Namdalen – i toppen av Trøndelag!

Hege Nordheim-Viken.  Foto: Birger Aarmo

Meninger

Ordførerne i Namdalen har gjennom en del år møttes i et nettverk som fikk navnet Region Namdal. Nå videreutvikler vi samarbeidet ved at det etableres ett felles regionråd, Namdal regionråd, der også Osen kommune blir med.

Kommunene i Namdalen har over lang tid sett behovet og betydningen av å samarbeide, og å snakke med en felles «Namdalsstemme». Gjennom det siste året har en arbeidsgruppe bestående av tre ordførere gjort et godt og omfattende arbeid i å finne gode løsninger for en slik organisering. Alle kommunene i Namdalen og Osen kommune har gitt sin tilslutning, og fredag 24.november holdes stiftelsesmøte i Røyrvik, helt i toppen av Trøndelag.  

Jeg har fulgt og vært med i utviklingen av Region Namdal, først som daglig leder i Indre Namdal Regionråd fra 2007-2011, og deretter som ordfører i Høylandet kommune. Det har vært en utrolig spennende prosess!

Samarbeid i Namdalen er ikke noe nytt. Selv om vi har hatt to regionråd og en samkommune i Namdalen de siste årene, har vi også samlet oss om felles saker. Sykehuset i Namsos er et godt eksempel. I 2010-2011 tok de politiske lederne i regionrådene initiativ til en mer regelmessig samhandling. Region Namdal ble etablert som et politisk «verksted» for alle ordførerne i Namdalen. I denne perioden ble det også etablert et partnerskap med tidligere Høgskolen i Nord-Trøndelag, nå NORD universitet. Dette partnerskapet fungerer godt, og har høstet godord fra mange ulike hold. Nye ordførere har overtatt «stafettpinnen» etterhvert, og heldigvis sett behovet og nytten av å videreutvikle dette nettverket. Gjennom Region Namdal har vi som ordførere blitt bedre kjent med hele regionen, og fått større forståelse for de muligheter og utfordringer som ulike deler av Namdalen har. Det gjør det også enklere for oss å framsnakke Namdalen som region i tillegg til vår egen kommune. Den tilliten og respekten som er bygd opp over tid gjennom arbeidet i Region Namdal, er en styrke i videre arbeid for Namdalen.

Gjennom Region Namdal har vi bidratt positivt til flere ting. Namdalen har to flyplasser som det støttes opp om, og at samarbeid gir resultater fikk vi nettopp bevist da Widerøe opprettet direkteruter fra Namdalen til Oslo. Vi har gitt felles uttalelser i viktige saker, som støtte til Namdal Tingrett. Vi har også klart å komme fram til en felles prioritering innenfor samferdsel. Vi har vært opptatt av næringsutvikling. Vi har også klart å stå samlet i vanskelige saker, som NTE-saken.

Gjennom prosjekter som Byregionprosjektet har vi også hatt ressurser til å ansatte flinke personer som har bidratt sterkt til å tilrettelegge for det felles politiske arbeidet.

Det arbeidet som er påbegynt i Region Namdal, videreføres i et nytt Regionråd. Vi må hele tiden jobbe for å videreføre den gode samarbeidsånden som er skapt over tid. Vi må klare å beholde det gode politiske verkstedet, selv om organiseringen blir annerledes.  Både kommuner, næringsliv og andre må av og til «sette seg på en Namdalstopp», og se betydningen av å satse sammen, både på kort og lang sikt. Selv om vi har ulike roller og ståsted, er det en fordel at vi har et felles «målbilde» - hva ønsker vi at Namdalen skal være i framtida? Og hva må vi gjøre for å nå målene?

I Namdal regionråd skal vi i gang med å utvikle en felles Namdalsstrategi. Dette skal alle formannskapene jobbe med når de møtes 24. november. En slik Namdalsstrategi må også treffe godt for kommuner, næringsliv og innbyggere i Namdalen. Vi må alle «eie» og framsnakke hele Namdalen. Vi må bli enda mer bevisste på at suksesshistorier fra bedrifter eller kommuner, også setter resten av Namdalen i et positivt fokus.

I et regionråd med så mange kommuner vil vi få saker og tema der det ikke lykkes at alle blir enige. Det er helt naturlig at interessekonflikter oppstår. Da handler det om hvordan vi håndterer uenighet. Vi må tørre å ta diskusjonene, ha gode og ryddige prosesser. Dette klarer vi godt dersom den respekt, åpenhet og tillit som har vært noen av grunnsteinene i Region Namdal, videreføres i Namdal Regionråd.

Arbeidet i Region Namdalen, og etableringen av det nye regionrådet, har bidratt til at Namdalen har gjort seg bemerket i nye Trøndelag. Vi har også innledet gode samtaler med regionråd i andre deler av Trøndelag som det vil være naturlig å samarbeide med i framtida.  Ved å sette positivt fokus på vår region, og samtidig være en god samarbeidspartner for andre regioner, mener jeg er en ypperlig måte å bygge Namdalens omdømme på i det nye Trøndelag. Er vi synlige på en positiv måte, kan det også være lettere å bli hørt. Et godt omdømme og utviklingsglede kan også være det som får folk til å velge Namdalen framfor andre steder.

Gjennom formaliseringen av Namdalen regionråd, utvikling av en Namdalsstrategi, og med en god samhandling med næringslivet, klarer vi forhåpentligvis å jobbe enda bedre for at Namdalen fremstår som en god lagspiller og en vital og ressursrik del av Trøndelag. En god ambisjon kan være: «Namdalen – i toppen av Trøndelag». Og da handler det om mer enn geografi