Krf vil ha en ny opptrappingsplan innenfor psykisk helse

Mer målrettet innsats

Innspill

KrF vil arbeide for å styrke det faglige grunnlaget for ikke-medikamentell behandling.

Meninger

Vi mennesker har både en fysisk og psykisk helse, som henger sammen som en helhet. Også den psykiske helsen må tas vare på! Dette kan vi bidra til gjennom kunnskap om psykisk helse, lavterskeltilbud og nok fagfolk for å ta tak i problemer.

I løpet av livet vil rundt 40 prosent av oss ha hatt en p sykisk lidelse – de fleste heldigvis av kortere varighet eller mindre alvorlige lidelser. Dessverre har også så mange som hvert femte barn og hver femte ungdom nedsatt funksjon på grunn av psykiske plager som angst, depresjoner eller atferdsproblemer. Dette viser at det ikke er få det gjelder!

Psykisk helse har vært et prioritert område for Kristelig Folkeparti over lang tid. KrF vil fortsatt jobbe for gode forebyggende tiltak og god behandling. Forebygging er alltid bedre både for den enkelte personen og for den totale bruken av samfunnets ressurser.

Lavterskeltilbud og tidlige tiltak er derfor vesentlige!

En sentral del av et godt forebyggende arbeid er skole- helsetjenesten og helsestasjonene, og i KrFs alternative budsjett for 2016 foreslo vi 500 millioner til disse. Nettopp for å forebygge, være tilgjengelig for de som trenger noen å snakke med, og bidra til å fange opp de som trenger ytterligere hjelp. KrF vil innføre en kvalitetsnorm for skolehelsetjenesten og øremerke midler i en opptrappingsperiode, til tjenesten når riktig nivå.

Barn og ungdom trenger å lære mer om psykisk helse. Ikke bare de som jobber med unge, men også de unge selv trenger kunnskap. Dette vil styrke dem til å kunne ta vare på seg selv, og vite når det er på tide å søke hjelp, på samme måte som opplæring i fysisk helse. KrF vil derfor arbeide for at kunnskap om psykisk helse blir en del av opplæringen i barnehage og skole.

For en del er det imidlertid ikke nok med lavterskel- tilbudene. Den som trenger mer behandling skal få det, uansett om det er fysiske eller psykiske plager en har. Opptrappingsplanen for psykisk helsevern ble avsluttet for tidlig, og det er fremdeles behov for en større kapasitet.

Ventetiden er for lang. KrF mener det trengs en ny opptrappingsplan med øremerkede midler til forebygging og behandling fram til disse helsetjenestene har nådd et kvalitativt og kvantitativt riktig nivå.

Desentraliserte tjenester må videreføres og videre utbygges, med blant annet flere årsverk innen psykisk helsearbeid i kommunene, flere psykologer, døgntilbud i kontinuerlig drift innen psykisk helsevern og utstrakt bruk av ambulante team.

Unge forteller at de fikk utdelt piller når det de egentlig trengte var noen å snakke med. Dette er svært uheldig. KrF vil arbeide for å styrke det faglige grunnlaget for ikke-medikamentell behandling.

Stortingskomiteen støttet i 2016 KrFs forslag om å innføre helhetlige og målrettede tiltak for å redusere foreskrivning og bruk av vanedannende sovemidler og antidepressiva blant unge. En enstemmig komite sa ja til KrFs forslag om at barn og unge skal få medikamentfrie tilbud når faglige anbefalinger tilsier dette.

Vi vet det er sunt med en sunn livsstil, og dette gjør også godt for den psykiske helsen. En viss innsats kan derfor vi som enkeltpersoner gjøre for å bevare vår egen psykiske helse. Som samfunn må vi imidlertid legge til rette for at vi har den riktige kunnskapen, at helseproblemer forebygges, og vi må ha tilbudene der den dagen det er nødvendig med hjelp.