Trafikken må ut av Kolvereid sentrum

Leserinnlegg
Meninger

Nærøysund Kraftbetong har bidratt meget positivt til utviklingen av Kolvereid, sist med det flotte Bakkalandet-bygget med etablering av Rema 1000. All ære til dem for det. Når det gjelder steinbrudd i Hagan mener vi imidlertid at Nærøysund Kraftbetong må fortsette å undersøke alternative plasseringer. Vi ga innspill til Nærøy kommunes høring om dette den 10. mai i år, og kastet også fram et alternativ som eventuelt kunne vurderes, se vårt skriv nedenfor. I vårt innspill stiller vi spørsmål ved Rambølls konsekvensutredning om dette. Vi mener Rambølls positiv konklusjon, hovedsakelig begrunnet med redusert tungtrafikk gjennom Kolvereid sentrum, i beste fall er forenklet, i verste fall feilaktig. I NA av 7. juni i år leser vi med tilfredshet at rådmannen i Nærøy kommune har satt den gamle ideen om en avlastningsvei fra Storbjørkåsen til Grinnavegen på sakskartet. Meget bra, det er på høy tid at Nærøy kommune starter å utrede dette.


Rambøls konsekvensutredning datert 15.02.2018 for Hagan masseuttak/steinbrudd, utført for oppdragsgiver Nærøysund Kraftbetong AS, har for å oppnå en så positiv konklusjon som mulig lagt meget stor vekt på redusert tungtrafikk gjennom Kolvereid sentrum, som er en fremsatt konsekvens i utredningen ved at steinbruddet anlegges der. Det er selvfølgelig meget positivt og viktig for miljø og trafikksikkerhet om store deler av dagens/framtidens tungtrafikk fra Storbjørkåsen grustak kan gå utenfor boligområdene og sentrum, skolevei og uteområde for mange barn.

Redusert tungtrafikk gjennom boligområder og sentrum av Kolvereid må imidlertid tvinge seg fram uansett, uavhengig om det blir masseuttak/steinbrudd oppe i Hagan eller ikke. Det er helt åpenbart at en avlastningsvei fra Storbjørkåsen grustak til Grinnavegen må bygges, med opprustning og asfaltering av Grinnavegen. Det er ikke lange veien det er snakk om, under 2 km, og dette må Nærøy kommunes politikere og administrasjon prioritere og få gjennomført snarest, uavhengig av steinbrudd oppe i Hagan eller ikke.

Med dagens utvikling og byggeaktivitet i Ytre Namdal, med mål om 1000 nye arbeidsplasser og 2000 flere innbyggere i Ytre Namdal i perioden 2015-2025, er det åpenbart at Nærøysund Kraftbetong AS er og vil fortsette å være en sentral aktør innen bygg- og anleggsvirksomheten. Det vil utvilsomt fortsette å være et stort og økende behov for betong/mørtel, sand-/grusmasser og pukk. Dette vil også bety stor aktivitet ved Nærøysund Kraftbetongs anlegg ved Storbjørkåsen grustak, med mye tungtrafikk. At det skal bli en stor reduksjon i tungtrafikken gjennom boligområder/sentrum av Kolvereid i framtiden pga. masseuttak/steinbrudd i Hagan, som fremsatt i Rambøls rapport, synes som urealistisk. Tungtrafikken vil sannsynligvis øke, og en avlastningsvei fra Storbjørkåsen grustak til Grinnavegen må lages. Dette vil på lang sikt utvilsomt være positivt for Nærøysund Kraftbetong. Uten en slik avlastningsvei er en større reduksjon av tungtrafikken gjennom boligområder/sentrum av Kolvereid sannsynligvis kun gjennomførbart ved forbud mot tungtrafikk i disse områdene. Et forbud er imidlertid ikke aktuelt uten at det finnes en annen vei til Storbjørkåsen grustak.

Når det gjelder den aktuelle pukkressursen oppe i Hagan, hvis denne er så stor og verdifull, kan den da eventuelt utnyttes på en måte som gir mindre negative konsekvenser for Kolvereid tettsted? Kan pukkverket f.eks. anlegges på nordsiden av det aktuelle området, godt skjermet mot Kolvereid tettsted? Er utstrekning av ressursen kartlagt? Er eventuelt bergartene på nordsiden av området kartlagt mht. uttak/kvalitet for pukkformål? Kan det eventuelt være brukbare pukkressurser i disse områdene som ikke er kartlagt enda?

Å legge pukkverket på nordsiden krever bygging av en anleggsvei på ca. 1,5 km, som skissert i bildet nedenfor, selvsagt med påkrevde avklaringer mht. eiendomsforhold, regulering, etc. Ved å anlegge denne veien og gå inn fra nordsiden vil man i tillegg til redusert støv- og støyproblematikk også:

  • Unngå trafikkfarlig kjøring til/fra pukkverket på Fv 770.
  • Få noe redusert tungtrafikk vestover på strekningen Fv 770 gjennom Kolvereid.
  • Få større områder for både selve pukkverket og for lagringsplass for stein og pukk.
  • Ha en vei til større potensielle industriområder der.

Erfaringer fra drift av steinbrudd/pukkanlegg viser dessuten at ofte utvides størrelsen av anlegg/uttak med årene, utover det som opprinnelig var planlagt. Dette kan også tale for inngang fra nordsiden, men det avhenger selvsagt av ressursens utstrekning/bergartenes egnethet/kvalitet.

Og, som et luftig innspill til politikere/administrasjon i Nærøy kommune, med en vei på nordsiden fra dagens industriområde kunne man utrede muligheten for en rallycrossbane i det relativt øde og godt skjermete området bak fjellområdet Hatten (det er jo stor uenighet/misnøye om å anlegge bane på Valmyra).

Politikere/administrasjon i Nærøy kommune må ha et langsiktig miljømessig tidsperspektiv i denne saken, minst 30 år fram i tid (som indikert i Rambøls rapport). Alternative løsninger og ressurser må kartlegges og vurderes nøye (noe som for øvrig ikke er direkte imponerende utført i Rambøls rapport).


Fagutvalget tar til motmæle etter kritikken fra ordfører Steinar Aspli

Fagutvalget for det planlagte steinbruddet i Hagan mener ordfører Steinar Aspli bruker hersketeknikker som ikke er en ordfører verdig.