Omsorgen og Namsos-budsjettet

Omsorg Hvordan gi eldre og personer som er avhengig av helsetjenester et best mulig tilbud? Det opptar mange i Namsos for tida.  Foto: Illustrasjonsfoto

Meninger

Vi lever i et overmåte rikt samfunn. Milliarder og millioner svirrer i luften i disse budsjettider, enten det er landets 1.300 milliarder eller Namsos sine snart 1,3. Mange er misfornøyde med at «deres post» ikke ble bedre. I et budsjett er helheten viktig, men vi må aldri glemme at et sivilisert samfunn vurderes ut fra hvordan det tar vare på sine svakeste.

En svak gruppe som er i ferd med å ikke nå opp i Namsos er de som står i kø for å få omsorgsplass. Namdalsavisa hevder at antallet er 23. Muligens er det flere. Uansett, for mange har stått i kø for lenge, og faren for at situasjonen forverrer seg er stor. Her må vi finne løsninger raskt før familiene sliter seg ut.


23 personer venter på omsorgsplass

Pårørende fortviler mens ventelistene på omsorgsplasser i Namsos fylles opp og flere kommer til på listene. Kommunen har ingen raske løsninger å ty til for å løse floken.

 

Namsos kommune bruker mye ressurser i eldreomsorgen. Oppvekst har også betydelige behov. Sammen båndlegger disse to praktisk talt nesten hele budsjettet, og begge har «knappe ressurser». Namsos kommune har ikke penger til overs, og befolkningsutviklingen – den svake befolkningsnedgangen – vil ikke gi oss mere penger i årene som kommer. Vi må bli flinkere til å bruke de pengene vi har.

Rådmannen har forslått å styrke hjemmetjenestene med en halv million for å styrke det forebyggende arbeidet. Namsos Venstre er enig med rådmannen at det er fornuftig å styrke forebyggingen, men dette kan ikke være hele svaret for de utfordringene vi nå står overfor.

Namsos Venstre har de siste årene foreslått både dagenhet for demente og en frivillighetskoordinator innen samme område, men blitt nedstemt hver gang.


 

Vi har tiltro til at rådmannen har oversikt over situasjonen i helse og omsorgssektoren. Det vi savner er en bedre oversikt over utfordringene, og hva rådmannen ønsker å gjøre for gi de som nå står i kø et bedre tilbud. Er helse og omsorg godt nok rigget for utfordringene? Har vi grep om situasjonen?

Namsos Venstre mener at det er viktig å se etaten i en helhet, og gi et tilpasset tilbud etter brukernes behov, som alltid må stå i sentrum. Dette handler om verdighet. Alle som ønsker det må kunne bo i et trygt bofellesskap.

I kommunal regi bør det tas initiativ til at det legges til rette for boformer bedre tilpasset eldres behov. Namsos Venstre har store forventninger til det boligpolitiske utvalget. Det er viktig at en tenker tverretatlig i arbeidet med den boligpolitiske planen. Det vil kunne gi bedre drift til gode for innbyggerne.

Hva med å etablere borettslag for seniorer? Her kan en bo selvstendig i et fellesskap, og samtidig ha tilgang til helsetjenester. Det vil være trygt og sosialt, og vil gi en mer verdig bosituasjon for dem som ikke ønsker å bo alene.


 

Så ser vi at Noen As ønsker å etablere seg i Namdalen. De tilbyr aktivitets- og omsorgstjenester til eldre og demente. Helse- og omsorgssjefen er redd at private aktører vil utkonkurrere frivilligheten, og mener at det er vanskelig for private aktører å drive kommersielt med tjenester som er gratis. Det kan godt hende det, men det må vi la brukerne og tilbyderne selv finne ut av.

Det er et stort potensial i å bruke frivilligheten som et godt supplement innen helse og omsorg. Frivillighet er skjør og den må vi ta godt vare på. Derfor trenger vi noen som kan koordinere denne innsatsen bedre. Dette trenger ikke være en kommunal oppgave, og kanskje kan Namsos Frivillighetssentral ta en lederrolle her?


Heidi vil tilbyprivate helsetjenester

Norge står overfor en eldrebølge helsevesenet vil få utfordringer med å håndtere. Nå vil Heidi Wang tilby private helsetjenester i samarbeid med namdalske kommuner.

 

Rådmannen bruker ordet «prioriterer» i sitt budsjett. Prioriterer betyr «å sette først». Faktum er at vi blir flere eldre, og at det vil bli færre barn i grunnskolen i årene som kommer.

Er vi godt nok rustet for å møte denne hverdagen? Er vi kommet dit at vi må slutte å snakke om det? Må vi begynne å prioritere ressursene i samsvar med befolkningsutviklingen?

Det er verken verdig, akseptabelt eller lønnsomt å ha 23 i kø for å få lovpålagt omsorg. Det styrker heller ikke omdømmet.

Vi må aldri slutte å arbeide for at unge voksne velger å flytte til og arbeide i Namdalen. Om to år blir vi ny kommune, men vi må allerede nå bruke muligheten til å stokke kortene og tenke nytt.