Ja - og Nei-siden med sine anbefalinger:

Bindal på egne bein – eller en utkant

Hvor havner Bindal? Mandag 26. februar blir en merkedag i Bindal kommune. Da skal innbyggerne gå til valg om Bindal skal bestå som egen kommune eller søke fellesskap med Vikna og Nærøy, som allerede er i ferd med å danne en ny kommune. I dagens NA kan du lese to innlegg fra Bindal Arbeiderparti og Bindal Venstre, som står på hver sin side i dette spørsmålet. Det har vært en grundig prosess i Bindal i forkant av folkeavstemminga. Det har vært en bred debatt i NA på meningssidene og det har vært avviklet folkemøter i forkant av begivenheten.  Foto: Bjørn Tore Ness

Meninger

Den 26. februar skal det avholdes folkeavstemming i Bindal. Da skal det avgjøres om vi skal fortsette som innbyggere i egen kommune.

I forbindelse med folkemøtene som har vært holdt nå i forkant, og via sosiale medier, har særlig Venstre og Høyre utfordret Arbeiderpartiet på hvordan vi mener Bindal kan fortsette som egen kommune. Da vi antar disse spørsmålene har interesse for alle bindalinger velger vi å svare gjennom et leserinnlegg.

Vi kunne selvsagt gjort som Venstre, Høyre og SV og laget et eget flygeblad og delt ut i postkassene, men etter at alle partiene i fellesskap har utarbeidet en faktabrosjyre, synes vi det er respektløst overfor innbyggerne. Særlig siden alle var enige om at beslutningsgrunnlaget skulle være nøytralt, fakta- og kunnskapsbasert.


 

Vi skal ærlig innrømme at vi ikke er imponert over sakligheten i flygebladet fra V, H og SV. Blant annet påstås det at det blir brukt mot Bindal at vi «shopper» nordover og sørover ettersom det passer oss, og at vi ikke kan forvente at det vil fortsette. Rådmannen tilbakeviste dette kontant.

På direkte spørsmål til disse partiene under folkemøtene, om hvilke tjenester vi kan miste, kom det ingen svar. Men like fullt er det skrevet ned, og omdelt til alle husstander. Det er fristende å tro at dette er skrevet for å bidra til usikkerhet blant innbyggerne.

Å spå om framtida er svært vanskelig, men Arbeiderpartiet avviser ikke at det kommer utfordringer. Det vi vet, er at Bindal har stått i vanskelige situasjoner før, enten det var konkursen i hjørnesteinsbedriften, trange økonomiske tider da «Jern-Erna» var kommunalminister, eller andre utfordringer. Felles for alle disse utfordringene er at kloke politikere, fra alle parti, i fellesskap har greid å løse utfordringene.

Det har vi fått til, fordi vi har hatt «hånda på rattet» selv. Sammenlignet med mange andre kommuner, både små og store, står vi oss godt. Det er i hvert fall mange andre kommuner som får problemer, lenge før Bindal. Vi tror ikke Stortinget lar det gå så langt at en rekke kommuner får store problemer med å levere tjenester til innbyggerne

Det argumenteres med at våre inntekter vil gå ned grunnet nedgang i folketall, men fortsatt er 72 kommuner mindre en Bindal. Flertallet på Stortinget vedtok samtidig som de opphevet tvangsvedtaket, at inntektsrammesystemet ikke skal være et virkemiddel for å kunne videreføre kommunereformen. Med andre ord; kommuner skal ikke straffes på grunn av størrelse.

Kommunereformens begrunnelse er at vi har for mange små kommuner, og at vi dermed må slå de sammen, for at de skal bli såkalte robuste kommuner. Kommunens viktigste oppgave er å ha et godt velferds- og grunnskoletilbud til sine innbyggere. Det har Bindal i dag.

Skal det fortsatt bo folk i Bindals bygder, er vi fortsatt avhengige av å ha barnehager, skoler, hjemmesykepleie, sykehjem, helsestasjon, legekontor mm. H, V og SV skriver i sitt flygeblad at ved en kommunesammenslåing vil vi få en mere bærekraftig økonomi i framtida, og at driften skal effektiviseres gjennom samordning, spesielt på rådhusene.

Med utgangspunkt i de samme partienes svartmaling av den økonomiske situasjonen for Bindal i framtida, greier ikke vi med vår beste vilje å forstå hvordan økonomien skal bli så mye bedre ved å slå oss sammen med to kommunene, med vesentlig større gjeld målt pr. innbygger enn det Bindal har.

Det er også grunn til å stille spørsmål ved om en sammenslåing vil gi en robust kommune. Nærøy har 5.138 innbyggere, Vikna har 4.418 og i Bindal er vi 1.473. Er en kommune med vel 11.000 innbyggere robust? Ikke minst siden innbyggerne bor svært spredt. For oss er det vanskelig å se hvordan man kan effektivisere driften, uten å kutte i tilbudene til innbyggerne. Man kan selvsagt håpe at kommunestyret i en eventuell ny kommune lar bindalingene beholde gode tilbud, på bekostning av resten av innbyggerne. Bindal Arbeiderparti synes det er en dristig strategi.

Bindal kommune har i dag betydelige oppsparte midler på disposisjonsfond. Det foreløpige regnskapet for 2017 viser et overskudd på over 5 mill. kr. Vi har fått inntekter fra det nye Havbruksfondet, og alt tyder på at vi vil få mer. Vi har konsesjonskraft og vi har nettopp fått fremlagt årsrapporten fra omstillingsstyret, som viser at det satses offensivt på etablering av nye private arbeidsplasser. Gründerbedriften Norse Aqua er etablert, Bindalsbruket er i gang igjen med dørproduksjon, Bindalslaft har kjøpt industribygget på Åsen, det er gjort flere store investeringer innen landbruket og det er store investeringsplaner tilknyttet havbruksnæringa. Foreløpig har disse etableringene bidratt til over 30 nye arbeidsplasser i Bindal og mer er på gang!

Reiselivsnæringa melder om tro på framtida og vi har fått nye etableringer innen fiskerinæringa.

Bindal Arbeiderparti synes dette vitner om positivitet og optimisme. Denne utviklingen er vi redd får en bråstopp, hvis vi nå skal bruke all energi på å forhandle med Nærøy og Vikna i månedsvis. Derfor er det klare svaret vårt til V, H og SV; Nå bretter vi opp ermene og arbeider sammen for en positiv utvikling i hele Bindal.

Vi vil gjerne invitere alle partiene i Bindal til samarbeid for å bruke det engasjementet som nå er i Bindal, til å diskutere hvordan vi best mulig kan utvikle vår fantastiske kommune til det beste for våre innbyggere.

Vi tror på å framsnakke Bindal, både som en næringsvennlig kommune, som næringslivet vil satse i, og som en kommune som er god å bo i, enten man er ung eller gammel. Sammen er vi sterke – og vi får til det til – hvis vi vil!