Havbruk skal bli en bærebjelke i Norge

Innspill:

INNSPILL: André N. Skjelstad, næringspolitisk talsperson i Venstre 

Meninger

Hvordan kan vi legge til rette for at havbruksnæringen og vertskommuner sikres best mulige rammevilkår? Nå har Stortinget konkludert med at det skal settes ned et partssammensatt utvalg som skal vurdere både produksjonsvederlag og grunnrentebeskatning.

Det er en konklusjon jeg som saksordfører er fornøyd med.

Debatten om kompensasjon fra næringen til kommuner og lokalsamfunn har pågått i mange år. I Venstre har vi programfestet at det skal innføres vederlag til kommunene for tilrettelegging av areal til oppdrettsvirksomhet, som kompensasjon for arealbruk og lokale miljøulemper. Også i Jeløya-plattformen heter det at regjeringen vil stimulere kommunene til å stille lokaliteter til rådighet for næringen gjennom bruk av havbruksfond.

Stortinget har også tidligere vist vilje til at oppdrettsnæringen skal bidra til lokalsamfunn. Både via Havbruksfondet som ble opprettet i 2015 og via SVs forslag om eksportavgift som ble vedtatt i 2017, men forkastet i forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2018.

Jeg mener Stortinget nå har lagt til rette for en god løsning. Et bredt stortingsflertall ønsker en bred og partssammensatt utredning. Utredningen skal ta sikte på innføring av en justert og forbedret beskatning i løpet av 2020. I arbeidet med utredningen er det viktig å legge vekt på både kommunenes og næringens behov.

Vi ønsker et stabilt og forutsigbart system der kommunene og næringen vet hva de har å forholde seg til. Havbruk er en fantastisk vekstnæring i Norge, og vi må sørge for at vi kan utnytte de fantastiske mulighetene fremover.

Samtidig må vi ikke legge skjul på at næringen har sine utfordringer. Det er jeg imidlertid sikker på at den vil håndtere over tid. Jeg mener likevel det også er naturlig at utredningen i tillegg til finansiere lokalsamfunn for bruk av areal og naturressurser, også ser på mulighetene for å finansiere arbeid med villaks, rømming, sykdomsbekjempelse og marin forsøpling.

Jeg vet at næringen har disse temaene høyt på sin agenda. En enda sterkere innsats her vil bidra til at havbruksnæringen, i enda sterkere grad, blir den solide samfunnsaktøren den har potensial til å bli. Det synes jeg er bra.

Jeg er overrasket over hvordan Senterpartiet posisjonerer seg i denne saken. På den ene siden sier Sp at de vil ha mer penger til kommunene, på den andre siden sier de at de er negative til den økte beskatningen Stortingsflertallet nå legger opp til.

Jeg forstår at det er behagelig som politiker å både kunne si «ja til mer skatt» til de som skal motta disse skattepengene, og «nei til mer skatt» til de som skal betale den. Spesielt forstår jeg at det er behagelig å ha en slik posisjon i den kommende kommunevalgkampen. Jeg vil likevel påstå at Senterpartiet ser ut til å ha glemt at de engang var et styringsparti som tok ansvar for å bidra inn i konstruktive løsninger.

Som saksordfører har jeg opplevd et svært konstruktivt samarbeid mellom AP, KrF, H, Frp og Venstre i denne saken.

Jeg er takknemlig for de innrømmelser og konstruktive forslag som har kommet fra disse partiene. Vi er alle klar over at jobben ikke er over. Jeg og Venstre vil bidra til at vi får på plass en god løsning som gir kommuner og lokalsamfunn en stabil finansiering