Næringslivspolitikk

«Stamvei Namdalen»

Meninger

For Namdalen er gode og fremtidsrettede veiløsninger nøkkelen til en positiv samfunnsutvikling, og særlig for bosettings- og næringsutviklingen.

Unge familier som ønsker å flytte til Namdalen er avhengige av at begge får interessante og relevante jobber. Helst vil de velge mellom flere jobbalternativer, slik at de kan bytte jobb uten å flytte. De vil antakelig kunne akseptere å pendle inntil 45 minutter til jobb.

Tilbake i tid var en stor andel av lønnede arbeidsplasser knyttet til råstoffkilden. Skogsindustrien i Namdalen er et godt eksempel på dette. Framtidas arbeidsplasser vil være mindre råvarebasert og mer kunnskapsbasert. Derfor er det viktig for næringslivet å etablere seg i områder hvor det finnes mange med høy utdanning. Utfordringen for Namdalen er å kunne skape et slikt arbeidsmarked.

Historisk sett har samfunnsutviklingen blitt håndtert som en kommunal utfordring hvor diskusjonene handlet om hvor en skulle anlegge kommunens industriområde. I løpet av de siste 15 til 20 årene har det vært en fremvekst av interkommunale arbeidsmarkeder.

Dette er mest tydelig på aksene Namsos-Grong og Namsos-Rørvik-Kolvereid.

Så kan en spørre seg; er disse arbeidsmarkedene godt nok rustet til å være attraktive også for fremtidens ungdom og næringsliv?

Skal en videreutvikle et slikt arbeidsmarked og skape nye muligheter for hele Namdalen, må en ha større fokus på å utvikle en god og rask «hovedvei» mellom Namsos og Rørvik. Nye Namsos kommune og Ytre Namdal må knyttes bedre sammen.

Vi i Venstre mener at tiden er moden for å starte planleggingen av den «Namdalske Hovedveien» som en rask og fergefri forbindelse mellom Midtre og Ytre Namdal.

Dette vil ta tid, og det er derfor vi må begynne nå. Både økonomisk og teknisk er dette et fullt mulig prosjekt, og som vil gi positive ringvirkninger for Namdalen. Venstre ønsker at dette settes høyt på dagsorden.