Innbrudd i Trøndelags kornkammer

Høy fart viktigere enn mat

Innspill

Klar tale: Torgeir Strøm (SV) skriver blant annet: «Det er korttenkt og uforståelig at flertallet av politikerne på Stortinget og i Fylkestinget velger svart asfalt framfor livgivende brød.» 

For vi kan ikke fortsette å stjele fra våre etterkommeres kornkammer.

Meninger

Bygging av 4-felts veg mellom Steinkjer og Støren vil bygge ned flere tusen mål dyrkajord. Bare på strekninga Steinkjer - Åsen vil ca. 2000 dekar bli lagt under svart asfalt. Mye av dette arealet er god matkornjord.

Matkorn er minimumsfaktoren når landet vårt bare har en reell sjølforsyningsgrad av mat på ca. 37 prosent. Bare tre prosent av landarealet i Norge er dyrkajord. Det er korttenkt og uforståelig at flertallet av politikerne på Stortinget og i Fylkestinget velger svart asfalt framfor livgivende brød. Politikerne i de store partiene må ta til vettet, for våre miljøbevisste barnebarn vil se på ei slik vegutbygging som et alvorlig innbrudd i Trøndelags kornkammer.

Stortinget vedtok i 2015 å skjerpe sin jordvernstrategi, nettopp med bakgrunn i at Norge har svært lite dyrkajord og låg sjølforsyningsgrad. Det ble vedtatt at det maksimalt kunne omdisponeres 4.000 dekar dyrkajord per år. Deler vi dette på 11 regioner, så blir det 364 dekar pr. region. Deler vi dette igjen på 40 kommuner i Trøndelag, så blir det 9 dekar per kommune.

I debatten på Stortinget ble det snakket om å ha en framtidig 0-visjon for nedbygging av dyrkajord, slik vi har det på drepte i trafikken. Trøndelag har en visjon om å øke matproduksjonen med 1,5 prosent årlig. Hvor troverdig er denne matvisjonen når Trøndelag skal bygge ned flere tusen mål av si beste kornjord til asfaltveg, og Trøndelag og Trondheim allerede i dag er versting på nedbygging av dyrkajord?

Men vil ikke vi i SV også ha bedre veier og jernbanestrekninger? Svaret er ja, men hensynet til dyrkajorda må tillegges særlig stor vekt. For E6 gjennom Trøndelag vil SV i hovedsak følge nåværende trasé, men vi vil ut fra trafikksikkerhet ha midtdeler på hele strekninga.

Vi vil også ha veiutvidelse med forbikjøringsfelt, men også her er det viktig å tenke dyrkajord. I valget mellom ekstra fart eller dyrkajord (90 eller 110 km), velger vi i SV hensynet til dyrkajorda. Da vil det også være mer penger til elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen, og to spor mellom Steinkjer - Trondheim - og Støren. Det vil også berøre dyrkajord, men i langt mindre grad en nye E6-trasèer i Trøndelag.

Dersom vi erkjenner at klima, miljø og mat er vår tids største utfordringer, så må både Norge og Trøndelag ha en helt annen bevissthet rundt vern av matjord. Vi i SV er derfor stolt over at vi i juni fikk til et enstemmig vedtak i Fylkestinget der det bla. sies: «Trøndelag fylkesting ber om at Fylkesrådmannen utreder en egen sak om jordvern i Trøndelag.

Gjennom en slik gjennomgang, og arbeidet med Regional plan for arealbruk, bør det lages en egen jordvernstrategi for Trøndelag, der det må skisseres hvordan Trøndelag kan bidra til å oppnå målene for den nasjonale jordvernpolitikken.» Så får vi se om jordvern bare hører heime i festtaler, eller om det er reell vilje til å prioritere jordvern i den framtidige trøndelagspolitikken.

For vi kan ikke fortsette å stjele fra våre etterkommeres kornkammer.