Sykepleierne frykter for pasientsikkerheten

ILLUSTRASJONSFOTO  Foto: BJØRN TORE NESS

Meninger

Norsk sykepleierforbund har i innspill til statsbudsjettet og oppdragsdokumentet til helseforetakene, hevdet at spesialisthelsetjenesten per i dag ikke har nødvendige økonomiske rammebetingelser til å kunne omstille og tilpasse tjeneste- tilbudet sitt raskt nok til å kunne møte økte og endrede behov i befolkningen.

Det har ført til at man i økende grad har prioritert drift framfor investeringer. NSF mener at sykehusene må settes i stand til å sikre nødvendig omstilling og utvikling, uten at det går på bekostning av kvalitet, pasientsikkerhet og de ansattes helse.

Stortingspolitikerne må derfor ta et aktivt politisk eierskap til prioriteringene, og til utviklingen av spesialisthelsetjenesten, gjennom å sikre et nødvendig samsvar mellom ressurser og oppgaver.

Dette gjelder i høyeste grad i Helse Nord-Trøndelag hvor man styrer mot et underskudd på 70 millioner kroner i 2017. Helse Nord Trøndelag har iverksatt flere sparetiltak. Styret vedtok nedbemanning tilsvarende 70-90 årsverk innen 1. april 2018. Vi vil advare mot nedbemanning nærmest pasienten dersom ikke arbeidsoppgaver tas bort.

I NA fredag 3. november mener stortingspolitiker Elin Agdestein at helseforetakene bør redusere byråkratiet i organisasjonen, og at nedbemanningsprosessen bør starte langt unna de som har direkte pasient- kontakt ved sykehusene i Levanger og Namsos. Dette kan vi langt på vei si oss enig i. Vi er enig med Ingvild Kjerkol når hun i NA s nettutgave 16. november hevder at helse- foretakene er underfinansiert. Vi vil derfor oppfordre NordTrøndelag sin stortingsbenk til å kjempe for økte bevilgninger.

Nok er nok. Sykehusene har i mange år effektivisert og minimalisert bemanningen. Dersom man nedbemanner blant de som jobber nærmest pasienten, frykter vi for både pasientsikkerheten og de ansattes helse. Arbeidsoppgavene blir ikke borte selv om bemanningen reduseres. Selv om ligge- tiden er betydelig redusert de siste årene blir ikke arbeidsoppgavene færre, de må utføres mer arbeidsintensivt.

Ifølge forsker ved Sintef, Solveig Ose, er høyt arbeidspress et stort HMS problem i sykehusene. Høyt arbeidspress, lav bemanning, ikke tid til pauser og altfor mange arbeidsoppgaver, blir ikke vurdert som alvorlige HMS-avvik i sykehusene i dag. Vår bekymring er at dette også fører til redusert pasientsikkerhet

Det måles i produktivitet og inntjening i sykehusene i dag. For å vurdere produktivitet og kvalitet – nærmest pasienten, på avdelings- og seksjonsnivå, vil vi hevde er dagens DRG-måling er lite egnet. Helsepersonells oppdrag er å gi pasientene forsvarlig behandling og pleie av god kvalitet.

Krav til dokumentasjon, registreringer, meldinger og kommunikasjon mellom sykehus og kommune krever tid. Salderingsposten blir tiden hos pasienten hvis personalressursene ikke holder tritt med kravene. Dette er terrenget sykehus- ansatte manøvrerer i.

I sykehusene i Nord Trøndelag har ansatte høy kompetanse. Sykehusene har gitt kvalitativt gode tjenester. Dette understøttes av brukerundersøkelser. Vi er bekymret for at kompetansebygging, praksisnær forskning og implementering av kunnskapsbasert fagutvikling blir lidende hvis personellressursene nært pasienten reduseres ytterligere.

I et innlegg fra tillitsvalgte ved St. Olavs HospitaI, i Dagens medisin 14. november, frykter også de at sykehusenes dårlige økonomi går ut over pasientsikkerheten. Vi vil hevde at det samme gjelder i Helse Nord-Trøndelaggjennom at kravene til effektivisering øker. Selv om sykehusene har effektivisert gjennom de siste ti årene, går vi i 2017 mot et negativt resultat på 70 millioner kroner

Forbundsleder i Norsk sykepleierforbund, Eli Gunhild By, hevder at sykehusene systematisk har blitt underfinansiert i en rekke år. Forslaget til stats- budsjett retter ikke opp i det. Det er en myte at sykehusene i Norge får mye penger. I år er det utgitt to omfattende rapporter, som begge viser at Norge bruker mindre penger på sykehus enn land vi kan sammenligne oss med, og langt mindre enn det som brukes på andre sektorer, for eksempel samferdsel.

Det er uro blant sykepleiere i hele landet som følge av krav om innsparing og nedbemanning i sykehusene. Nå er det også uro blant ansatte ved sykehusene både i Levanger og Namsos. Deres lojalitet ligger hos dem de skal være der for – pasientene. Når de jobber i sykehus – med et samfunnsoppdrag om å gi pasienter forsvarlig helsehjelp av god kvalitet, må pasienten settes først.

Om god pasientsikkerhet er målet, kan ikke lojalitet til pasienten trumfes av lojalitet til en sykehusøkonomi som strupes.