Bindal bør si JA!

Meninger

I forbindelse med folkeavstemminga om eventuell kommunesammenslåing er det framlagt mye informasjon.

Det meste i en brosjyre som alle husstandene i Bindal har fått. Alle politiske parti har vært med på å lage den.

Fra 2000-20017 har Bindal hatt en befolkningsnedgang på 23,3 prosent, og de eldre utgjør stadig større del av befolkninga. Dette medfører mindre inntekter og stadig interne omstillinger. Det nye inntektssystemet prioriterer heller ikke små kommuner framover, slik det til nå har gjort.

Befolknings-framskrivinga fra Statistisk sentralbyrå mot 2040 gir Bindal den mest negative utviklinga på Helgeland og i Ytre Namdal. Kun 1,4 personer i arbeidsdyktig alder pr eldre over 67 år. Landets nest laveste tall.

NHO `s kommune NM 2017 rangerer etter attraktivitet og lokal vekst basert på næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og økonomi. Bindal kom på 421 plass (det er ca. 426 kommuner i Norge). Det nevnes i brosjyren at Bindal er svak på innovasjon og nytenking, og at Bindal i liten grad tar del i regional tenking.


Ja - og Nei-siden med sine anbefalinger:

Bindal på egne bein – eller en utkant

 

Etter nyinvesteringene flertallet i Bindal kommunestyre har vedtatt, vil Bindal ha en gjeld på ca. kr. 120 000 pr. innbygger. Det er mot opposisjonens stemmer vedtatt budsjetter med 10 mill i driftsunderskudd for 2018, og 13 mill i 2019. Underskuddene dekkes inn av sparepenger.

Oppsigelser er med dette utsatt til etter folkeavstemmingen, eller når sparepengene evt. er brukt opp.

Vi vet at det stilles stadig større krav til kompetanse med mer rapportering og oppfølging på alle felt, samtidig som det er høyere lovkrav.

Telemarksforskning konkluderer med følgende;

«Det forventes at Bindal kommune vil få redusert sine inntekter betydelig de nærmeste årene, som følge av befolkningsendringer. Gjennom kriteriene i inntektssystemet anslås mindreutgiftene, og dermed de reduserte inntektene å tilsvare om lag 7,3 millioner kroner frem mot 2020.

I praksis er det slik at små kommuner i liten grad greier å tilpasse seg driftsreduksjoner i en slik størrelsesorden med mindre det gjøres strukturelle grep.»

I tillegg har rådmannen, som har best oversikt, konkludert med at Bindal bør slå seg sammen med Nærøy og Vikna for å møte framtidens utfordringer.

Vi har nylig fått bekreftet at bindalingene vil beholde gjeldende strømpris, og Nordlands landbrukstilskudd skal videreføres.

Dette er bakgrunnen for at Bindal Venstre ønsker en kommunesammenslåing. Vi har tro på at en større kommune med vekst i folketall og næringsliv, kan møte utfordringene, og vi ser mulighet for at bindalingene kan bli en del av den aktive gründeraktivitet som skjer i området rundt Nærøysundet. Spesielt på oppdrettssiden.

Alternativet er nedskjæring av stillinger i Bindal med reduksjon i tjenestene til innbyggerne. Det er nå toget går, ikke om noen år, for da er strukturene i Nærøysund kommune allerede lagt.

All informasjon tilsier at Bindal kommune må ta grep. Bedrifter og organisasjoner som omstiller seg til framtidens utfordringer, er vinnere. De som ikke tar omstillingsprosesser, er taperne.

Det påhviler bindalingene et stort ansvar på mandag.

Godt valg!