elevene. Når lærer- utdanningen nå utvides til fem år må dette femte året brukes til praksis og praksisnær pedagogikk. Dette mener KrF er viktigere enn mer fordypning i det enkelte faget. Det er minst like viktig HVORDAN det blir undervist, som hvor mye ekstra kunnskap læreren har om det enkelte emnet.

Mobbing er en uting som ødelegger både for trivsel og for læring. Det må derfor fortsatt være nulltoleranse for alle former for mobbing, og skoleeiere og skoleledere må arbeide aktivt mot mobbing! KrF jobber for at alle fylker skal få et mobbeombud.

Mobbeombudet kan både bistå i konkrete saker, og være en pådriver og inspirator i kampen mot mobbing. Gode holdninger kommer ikke av seg selv, det krever et vedvarende fokus og en felles innsats. Men denne innsatsen må til for at skolen skal være god for alle!

Kristelig Folkeparti ønsker en skole med trivsel og læring, som utruster barna til å møte livet!