Om NA, Valmyra motorpark og ulyd i Ytre Namdal!

Meninger

I NA den 18. juli var det tatt inn en leder under tittelen: Nok ulyd i Ytre Namdal.


 

Betegnende nok er det problemstillinger rundt dette temaet som Aksjonsgruppa mot Valmyra Motorpark har jobbet med i svært mange år.

Lederen tar til orde for at nå er det på tide å ta til fornuft. Nok er nok. Enig! Dette har vi fremholdt over lang tid. Vi har vært konsekvente og fra første stund påpekt at et motorsportanlegg bør plasseres på et sted der aktivitetene som skal foregå ikke vil være til sjenanse for fastboende, tilreisende gjester og hyttefolk.

Vi er vel også de eneste som konkret har foreslått et område som er langt bedre egnet til formålet enn Valmyra og begrunnet dette skriftlig. Vi tror at en viktig suksessfaktor for et slikt anlegg er at det kan være, og oppleves, som en berikelse for både utøvere, publikum og befolkningen i hele regionen. Når det gjelder lokaliseringen på Valmyra så vil dette være en negativ miljøpåvirkning på et helt grendemiljø. Dette har vi argumentert for, og påvist, blant annet ved av å benytte oss av landets fremste støyfaglige og miljøfaglige ekspertise.

Dessverre uten å bli nevneverdig lyttet til av de lokale myndigheter og motorsportklubben. Dette er beklagelig, ikke minst på vegne av motorsportklubben, som kanskje kunne ha realisert et anlegg for flere år siden dersom en hadde valgt en annen lokalisering.

Aksjonsgruppa mot Valmyra Motorpark sin hovedinteresse er å bidra til at vi i framtiden også kan ha et positivt og trivelig bomiljø i grendesamfunnet som er nabo til området som er tvangsregulert til motorpark.

Dette er en holdning som vi mener er fornuftig. NAs leder den 18. juli viser at dette er et perspektiv som avisen ikke har vurdert. Dette er beklagelig av en regionavis som vi i mange sammenhenger mener er et positivt talerør for ulike lokalsamfunns interesser.

Vi vil fremholde at dersom det skulle bli realisert et motorsportanlegg på Valmyra så vil dette være et prosjekt som alle parter vil tape på. Her er det ingen vinnere. En slik lokalisering vil, som vi gjentatte ganger har påpekt, legge grunnlag for årelange konflikter og kanskje rettssaker i kjølvannet. Dessverre er dette et prosjekt som det gikk forvaltningsmessig og politisk prestisje i, selv lenge før det forelå noen støyrapporter og konsekvensutredninger. Nok har egentlig vært nok for lenge siden. Aksjonsgruppa har på vegne av et større antall innbyggere i lokalmiljøet forsøkt alle de klagemuligheter vi har i forvaltningssystemet. Men når den lokale forvaltningen svikter på flere viktige områder så er det lite en har å stille opp med. Hensynet til det lokale selvstyret står sterkt både hos Fylkesmannen og Sivilombudsmannen.

NAs leder avslutter med: Kjør på! Svært mange av oss som bor i området opplever at vi ikke bare har blitt påkjørt, men har blitt kjørt over! Så hvis redaktøren mener at det går en grense et sted i denne saken bør han sette seg betydelig bedre inn i hele sakskomplekset enn hva innholdet i denne lederen gir uttrykk for.

At NA i tillegg vinkler saken slik at den fremstår som et personangrep uten å ha sjekket bakgrunn og kilder oppfattes som et grovt overtramp. Vi forventer at en ansvarlig og seriøs avis beklager dette på lederplass.


Sivilombudsmannen har avvist klagen fra aksjonsgruppa mot motorpark på Valmyra

Sivilombudsmannen avviste klagen fra aksjonsgruppa mot motorpark

Klagen hos Sivilombudsmannen fra aksjonsgruppa mot Valmyra ble avvist. Selv om NMK Ytre Namdal er fornøyd med vedtaket, forventer de et siste forsøk fra aksjonsgruppa.