«Jeg håper vi snarest kan legge tvangsbegrepet til side. Det gir en feilaktig beskrivelse av virkeligheten»

Johannes Sandstad 

Meninger

Jeg deler ordfører Steinar Aspli sin holdning om at det beste ville vært om Vikna og Nærøy hadde gjort felles vedtak om å bli en kommune. Det er flere grunner til at vi så langt ikke har gjort et slikt vedtaket. Likevel - Uavhengig av kommunalkommiteens innstilling i uka som gikk, har både Vikna og Nærøy vedtatt at de ikke skal søke om reversering av av stortingsvedtaket av 8. juni, hvor kommunene Nærøy, Vikna, Leka og Bindal ble vedtatt sammenslått. Nå kan det sies at vedtaket av 8. juni også omfattet to andre kommuner, men jeg har så langt ikke registrert noen som mener at sammenslåingen av Nærøy og Vikna er mindre aktuell på grunn av at Leka og Bindal nå er fristilt.

Like før kommunalkomiteen skulle vedta sin innstilling, lå det an til å kunne bli et vedtak der hele vedtaket av 8 juni ble opphevet, men da med et tillegg om at dersom Nærøy og Vikna ønsket å slå seg sammen med virkning fra 01.01.2020, måtte begge kommunene innen 1. mars 2018, søke om det. Dette ville skapt ny usikkerhet og utfallet av en slik runde ville vært usikkert. Det er derfor godt at det i siste runde ble et annet tillegg der det står at Nærøy og Vikna er en kommune fra 01.01.2020. Det betyr at vi kan fortsette den prosessen vi allerede er i gang med.

Nærøy og Vikna vil fortsatt ikke være noen stor kommune, men vi vil framstå med en helt annen kraft enn den vi har i dag. Vi vil representere et kraftsentrum i norddelen av det nye Trøndelag. Vi vil bli den største oppdrettskommunen i landet, og vi vil representere en næringsregion med stort vekstpotensiale.

Noen vil hevde at det er ny tvang når Nærøy og Vikna nå er vedtatt sammenslått. Jeg håper vi snarest kan legge tvangsbegrepet til side. Det gir en feilaktig beskrivelse av virkeligheten. Ingen kommuner kan slå seg sammen uten at Stortinget har gjort vedtak om det. Dette gjelder enten kommunene selv ønsker det eller ikke. Kommunestyrene både i Vikna og Nærøy har vedtatt at de ikke skal be om en opphevelse av sammenslåingsvedtaket av 8. juni. Begge kommunene hadde tidlig i prosessen formuleringer i sine vedtak om at det ville være en styrke for regionen med en kommunesammenslåing. Det har egentlig bare vært ett problem, nemlig hvor kommunesenteret skal ligge. På denne bakgrunn er det vanskelig å se hvilken tvang det er snakk om.

Mitt engasjement for å få èn kommune i Ytter-Namdalen er basert på en overbevisning om at dette vil være til det beste for innbyggerne. Det vil gi oss mulighet for bedre kompetanse innen nær sagt alle områder, det åpner for større verdiskaping, og det vil gi oss et bedre sted å bo. Dette mener jeg uavhengig av navnet på kommunen eller plassering av kommunesenter. For begge deler må særinteresser vike. En vurdering basert på hva som er det beste for hele regionen, må legges til grunn.