MENINGER

Dårligere vilkår fremmer ikke rekruttering av sykepleiere!

Sykepleiermangel: Det vil bli utdannet for få sykepleiere, blant annet i Namsos, for å møte behovet i framtida. Leder Sølvi Sæther i sykepleierforbundet mener at arbeidsgiverne og politikere har et stort avsvar for å legge forholdene til rette slik at yrket blir attraktivt. 

Meninger

I rapporten Helse-Norge 2040 som nylig ble lagt frem for Helsedirektoratet, viser analyser at det vil være bruk for minst dobbelt så mange sykepleiere som det jobber i dag. I sin utregning har Samfunnsøkonomisk analyse tatt utgangspunkt i at det i dag er 98 000 sykepleiere ansatt (ikke årsverk), og de har beregnet et behov ut i fra 4 forskjellige scenarioer.

Behovet for sykepleiere i 2040 varierer fra 167 000 til 224 000. Det er vanskelig å spå for fremtiden, men uansett hvilket scenario man velger, så er behovet for sykepleiere i fremtiden svært stort, trolig mye større enn SSB tidligere har meldt.

Norsk Sykepleierforbund har sett på fremtidsscenarioene som skisseres. Det er ingen grunn til å tro annet enn de utfordringene rapporten peker på. Uansett lavest eller høyest anslag som slår til, mangel på sykepleiere vil øke år for år.

Rapporten peker på at et økende antall eldre vil føre til vekst i aldersrelaterte sykdommer som kreft, sansetap, demens og hjerte- og karsykdommer. I tillegg er sykdomsbilde hos eldre ofte kompetansekrevende fordi sykdomsbildet er sammensatt.

Det blir viktig for kommunene å sikre kompetanse som kan følge opp de aldersrelaterte lidelsene med gode rekrutteringstiltak for å trekke til seg sykepleiere. I dag opererer kommunene og sykehusene i samme arbeidsmarked for å rekruttere sykepleiere, hvor sykehusene er de som rekrutterer best. I tillegg forsvinner 2 av 10 sykepleiere ut av helsevesenet de 10 første arbeidsårene, og inn i andre jobber.

Kan Helse-Norge da fortsette å utdanne to sykepleiere for hver sykepleier som jobber? I DN fredag 16. februar gjentar Ulltveit-Moe, leder for Arbeidstidsutvalget, argumentasjonen fra flertallet i utvalget. Ulltveit -Moe argumenterer for å frata ansatte avtalerett på turnus. Hennes ønske er forskyvning av makt i favør arbeidsgiver, noe som også Anne Karin Bratten i Spekter taler varmt for. Man må anta at de mener at flere vil jobbe heltid bare de får mindre innflytelse over egen hverdag.

I dag kan det se ut som mange arbeidsgivere ønsker ansatte i deltid, selv om det både er bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk lønnsom å ansette på heltid. Deltid representerer en arbeidskraftreserve som i stor grad brukes til å dekke kort- og langtidsfravær i helse- og omsorgssektoren.

Det koster ikke noe for arbeidsgiver å ha denne arbeidskraftreserven tilgjengelig, men den er demotiverende og virker ikke rekrutterende.

Den nye eldreministeren Åse Michaelsen følger opp. Etter en måned i jobben har eldreministeren funnet to kampsaker: Tøffere turnuser i eldreomsorgen og reformen «leve hele livet» som kommer i form av en stortingsmelding til våren. I et intervju med Fedrelandsvennen sier hun blant annet at «dersom sykepleieren jobber annenhver helg rundt fire ganger i året, i stedet for hver tredje, kan nesten alle stillinger bli fulltidsstillinger». Så enkelt er det ikke; regnestykket viser at med en økning til 2. hver helg, øker stillingsstørrelsen med ca 10 prosent.

Det blir det ikke heltidsstilling av. Det er positivt at Eldreministeren er opptatt av god faglig kvalitet i eldreomsorgen, og at mer heltid åpenbart bidrar til dette. Men…

Norsk Sykepleierforbund mener både Eldreministeren, vår arbeidsgivermotpart og Ulltveit-Moe tar feil når de hevder at hyppigere helgearbeid vil løse rekrutteringsutfordringene. Våre medlemmer ønsker ikke å jobbe oftere enn tredje hver helg. De jobber i dag nok natt, helger og helligdager. Det er ubekvem arbeidstid som er svært belastende, både sosialt og helsemessig.

Når man ser hva både fremtidens sykepleiere og arbeidende sykepleiere hevder, så er deltid og to . hver helgtrusselen demotiverende. Med et fremtidsscenario med behov for minimum dobbelt så mange sykepleiere som jobber i dag – hvordan tenker politikere og arbeidsgiver at de skal bemanne fremtidens kompetansekrevende helsevesen? Må ikke spørsmålet være: Vi må få flere til å jobbe heltid, hvordan skal vi sammen få det til?»