Styrk arbeidsfolks rettigheter

Meninger

Det er vanlige arbeidsfolk som skaper verdiene i det norske samfunnet, og det er vanlige folk som har bygd og kjempet fram vår unike velferdsstat. Gjennom fagorganisering har arbeidsfolk kjempet fram kollektive og nasjonale lønnsavtaler, pensjonsavtaler, gode sosiale ordninger og en arbeidsmiljølov som skal sikre helse og et trygt arbeidsmiljø.

Når den blåblå regjeringa svekker arbeidsmiljøloven gjennom økt tilgang til midlertidige ansettelser, svekker det arbeidsfolks rettigheter. Når sykepleierne mister innflytelse på turnusoppsett og lærerne må avtale arbeidstidsordninger på hver skole, svekker det arbeidsfolks faglige rettigheter.

SV vil bidra til å slå ring om og styrke de faglige rettighetene for arbeidsfolk. Den generelle adgangen til midlertidige ansettelser må oppheves, og bemanningsbyråene må ut av arbeidslivet. Videre må arbeidsledighetstrygden heves til nivået fra 2013. SV vil slå ring om ordninga med full lønn under sykdom fordi Venstre og Høyre nå vil endre ordninga. For å unngå sosial dumping, er det viktig å allmenngjøre bestemmelsene i tariffavtalene for å sikre et gulv for lønns- og arbeidsvilkår. Etter SV sin mening burde vi kvitte oss med EØS-avtalen som gang på gang truer arbeidsfolks rettigheter.

Erfaringa med pensjons- reformen fra 2005, som SV var imot, er at sliterne i norsk arbeidsliv har kommet dårlig ut. Ordninga med Avtalefestet Pensjon (AFP) er svekket. Det betyr at folk med tungt arbeid, som kanskje har stått i arbeidslivet i over 40 år, men må slutte før de er fylt 67 år, er de store taperne. Dette er en uverdig situasjon. Den tariffestede AFP-ordninga må styrkes, og staten må fortsatt være med på spleiselaget som garantist. Innføring av skatt på sluttvederlag til eldre arbeidstakere, kutt i feriepengene til arbeidsledige og reduksjon i barnetillegget for uføre, er andre eksempler på smålige og uverdige kutt den blå regjeringa har gjort. Dette må ei rødgrønn regjering rydde opp i.

SV vil stoppe privatiseringa av offentlig sektor og innføre regler som hindrer rike kapitalister og internasjonale investeringsfond i å stikke av med offentlige penger til sine skatteparadis. Ved privatisering av barnehager, skoler, barnevern og eldreomsorg, får oftest ansatte betydelige pensjonskutt og lavere lønn. De ansattes beste våpen mot svekkelse av rettigheter er fagorganisering. Historia har vist at det bare er gjennom fagorganisering, det å stå sammen, at arbeidsfolk kan trygge sine arbeidsplasser og kreve sin rett. Ei ny rødgrønn regjering må stå opp og forsvare arbeidsfolk sine faglige og økonomiske rettigheter. At fagforeningsfradraget økes til det dobbelte, vil være et viktig bidrag til at flere organiserer seg, og slik styrker arbeidsfolks rettigheter.