«Slå sammen helseforetakene»

  Foto: Mats Ivar Sandmo

Meninger

Når Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag har blitt til Trøndelag fylke, er det også rimelig å slå sammen helseforetakene til Helse Trøndelag. Å ha to helseforetak i et fylke er unaturlig, ulogisk og lite rasjonelt. Et styrket helsetilbud for innbyggerne i hele Trøndelag, krever at en utnytter de samlede ressursene på en god og effektiv måte. Det gjør en best ved å omorganisere, få et felles styre og en samlet administrasjon.

Pasientene med alvorlige sykdommer blir i dag sendt til St. Olavs Hospital. Mange nordtrøndere er derfor mer kjent med sykehuset i Trondheim, enn syke- husene i Namsos og Levanger. For pasientene vil ett helseforetak derfor kjennes naturlig.

Mangel på samarbeid

Samarbeidsklima mellom sykehusene i Nord-Trøndelag har variert, men ofte har det vært anstrengt. I de siste årene har det vært mer konflikt og strid, enn konstruktivt samarbeid. Særlig har mis- tilliten toppet seg etter at noen overleger i Levanger gjennom anonyme avis- innlegg, henger ut direktør, styre og enkeltpersoner. Alltid med agg til Syke- huset Namsos. Metoden som benyttes er svært overraskende, og minner mer om umoden ungdoms uttrykksmåte på Facebook.

En naturlig konsekvens av overlegenes handlemåte, er at en som innbygger stiller spørsmål om kvalitet på helsew tjenestene i Nord-Trøndelag. Hva med tilliten til legene?

Det blir så håpløst perspektivløst og destruktivt på alle måter når disse over- legenes løsning er å styrke Levanger på bekostning av Namsos. På den annen side viser disse overlegene at dagens organisering ikke har framtida for seg. Slåsskampen mellom Levanger og Namsos er bare destruktiv, og hindrer utvikling og vekst. Resepten bør derfor være inn- lysende.

Store utfordringer

Helse og sykdomsbehandling er under kontinuerlig utvikling. Ny teknologi, nytt teknisk utstyr og nye metoder, krever fornyet kunnskap, store økonomiske investeringer og omstillinger. Framtidas helsetjeneste vil kreve ytterligere spesialisering, noe som igjen krever regionalt samspilll.

Utvikling og vekst må derfor skje gjennom et samlet perspektiv og en samlet plan.

En felles administrasjon for sykehusene i Trøndelag vil med fordel kunne legges til Stjørdal. Da kan man hente synergier gjennom å etablere samarbeid med administrasjonen i det regionale helseforetaket.

Det haster

Sykehusstriden i Nord-Trøndelag kan ikke fortsette. Ingen er tjent med at pasienter på Innherred settes opp mot pasienter i Namdalen. Tillit skapes ikke gjennom konflikter og anonyme avis- innlegg med personangrep.

Det er påkrevd med nye grep og nye perspektiver snarest mulig. De ansatte ved sykehusene i Nord-Trøndelag må få tilbake framtidstro og utviklingslyst. Pasientene må få tilbake tillit og trygghet.

Derfor er det nødvendig med rask handling, for nå går det på helsa løs.