Domstolene i fylket

Høyre skaper uro rundt domstolene

Ord blir fattige, jeg møtte et menneske som forsto meg og som hadde tro på meg...

Meninger

11. august vedtok regjeringen å nedsette et utvalg som skal utrede domstolenes organisering. Av mandatet fremgår det at: «Det er i dag 63 alminnelige førsteinstansdomstoler, der mer enn en tredjedel er bemannet med to eller tre dømmende årsverk. I tillegg er det 34 jordskifteretter, nesten halvparten med ett eller to dømmende årsverk. Det er et behov for endringer i denne domstolstrukturen.»

Senterpartiet er ikke uenig i at det er behov for å vurdere organisering av offentlige instanser, men å starte på en prosess med det formål å endre – les – LEGGE NED – domstoler i Norge kort tid etter en ganske omfattende omstrukturering av tingrettene, er rett og slett ubegripelig!

I Nord-Trøndelag ble Stjør- og Verdal tingrett lagt ned i 2010, og vi har to tingretter tilbake, Inn-Trøndelag og Namdal.

Senterpartiet vil stadig kjempe for å opprettholde strukturer som gjør det mulig å bo i hele landet. Da er også institusjoner som rettsvesen nødvendig av åpenbare grunner som innbyggernes tilgang til tjenester i nærheten av der de bor, men også for å sikre et stort nok juridisk miljø i dagens Nord-Trøndelag. På altfor mange områder årelates dessverre Nord-Trøndelag for fagmiljø når alle reformer iverksettes med full kraft.

Nå vil sannsynligvis Høyre påstå at Senterpartiet igjen er ute med svartmaling. Det vil vi umiddelbart tilbakevise. Struktur for tingrettene våre har tidligere også bekymret Høyre. Da fylkestinget konstituerte seg etter valget i 2015, hadde det kommet signaler gjennom forslaget til statsbudsjett at det ville bli tatt nye strukturelle grep innenfor rettsvesenet. På bakgrunn av initiativ fra Høyre i fylkestinget, vedtok derfor et samlet fylkesting i Nord-Trøndelag at både Namdal tingrett og Inn-Trøndelag tingrett skal bestå, under henvisning til:

«at det var en grundig utredning av spørsmålet i 2000/2001.

Blant annet var hensyn til geografi/avstander noe som ble tillagt betydelig vekt, og som lå til grunn for at en konkluderte med at det skulle være to domssogn i fylket. Fylkesutvalget i Nord-Trøndelag avga den gang en uttalelse i spørsmålet, hvor en gikk inn for inndeling av Nord-Trøndelag i to domssogn. Fylkestinget i Nord-Trøndelag er av den klare oppfatning at det ikke er tilkommet endringer ved hensyn som ble tillagt avgjørende vekt i 2000/2001. Fylkestinget går inn for at det fortsatt skal være to domssogn og to tingretter i fylket.»

Senterpartiet syntes dette var et godt initiativ fra Høyre og vi ga det selvfølgelig støtte, og Senterpartiet står fast på at Inn-Trøndelag og Namdal ting- retter skal bestå.

Et annet forhold verdt å nevne i denne sammenheng er politiet og påtalemyndigheten. Nær- politireformen har allerede hatt som konsekvens at påtaleansvaret for alle saker som oppstår i Værnesregionen fra mai i år er flyttet til Trondheim.

Tidligere hadde påtalejuristene i Nord-Trøndelag ansvaret for sakene fra Stjørdal og Frosta, det har dermed blitt færre arbeidsoppgaver for juristene i norddelen av politidistriktet. Senterpartiet er opptatt av vekst og utvikling i hele landet, og i hele Trøndelag. Når fundamentale samfunns- funksjoner sentraliseres, tar man også bort deler av grunnlaget for bosetting og arbeid for mennesker med ulik yrkesmessig bakgrunn.

Dette sett i sammenheng med utallige andre sentraliserende reformer, gjør det vanskelig å se at dagens regjering satser på hele landet!