Ap-ordførere om hva som er best for Namdalen

Trenger ny regjering

Skifte Ap-ordførerne i Namdalen peker på en rekke områder hvor Namdalen taper grunnet feilslått politikk. Blant annet innen samferdeselspolitikken hvor dagens regjerning setter flyplassene i Namdalen i fare. De oppforder namdalingene til å stemme Arbeiderpartiet mandag.  Foto: BJØRN TORE NESS

Meninger

Som ordførere i fem av kommunene i Namdalen ser vi at det er avgjørende viktig hvilken nasjonal politikk som føres – hvilke rammevilkår som gis og hvordan hele landet tas i bruk. Gang etter gang har vi opplevd at dagens regjering ikke ser eller forstår den virkeligheten og de utfordringene vi har.

Derfor trenger Namdalen en ny regjering som lytter til oss og leverer det vi har bruk for. Først og fremst handler dette om å forstå hva som skal til for at Namdalen skal være en attraktiv region å bo, arbeide og leve i – og for at det skal være likeverdighet mellom by og land.

De siste fire årene med blåblått styre har medført reformer og beslutninger på løpende bånd. Dette er ikke negativt i seg selv, men det felles kjennetegnet ved Solberg-regjeringas reformer er at de virker sentraliserende og tapper regionene for ressurser, reduserer trygghet og beredskap og ikke minst at beslutningene i stadig større grad tas nasjonalt eller i landsdelshovedstaden.

Vi trenger en ny rødgrønn regjering ledet av Jonas Gahr Støre. Vi trenger en regjering som forstår hva regionene trenger og som lar oss være med på vegen mot best mulig utvikling for Namdalen.

Her er fire viktige argumenter for hvorfor en rødgrønn regjering vil være bedre for Namdalen enn en blåblå:

1. SAMFERDSEL

Nasjonal Transportplan (NTP) er førende for det som utføres innen samferdselssektoren og revideres mot slutten av hver stortingsperiode. Planen har et tidsperspektiv på 10-12 år. Dagens regjering har styrt etter NTP-en som ble lagt fram av den forrige rødgrønne regjeringa. Namdalen og Trøndelag for øvrig har vært samstemte om at opprusting av E6 fra Grong til Nordland grense er det viktigste tiltaket i Namdalen.

Dagens regjering har tatt bort bevilgninga på 350 millioner kroner til denne opprustinga og utbedring av strekninga er bokstavelig talt skjøvet ut i det blå.

Vilkårene for regionale flyruter er det andre samferdselstiltaket fra dagens regjering som rammer Namdalen hardt.

Anbudsvilkårene som samferdselsministeren fastsatte, har bidratt til kraftig reduksjon i antall flyanløp/-avganger på lufthavnene i Rørvik og Namsos, og spesielt for Namsos har det vært dramatisk nedgang i passasjertallet etter at det nye rutetilbudet ble satt i verk. Dette setter hele flyplass- og rutetilbudet i fare.

2. SYKEHUS

Sykehuset Namsos er sannsynligvis den viktigste og mest vitale samfunnsinstitusjonen i Namdalen. Sykehusets ve og vel er avhengig av tilstrekkelige ressurser og sikring av tilbudet.

Regjeringa sulteforer sykehusene. I Helse Nord-Trøndelag må det spares om lag 70 millioner kroner for å komme i balanse, og foretaksledelsen må kanskje redusere med 70-90 ansatte. Dette er situasjonen ved mange sykehus rundt om i landet.

Ap ønsker en kraftig styrking av sykehusøkonomien og foreslår 12 milliarder mer til sykehusene de kommende fire år. For Helse Nord-Trøndelag innebærer dette 63 millioner kroner i året, eller totalt om lag 250 millioner kroner i de neste fire år.

3. SKOLE

Tidlig innsats i skolen, med gode lese-, skrive- og regneferdig- heter på plass de fire første årene, er nødvendig for å få alle elever gjennom skoleløpet slik at de kan gå videre med ut- danning eller arbeid. Arbeider- partiets lovnad om 3000 flere lærere i skolen vil gi hele 40 nye lærere til tidlig innsats i skolene i Namdalen.

Dette er ressurser vi trenger – på den enkelte skole, i kommunene og i regionen. Vi trenger selvsagt kompetent undervisningspersonale, men først og fremst må alle barn bli sett, hørt og forstått. Dessuten vil Arbeiderpartiet styrke voksenbemanninga i skolene med flere andre viktige yrkesgrupper slik at vi kan kutte tidstyvene i skolen og la lærerne være lærere.

4. KRAFTRENTE

Kommunene i Indre Namdal er store kraftprodusenter gjennom sin naturkapital. Det har gjennom tiår tilført regionen og vertskommunene betydelige og sikre inntekter. Men nå taper kraftkommunene i Namdalen millioner årlig fordi eiendomsskatten på kraft- anleggene brått har falt kraftig. Når Siv Jensen sier det skyldes lavere kraftpriser, blander hun sammen kraftpriser enkelte år og markedsverdien av kraft- anleggene.

I en markedsverdi, som er nåverdien av framtidige inntekter og utgifter, vil markedsrenta være av stor betydning.

Det ser ut som finansministeren er den eneste som ikke har fått med seg at markedsrenta har falt kraftig de siste årene, og som derfor fastholder en rente fra 2011 på 4,5 prosent. Den skulle ha vært på 2–2,5 prosent, og det ville ha gitt n amdalskommunene 100–200 millioner mer i eiendomsskatt.Regjeringa er ikke villig til å endre dette, tvert imot er det ene regjeringspartiet mot alt som heter eiendomsskatt, og det andre regjeringspartiet vil kutte så mye som mulig av den, blant annet på kraftanleggene.

Det er i distriktene krafta og naturressursene finnes og gjøres tilgjengelige for stor- samfunnet. Ap ønsker at de kommunene som avgir natur og ressurser skal kompenseres raust for dette, det er den beste distriktspolitikken.

Det er slike kommuner vi bor og lever i. Som ordførere i disse kommunene ser vi hvor nødvendig det er at vi har mest mulig beslutningsmulighet i kommunestyresalen og styring over ressursene vi rår over i våre kommuner.

Vi er lei av å bruke mesteparten av energien på å kjempe mot sentraliserende beslutninger og reformer. Vi vil bruke vår energi til å utvikle kommunene våre og sikre vekst i næringsliv og folketall, bolyst og gode lokalsamfunn. Derfor trenger vi en ny regjering som gir oss denne muligheten. Vi trenger ei regjering ledet av Jonas Gahr Støre. Vi oppfordrer alle til å bruke stemmeretten – og til å bruke Arbeiderpartiets liste.

Godt valg!