Et hardt slag mot Leka

NA leder

«For Leka kommune vil dette kunne medføre at de står enda dårligere stilt»

Meninger

Fylkesmannen i Trøndelag tilrår at Austra består som i dag samtidig som de mener at innbyggerne i Gutvik blir innlemmet i den nye storkommunen Nærøysund. Det innebærer at Leka kommune mister rundt 70 innbyggere og 40 prosent av sitt landareal.

Fylkesmannen begrunner overføringa med at et stort flertall av innbyggerne i Gutvik ønsker å bli en del av Nærøy kommune. Det er etter deres syn mest praktisk, slik at de slipper å ta sjøvegen til kommunesenteret. Fylkesmannen legger heller ikke skjul på de mener at den beste løsninga for Leka kommune, på sikt, er å bli en del av den nye storkommunen i Ytre Namdal.

NA har tidligere på lederplass ment at både Leka – og Bindal – burde ha blitt en del av den nye storkommunen Nærøysund. Det for å stå bedre rustet til å ivareta innbyggernes behov for tjenester i framtida. Det være seg alt fra å møte utfordringene som eldrebølgen vil bringe med seg, til et stadig økende behov for veldrevet barnevern og hvordan sørge for økonomisk vekst.

Et klart flertall av befolkninga i Leka og Bindal sa nei til kommunesammenslåing. Det skal en ha respekt for. Samtidig har et flertall av innbyggerne i Gutvik ønsket seg inn i Nærøy. Uansett utfall her vil noen innbyggere oppleve det som om deres mening er blitt overkjørt.

Fylkesmannens forslag er et forsøk på kompromiss, men bidrar til ytterligere strid og forvirring i det som allerede har vært en vond og vanskelig prosess. For Leka kommune vil dette kunne medføre at de står enda dårligere stilt til å møte framtidas utfordringer om grunnlaget for rammeoverføringene blir uendret. Grensestriden viser at det beste for både innbyggerne på Leka og i Gutvik ville ha vært en helhetlig løsning, der en setter kvaliteten på de kommunale tjenestene først, uansett bosted.

Lekaordfører Per-Helge Johansen (Sp) har argumentert for at Leka må særbehandles på grunn av sin øystatus, og visste at det var en reell fare for at fastlandsdelen kunne forsvinne ut av kommunen. Men når han og politikerkollegene har vunnet fram i Stortinget, bør ikke kommunen straffes for det i ettertid. Leka går ei kronglete framtid i møte om Fylkesmannen når fram.


Fylkesmannen anbefaler at Gutvik overføres til Nærøy

Fylkesmannen i Trøndelag anbefaler Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ikke å endre fylkesgrensen på Austra, men tilrår grensejustering på Gutvik.

 

Ulike reaksjoner på Fylkesmannens anbefaling om Austra:

Dette sier ordførerne om Fylkesmannens anbefaling om Austra

Ordførerne i både Bindal og Leka maner til kamp mot anbefalingene fra Fylkesmannen om grensejustering på Austra. En noe mer forsiktig nærøyordfører ønsker gutvikfolket velkommen til Nærøysund.

La stor vekt på innbyggerinitiativet fra folket i Gutvik

Fylkesmannen i Trøndelag legger vekt på at et stort flertall av folket i Gutvik selv ønsker en overflytting til nye Nærøysund kommune.

Sp legger fram lovendringsforslag om grensejusteringer:

Leka-støtte i Stortinget

Lekaordfører Per-Helge Johansen er bønnhørt: Senterpartiet legger nå fram lovendringsforslag om grensejusteringer for Stortinget.