Kjære kolleger

Meninger

Helse Nord-Trøndelag skal være en arbeidsplass som preges av trivsel, en arbeidsplass der vi gjør en viktig jobb, og en arbeidsplass der vi får brukt vår kompetanse og erfaring til beste for pasientene - sammen.

At mange av dere opplever de siste måneders interne uroligheter som frustrerende, er noe jeg tar på største alvor. Jeg kan forsikre dere om at jeg har et oppriktig ønske om å løse floken. Mitt hovedmål er å ta lærdom av situasjonen, og sammen med dere, tillitsvalgte og fagforeningene, arbeide oss gjennom utfordringene.

Helse Nord-Trøndelag har en stor og viktig oppgave i å tilby innbyggerne et godt og trygt sykehustilbud. Være der når uhellet er ute og yte faglig god behandling døgnet rundt, året rundt.

Innbyggerne forventer at vi bruker sykehusansattes kompetanse, og ressursene vi råder over, til beste for befolkningens helse. Folk skal med god grunn ha tillit til at vi løser oppgavene forsvarlig.

Må komme oss videre

I min rolle som øverste leder for Helse Nord-Trøndelag er det helt klart at jeg har et særskilt ansvar for å bringe oss videre ut av den situasjonen vi nå står i. Det er viktig at vi ikke blir stående slik lengre, det er ingen tjent med.

Det er blant annet fremført kritikk mot meg og min måte å utøve ledelse på. Dette er noe jeg tar til meg, og som jeg vil bruke for å bli en bedre sykehusleder. I dette ligger også en erkjennelse av at jeg ikke har gjort alt rett, og at flere ting kunne blitt håndtert annerledes. Jeg erkjenner at jeg som sykehusdirektør må og ønsker å lære av det vi står i og har vært igjennom i Helse Nord-Trøndelag.

Derfor iverksetter jeg flere tiltak. Disse bygger på ønsket om:

* Økt faglig delaktighet og påvirkning i beslutningsprosesser

* Større synlighet – direktør mer tilgjengelig i organisasjonen

* Bedre intern informasjon

Jeg utdyper mer konkret hva dette innebærer nedenfor.

Forbedret faglig involvering

Bedre og tydeligere involvering av de ulike faggruppene, og særlig avdelingsoverlegene og deres ansvarsområder, er et moment som påpekes i kritikken. Dette ønsker jeg å gjøre noe med ved å etablere et felles dialog- og samhandlingsmøte mellom foretakets avdelingsoverleger, avdelingspsykologer og foretaksledelsen. Dette vil være et utvidet foretaksledermøte, en medisinskfaglig arena, som samles 3 ganger årlig, der ett hovedfokus vil være medisinskfaglige problemstillinger og prioriteringer. I tillegg vil dette også være en arena for samarbeid og involvering

i løpende virksomhetsprosesser.

Økt bruk av fagkompetanse på sak i foretaksledelsen

Videre vil jeg etablere en struktur som innebærer foretaksledelsen i større grad benytter seg av medisinskfaglig kompetanse til å bidra i konkrete medisinskfaglige saker som skal behandles i foretaksledelsen. Dette vil styrke det faglige fokuset og sikre fagmiljøenes mulighet til å forbedre min

og foretaksledelsens forutsetning for å ta kloke og riktige beslutninger. Det samme vil også gjelde annen fagkompetanse.

Fast drøfting styresaker

Vi etablerer et fast drøftingsmøte hvor vi i forkant av alle styremøter. Sammen med fagforeningene ønsker jeg at styresakene skal formelt drøftes med fagforeningene før sakene styrebehandles. Dette innebærer at de respektive organisasjonene gis en ny arena, hvor de får anledning til å påvirke styresakene før de legges fram for styret. Vi gjennomførte det første møtet tidligere denne uka, som forberedelse til styremøtet 15. februar. Dette er en arbeidsform jeg ønsker skal bli en permanent samhandlingsarena med dere.

Klinikere i ledelse

Kompetent ledelse av sykehusene, klinikker, avdelinger og sentre er viktig. Jeg vil i den sammenheng benytte anledningen til å gjenta at jeg tidligere har åpnet for at leger som innehar stilling som klinikkleder også kan jobbe klinisk ved siden av sine lederoppgaver. I likhet med øvrige yrkesgrupper er det viktig at også leger finner det interessant og givende å utøve ledelse i helseforetaket, og jeg ser at dette er et viktig moment for å oppnå dette.

Økt synlighet og tilgjengelighet

Jeg skal jobbe hardt for være mer tilgjengelig og synlig som direktør. I praksis skal jeg i samråd med klinikkene og sentrene gjennomføre strukturerte runder i foretakets ulike avdelinger og seksjoner, hvor innholdet styres av enhetene. Jeg vil altså bruke mer tid sammen med dere, på deres premisser.

Jeg etablerer min egen «spalte» på Innblikk (intranettet), hvor jeg vil informere og formidle mine synspunkter om hva som skjer i og rundt foretaket. I tillegg skal jeg synliggjøre hva mine arbeidsuker inneholder av oppgaver og utfordringer. Sammen med tillitsvalgte starter vi et arbeid for å bedre interninformasjonen.

Lederutvikling

Den kritikken som er framført tas på alvor av meg, og jeg ser da at det er nødvendig å involvere foretaksledelsen i dette forbedringsarbeidet. Derfor vil dette bli tatt inn som et nødvendig og viktig grunnlag i prosessen for utvikling av foretaksledelsen som min nærmeste ledergruppe.

Det er mitt oppriktige ønske at vi sammen skal klare å løse situasjonen vi står i. Jeg skal gjøre det jeg kan for å få dette til. Samtidig er dette en jobb jeg ikke er i stand til å klare uten at vi alle bidrar for å lykkes. Derfor vil jeg gjerne samtidig utfordre hver især av dere på dette, slik at vi kan gi fullt fokus på den aller viktigste oppgaven, nemlig pasientene.

Jeg opplever å ha god dialog og konstruktiv samhandling med fagforeningene, tillitsvalgte og hovedverneombudene. En slik samarbeidsform har jeg stor tro på, og derfor noe jeg ønsker å videreutvikle.

Når det gjelder mitt samarbeid med Den norske Legeforening har jeg dessverre ikke lyktes like godt. Jeg erkjenner at samarbeidet ikke er slik jeg ønsker, og vil også med dette brevet invitere legene til dialog og samhandling. Ved å bruke samtale og dialog som verktøy, har jeg tro på

viktige skritt i positiv retning. Mitt utgangspunkt er at dette klarer vi best sammen.


Med vennlig hilsen

Torbjørn