Eldreomsorg og ventelister

Bruk Heimen - Nye Heimen har kapasitet til 10–13 plasser, og bør vurderes som tiltak for å avhjelpe situasjonen kommunen nå er i, mener Namsos SV. 

Meninger

SV har sett med bekymring på utfordringene i eldreomsorgen i Namsos. Det skal leveres gode tjenester til det beste for innbyggerne, og vi er nødt til å se på hvordan vi skal innfri deres behov for nødvendige helsetjenester.

Vi ser at utfordringene i helse og omsorg handler om både kapasitet og kompetanse:

Hjemmesykepleien mangler både hender når pasienter stadig skrives raskere ut fra sykehuset. Pasientene kan også ha mer kompliserte pleiebehov som krever spesiell kompetanse.

På sykehuset øker antall overliggerdøgn fordi kommunen verken har kapasitet i hjemmesykepleien eller ved Helsehuset.

I korttidsavdelingen venter 10 av 14 pasienter på et langtidsopphold

Langtidsavdelingene er oppfylt og arbeidssituasjonen er presset for både ansatte og ledere.


23 personer venter på omsorgsplass

Pårørende fortviler mens ventelistene på omsorgsplasser i Namsos fylles opp og flere kommer til på listene. Kommunen har ingen raske løsninger å ty til for å løse floken.

 

Utviklingen har pågått en tid. Den er bekymringsfull og den krever både kortsiktige og langsiktige tiltak. Både vurderingen fra administrasjonen og den nylig framlagte Komrev-rapporten viser at situasjonen ikke er ønskelig – og at den krever tiltak.

Slik SV oppfatter rådmannen, signaliserer budsjettet en realisme i forhold til hva en kan forvente av tjenestenivået. SV mener at den samme realismen må gjenspeiles i forhold til de faktiske behovene som inn- byggerne har.

Tilrettelegging for god tjenester handler dessuten om å ha tilstrekkelig antall helsepersonell som evner å stå i stillingene. Vi må innse at presset på tjenestene slik det er nå, kan innvirke negativt på personalets arbeidsevne og lyst til å jobbe i sektoren.

I rådmannens forslag til budsjett er tiltaket som skal avhjelpe situasjonen å øke midlene til hjemmetjenesten. Det er positivt å styrke hjemmetjenesten, men det løser ikke det som SV anser som «proppen» i systemet: Behovet for langtidsopphold.


 

Vi ser av uttalelser i NA at administrasjonen vil iverksette et strakstiltak og åpne 4 senger ved Helsehuset i en prøveperiode på 6 mnd. Vi vet at en seng ved Helsehuset innebærer 1 mill. i driftsutgifter (altså 2 mill. over 6 med). Dette er ikke lagt inn i budsjettet slik det foreligger.

Vi trenger politisk vilje til å gjøre noe med situasjonen. SV mener at det absolutt er, og bør være, vilje blant politikerne. Vårt ønske er nå at vi sammen kan prøve å finne løsninger.

Derfor fremmet vi et forslag i formannskapet som innebærer en utredning av å åpne rom ved tidligere Otterøy bo- og velferdssenter/Nye Heimen. Forslaget er noe vi ikke lenger kan omgå ... det handler både om økonomiske vurderinger og innbyggernes reelle behov. Når det gjelder utgifter vet vi at en seng i omsorgsbolig vil utgjøre halvparten av kostnaden av en seng i Helsehuset.


 

Nye Heimen har kapasitet til 10–13 plasser, og bør vurderes som tiltak for å avhjelpe situasjonen kommunen nå er i. SV ønsker ikke å detaljstyre rådmannens valg av tiltak, men mener at rådmannen bør vurdere hvordan 13 ledige rom – alle med kjøkken/toalett/bad – kan avhjelpe situasjonen. Om disse kan benyttes til langtidsopphold, korttid, av- lasting eller dagtilbud, for å nevne noe, må utredes av etaten.

SV mener at dette forslaget kan innebære muligheter for å utvikle flere tjenestetilbud i kombinasjon – for eksempel dagtilbud og/eller avlastning til personer med demens – som en synergi av å benytte de nevnte lokalene. Dette er et område vi forplikter oss å ha et tilbud på innen 2020. Disse tankene faller innenfor både samlokalisering og effektivisering, som er ønskelig å få til når denne type vurderinger skal tas.

Selv om forslaget vårt dessverre ble nedstemt, har SV både vilje og intensjon om å fortsette arbeidet med å lete etter løsninger for innbyggerne i Namsos.


– Ikke et stort privatmarked

Morten Sommer er redd at private aktører vil konkurrere med frivilligheten i samfunnet.– Positivt for Namsos

– Tilbudet vil gi mer til de som virkelig trenger det, sier Lisa Gamst Aglen (H) om etableringa av Noen AS i Namsos.