Mening

PD, trusselbilde og Varholmen

Meninger

Det må ikke få feste seg et feilaktig inntrykk av at «enkelte» ikke tar PD-utfordringen på Helgeland på samme alvor som visse «seriøse» aktører. På bakgrunn av et innspill og klage fra Marine Harvest og Nova Sea vil derfor Bindalslaks/SinkabergHansen framføre fakta og noen betraktninger.

Utgangspunktet er at Bindalslaks, som heleid datterselskap i SinkabergHansen (SbH), har med en faglig begrunnelse søkt om utvidelse av biomasse på lokaliteten Varholmen. Fra dagens 3.120 tonn til en total MTB (maksimalt tillatt biomasse) på 5.460 tonn.
    Marine Harvest (MH) og Nova Sea (NS), hvor Marine Harvest eier mer enn 42 prosent, i en klage datert 19. januar til Brønnøy kommune tar til orde for avslag. Deres begrunnelse er at det ikke må bygges opp biomasse i sonene rundt den vel 40 km store «branngata» mellom oppdrettslokaliteter i Trøndelag og på Helgeland.
         Saken om økt MTB på Varholmen skal 7. februar opp til politisk behandling i planutvalget i Brønnøy kommune. Bindalslaks/SbH har tiltro til en saklig og objektiv behandling – og at hovedspørsmålet som klager reiser overlates til fagmyndigheten Mattilsynet å risikovurdere.
    Men når først MH og NS setter kontrollområdeforskriften og den tilhørende «branngata» på dagsorden, finner vi det nødvendig med noen presiseringer.
    La det her være sagt: Som selskap med aktivitet på begge sider av branngata, er vi innforstått med at både våre driftsplaner og driftsrutiner mest mulig effektivt må bidra til å verne om dette fysiske skillet. Vi erkjenner ikke bare et samfunnsansvar, men har også stor egeninteresse av dette med våre fire lokaliteter på Helgeland.

Status i kontrollområdet
Kontrollområdeforskriften innebærer blant annet at det ble etablert to bekjempelsessoner opp mot Helgeland. Sone 1 nord for Vikna og opp til Leka nord, samt Bekjempelsessone 2 for PD i Bindalsfjordsystemet. Gjennom krav til koordinert brakklegging for alle lokalitetene med fisk i disse sonene er målet å hindre at PD-viruset får etablert seg, og videre hindre at det representerer en smitterisiko for overvåkingssonen lengre nord.
     Status nå i februar 2018 er at bekjempelsessone 1 skal være utslaktet i løpet av mars, mens bekjempelsessone 2 vil være tømt i løpet av mai. Fjordsystemet i sone 2 vil med det ha alle lokalitetene med PD-påvisning brakklagt i mer enn tre måneder før ny fisk settes inn i fjorden.
    Mattilsynet har tidligere konkludert med at to måneders brakklegging er tilstrekkelig for en lokalitet med PD påvisning. Viruset er avhengig av levende vert, slik at koordinert brakklegging er effektivt for å fjerne smittestoffet.

Mye i tillegg til «gata»
Overfor skisseres altså status og koordinert brakklegging, som er viktige grep for oppdretterne nord for denne sonen (som også vi representerer). I tillegg gjennomføres strenge biosikkerhetstiltak i sonen for å hindre smittespredning. Fokuset fra oss og myndighetene er derfor nå å trygge branngata mot nord. Resultatet er en definitiv mulighet til å beskytte Helgeland mot smittestoffer sørfra; ikke minst med gode biosikkerhetstiltak. Bindalslaks og SbH vil fortsatt:
     1) Gjennomvaksinere fisken som settes ut mot PD. 2) Bruke dedikerte brønnbåter for smolt-transport hvor transportvann hentes på mottakslokalitet. 3) Sile av vann fra settefiskanlegg. 4) Månedlig screening av matfiskanleggene og i settefiskanleggene for PD før lasting. 5) Følge strenge rutiner på renhold og desinfeksjon av utstyr og båter m.v.
     Det finnes nå to vaksiner mot PD som er godkjent av legemiddelverket, og en tredje type er like rundt hjørnet. Denne siste vil med stor sannsynlighet allerede kunne nyttes på høst 18 fisken. Vår bekymring er alt for få benytter eksisterende vaksiner, ettersom dette faktisk vil være et av de mest effektive verktøyene for å bringe kontroll over PD-viruset.
     MH mener at utvidelsen av lokalitet Varholmen, som etter våre beregninger ligger nærmere 50 kilometer i luftlinje fra lokalitet i Trøndelag, kan medføre et smittepotensial for PD i Helgelandsområdet. Vi har i søknaden grunngitt behovet for utvidelse, og lagt frem alle nødvendige analyse- og måleresultater for å sikre en bærekraftig lokalitet. Vi overlater altså til Mattilsynet å gjøre de faglige vurderingene rundt smitterisiko, men er samtidig sikre på at våre driftsrutiner og forebyggende tiltak, gjennom blant annet vaksiner, vil være med på å trygge branngata nordover.

Fisk og dobbeltmoral
Vi mener at hvis man skulle lagt smittevurderingene som MH her gjør til grunn til krav til etablering og utvidelser av oppdrettslokaliteter, vil det bli magert med oppdrettsaktivitet i både Brønnøy og andre kommuner langs kysten.
    MH mener det ikke bør bygges opp biomasse i området som ligger så tett opp mot grensen til PD-kontrollområdet med begrunnelse i at det vil medføre økt smittepress nordover. MH viser med denne holdningen en god porsjon dobbeltmoral. For samtidig som selskapet klager på utvidelse av Varholmen, søker MH om å få øke biomassen på sin lokalitet Jakobsteinsvika som ligger i bekjempelsessone 1 til 8.580 tonn MTB.  Ikke bare at den ligger nærmest «branngata» mot Helgeland; utvidelsen vil også gjøre den til landets største lokalitet. Selskapet har allerede etter flere utvidelser på denne lokaliteten per i dag 7.020 tonn MTB.
    At Marine Harvest og Nova Sea uttrykker bekymring for PD er forståelig. Samtidig mener vi at den faktiske situasjonen kan og må nyanseres. Vi skal ta vårt ansvar for å sikre branngata – og vi vil jobbe for et godt kollegialt samarbeid for å trygge biosikkerheten på Helgeland. Det i visshet om at et PD-utbrudd på Helgeland vil ramme oss like mye som Nova Sea eller Marine Harvest.