Trafikklys og økt produksjon av oppdrettslaks

Fargeblind Styreleder Jenny Domås i Namenvassdragets Elveierlag mener i beste fall at fiskeriminister Per Sandberg er fargeblind.  Foto: Erlend Malmo

Meninger

Regjeringen besluttet mandag hvilken farge de 13 produksjonsområdene for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret skulle få. Den såkalte trafikklysordningen trer nå i kraft. Per Sandberg har valgt å ikke høre på ekspertenes råd om å fryse produksjonen i Nord-Trøndelag og Bindal.

En samstemt styringsgruppe, satt ned av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), bestående av en representant fra henholdsvis Havforskningsinstituttet, Veterinærinstituttet og Norsk institutt for naturforskning, har levert faglige råd om dødelighet hos villaks som følge av lakselus.

Bak styringsgruppens råd ligger det et omfattende arbeid som har pågått over mange år, av eksperter på lakselus fra en rekke sentrale forskningsmiljø i Norge. Dette ligger til grunn for NFDs videre arbeid med trafikklyssystemet for kapasitetsjustering for ørret- og lakseproduksjon.

Norskekysten er delt inn i 13 produksjonsområder. I grønne områder skal det tilbys 6 prosent oppdrettsvekst, i gule skal produksjonen fryses og i røde skal produksjonen tas ned med 6 prosent.

Slik ble det i hvert fall sagt.

Styringsgruppa har gitt område 7, som omfatter Nord-Trøndelag og Bindal, fargen gul, med følgende vurdering: Sannsynlig dødelighet (for utvandrende smolt av villaks) på 10–30 prosent med middels usikkerhet. Usikkerheten knyttet til stor variasjon i smittepresset mellom 2016 og 2017, og lite kunnskap om utvandringsruter. Det er ikke tråldata fra området.

På regjeringens egne nettsider, opplyses det at Per Sandberg, etter en såkalt helhetlig vurdering, likevel har valgt å sette produksjonsområde 7 til grønt. I tillegg innfører han en unntaksregel som tillater enkeltoppdrettere også i gule og røde områder å vokse.

Ved å fryse produksjonen i område 7, slik det gule trafikklyset tilsier, godtar man i praksis inntil 30 prosent dødelighet på laksesmolt. Det er i seg selv tankevekkende. Når Sandberg i tillegg velger å trosse faglige råd fra ledende forskere, og likevel tillate ytterligere vekst i dette området, er det mildt sagt utrolig. I hvilke andre næringer tillater man at produksjonsvekst, kan få gå så til de grader på bekostning av naturmangfoldet?

Tidligere i år ble det vedtatt en ny (midlertidig) forskrift, som tillater oppdretterne i vårt område å fore opp fisk som har fått påvist PD-smitte. Dette også på tross av faglige råd, og uten at man har forsket på om sykdommen kan ha negativ virkning på bestanden av sjøørret og villaks.

Norge har forpliktelser, bl.a. gjennom St.prp. nr. 32 av 2006-2007, der det framgår at Den internasjonale føre-var-tilnærmingen i lakseforvaltningen skal legges til grunn av alle involverte sektorer. Og i naturmangfoldslovens § 9 framgår det at hvis det foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som en begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningsvedtak.

Laksebestanden i Namsen er en av Norges og Europas viktigste og største villaksbestander.

Sandberg begrunner sin avgjørelse med at «bildet som tegnes i ekspertgruppens rapport gir meg tro på at den gode utviklingen i produksjonsområde 7 er en trend som vil vare. Det er lagt vekt på at de positive samfunnsøkonomiske konsekvensene er vurdert til å være betydelig større enn de negative».

I beste fall er Per Sandberg fargeblind. I verste fall lukker han øynene for kunnskapsbasert forvaltning og våre internasjonale forpliktelser for bevaring av den atlantiske villaksen.