Helseforetaket

Fagfolkene har tillit

Meninger

I en kronikk i nordtrøndersk dagspresse stiller representanter for legegruppen direkte spørsmål til styret og adm. direktør. I tillegg til kritikk av omorganisasjonsprosessen, sår legegruppen tvil om de har tillit.

Både styreleder og adm. direktør ønsker å være tydelig på at legene har tillit, både som klinikere og ledere. I prosessen med omorganisering, og i møter med tillitsvalgte for alle ansatte, viser drøftingsprotokoller at ledelsen anerkjenner faggruppene som betydelige og viktige grupper i driften av vårt sykehustilbud. Dette gjelder selvfølgelig også legene.

I prosessen er det også utarbeidet en egen policy der Helse Nord-Trøndelag tydeliggjør at leger er ønsket som ledere med både fag- og personalansvar.

Organiseringa av Helse Nord-Trøndelag er i tråd med lover og retningslinjer, og kravet som stilles til kompetanse i ledende stillinger. Altså på linje med det vi finner i de fleste norske sykehus.

I Helse Nord-Trøndelag har vi hatt ledere uten legeutdanning i lederstillinger gjennom lang tid, den nye organiseringen innebærer slik sett ingen endring. Nåværende organisasjonsvedtak for ledere er i prinsippet lik tidligere bestemmelser når det gjelder kravet til kompetanse. Forsvarlighet i lederutøvelsen er styrket på den måte at dersom det ikke er avdelingsleder med legeutdanning, må leder ha legekompetanse nært sitt lederskap, altså gjennom funksjonen som avdelingsoverlege/medisinsk rådgiver.

I tillegg er det gjennom prosessen tydeliggjort at avdelingsoverlege/medisinsk rådgiver skal delta i klinikkråd. Dermed er klinikkråd som ikke har hatt legekompetanse i gruppen styrket, ikke svekket.

Leger blir oppfordret på lik linje med andre fagfolk til å søke lederstillinger. I Helse Nord-Trøndelag har vi flere leger i lederstillinger, det ønsker vi å fortsette med. Adm. direktør oppfordrer leger om å takke ja til lederstilling og aktivt ta nødvendig lederutdanning. Helse Nord-Trøndelag ønsker å legge til rette for at leger finner det interessant og givende å søke på tilbudene som finnes når det gjelder lederutdanning for leger.