Åpent brev fra ledergruppa innenfor oppvekst i Namsos kommune

Takk, ryddige sjef!

Innspill

Foran fra venstre: Bernt Bendiksen, rektor Otterøy skole, Sveinung Aagård, rektor Vestbyen skole, Marit Brøndbo, rektor Namsos opplæringssenter, Svein-Arild Rye, oppvekstsjef, Marthe Hatland, barnehagesjef, Arne Magnar Brattberg, rektor Bangsund. Bak fra venstre: Knut Storeide, ass. Oppvekstsjef, Ann Helen Westermann, leder flyktningetjenesten, Arnt Ivar Jakobsen, rektor Høknes barneskole, Finn Widar Knutsen, rektor Bjørkly skole, Grete Mo, rektor Namsos ungdomsskole, Marit Haukø, rektor Høknes ungdomsskole, Sissel Brattøy, rektor Sørenget skole, Kjell H. Doksæter, rektor Namsos barneskole.  

Meninger

Etter 22 år med hånden på roret trer du, Svein-Arild Rye, inn i pensjonistenes rekker. Vi, ledergruppen innenfor oppvekst i Namsos kommune, ønsker å gi deg noen ord med på veien, når hverdagen ikke lengre skal preges av ulike forum, kurs, seminarer, budsjett og økonomi.

I 1991 startet du din karriere i Namsos kommune, da som pedagogisk konsulent. Siden den gang har tittel, kommunal struktur og læreplaner endret seg. Foran oss ligger ny overordnet del, fagfornyelsen og kommunesammenslåing. Du har helt sikkert både tanker og meninger om hvordan vi best skal kunne få dette implementert i namsosskolene eller hvordan vi bør møte 2020 som nye Namsos, men tittelen har endret seg pånytt – for nå er du pensjonist.

Vi defineres gjerne av menneskene rundt oss. Mennesker vi kan ha jobbrelasjon til, familie, venner – eller rett og slett den «vanlige mann i gata». Som leder må man tåle at det både tenkes, snakkes og skrives mye og mangt om en, men; det er ordene fra de som står deg nærmest, som kjenner deg og som vet hva du står for, som bør berøre og tas med inn i en tilværelse der kone, barn og barnebarn nå har den hele og fulle førsteprioritet.


Rapport om oppvekstavdelingas saksbehandling

Nedslående lesning om konflikter

Innspill

 

Oppvekstenheten i Namsos kommune får kritikk i revisjonsrapport

Oppvekstenheten får kritikk i revisjonsrapport

I en ny revisjonsrapport får oppvekstavdelinga i Namsos kommune svak karakter i faget konflikthåndtering.


En leder innenfor oppvekstsektoren har tre hovedelementer som må ivaretas; det administrative, personalmessige og det pedagogiske. Fra oss som har stått deg nærmest i jobben de seneste årene har vi følgende å si når de tre hovedområdene skal definere deg:

Administrativ leder:

Som øverste leder skal organisasjonens hovedmål utvikles sammen med de nødvendige støttefunksjoner som skal til for å styre og vedlikeholde driften. Vi drister oss til å si at du nesten har hatt et personlig forhold til det kommunale budsjettet, med det resultat at oppvekst som oftest overholder de rammer som er tildelt. Med et press fra ledergruppe, tillitsvalgte, administrativt og politisk nivå, har du vært en leder som både har gitt og tatt – med det utgangspunkt om å kunne gi et best mulig helhetlig tilbud til barn og unge.

Personalleder:

Personalledelse defineres gjerne som: «Alt arbeid som berører de menneskelige ressurser i virksomheten, hvor en kjerneoppgave er å arbeide målrettet med alle forhold som innvirker på de ansattes vilje og evne til innsats.» Som leder gjennom 22 år er det naturlig at det vil være saker som kan være både opprivende og vanskelige. Du har alltid vært ryddig og etterstrebet gjeldende retningslinjer. Det er engang slik at arbeids- og oppvekstmiljø til ansatte og elever kommer først og derfor passer sitatet fra Arnhold H. Glasgow godt: «En god leder tar litt mer enn sin del av skylden, og litt mindre enn sin del av æren».

Pedagogisk leder:

Det som står igjen som den tydeligste beskrivelsen av deg som leder er ønsket om å utvikle hele mennesket. Det å kunne se ulike egenskaper i et menneske og verdsette hver enkelt for den de er - er noe som kjennetegner deg som leder. Tidligere miljøvernminister Helen Bjørnøy har sagt følgende: «Jeg tror betingelsen for å være en god leder er at du har sterke følelser». En god beskrivelse av deg, Svein-Arild – du utvikler gode relasjoner med dine nærmeste, og som ledere i Namsos kommune har vi lært å kjenne deg som en som gir av seg selv, som støtter og som gir tillit!

Kjære Svein-Arild; Du kan med verdighet bli pensjonist etter 22 år som oppvekstsjef i Namsos kommune. En samlet ledergruppe vil takke deg for det fantastiske arbeidet du over alle disse årene har gjort, for det du har lært oss – for at du har ledet oss – og for at du genuint har vært opptatt av det gode i dine medmennesker. Nyt pensjonisttilværelsen – den er deg vel fortjent!