Leder i Namsos Venstre:

Den dyrebare laksen

INNSPILL

Ressurs: Leder Geir Olav Knappe i Namsos Venstre skriver i denne kronikken blant annet: «Det er viktig å ta vare på kunnskapen, tradisjonene, historiene og erfaringene kilenotfiskerne sitter på. Det å kjenne historien er en viktig del av vår namdalske identitet.»  Foto: Bjørn Tore Ness

Både sjøfisket og elvefisket er noe vi skal verne om og være stolte av.

Meninger

Sist uke hadde jeg gleden av å delta på premieren til dokumentaren om kilenotfisket i Namdalen. Nok en gang ble Namdalen som tyngdepunkt for den nordatlantiske laksen bekreftet. Det er en status som forplikter.

Dokumentaren til Sissel Thorsen ga oss et godt innblikk i kilenotfiskernes virke. På 60-tallet var om lag 1.000 nøter i bruk, og fisket kunne nå 200 tonn på en sesong. Mangt et fjøs og traktor ble betalt med gode lakseinntekter. I dag er 100 nøter fordelt på 60 fiskere.

Fisket krever en sammensatt kunnskap, og dokumentaren var et ypperlig eksempel på hvordan «taus» kunnskap gikk fra generasjon til generasjon. Å stole på flaksen var dårlig strategi om en ønsket å lure laksen inn i nota på dens vei mot Namsens forlokkende gyteplasser.

Det er viktig å ta vare på kunnskapen, tradisjonene, historiene og erfaringene kilenotfiskerne sitter på. Det å kjenne historien er en viktig del av vår namdalske identitet.

Kilenotfisket er fortsatt aktivt, og med økende priser muliggjøres en viktig tilleggsnæring. Her er det et stort potensiale for opplevelsesturisme. Å få en sprell levende laks på 15 kilo i fanget gir et uutslettelig inntrykk mange er villige å betale for. Å opprettholde kilenotfisket muliggjør også verdifull overvåkning av villaksen, og som gir oss viktig kunnskap.

Namdalsavisas reportasje om laksefisket langs Namsen viste til et verdianslag på 64 millioner. Det hersker liten tvil om at Elvenes dronning er av uvurderlig betydning for Namdalen, også som omdømmebygger og merkenavn. Både sjøfisket og elvefisket er noe vi skal verne om og være stolte av.

Namsen er velsignet med en god laksestamme, men intet levende vesen i vår natur preges av så mange interessekonflikter, forskningsinteresser, og fortellinger om trusler og utfordringer som villaksen. Reelle utfordringer og trusler skal vi ta på alvor, og Naturmangfoldloven krever at vi er føre var.

Det er en utfordring at vi vet for lite om livet til villaksen. Lakselus og rømt oppdrettslaks er også utfordringer. Begge er høyt på agendaen og håndterbare, men innsatsen må ikke svekkes. Oppdrettere og fiskere i Namdalen har vist at det går an å eksistere i lag. Det må vi fortsette med.

Det er riktig og viktig at vi nå styrker arbeidet med å få på plass en god og kunnskapsbasert forvaltning av kystområdene våre.

De største truslene mot villaksen er sykdomssmitte, parasitter og for lite fokus på vannkvalitet. Setter vi ikke disse høyere på agendaen kan det være «game over» for villaksfisket på sikt.

Gyro i Namsenvassdraget vil være katastrofalt for Namdalen. Det må forskes mer på sykdomssmitte mellom oppdrettslaks og villaks. Her må myndighetene og oppdrettsnæringen legge inn større ressurser.

I siste statsbudsjett ble det bevilget penger til et nasjonalt laksesenter, hvor ett av fire senter skal ligge i Namsos. Dette er en satsing som vil bidra til økt kunnskap om villaksen.

Det nordlige Trøndelag har levd godt på kraftressurser. Nå står rehabilitering av Fiskumfossen for tur, og demningen i Namsvatnet er snart fullført. Begge truer naturmiljøet i Namsen, og på sikt også Namsenfjorden. Særlig er ødeleggelsene nedstrøms Namsvassdammen alarmerende.

Ingen, selv ikke Fylkesmannen, vet hva slammet flere kilometer nedstrøms den nye demningen ved Namsvatnet inneholder. Det vi vet er at den knuste lokale grønnsteinen inneholder tungmetaller. Vi vet også at elvemuslingen og Namsblanken har sine leveområder øverst i Namsen. Potensielt kan dette også true lakseyngelen. Her har føre var-prinsippet hatt dårlige kår.

Vi namdalinger må stå sammen om den dyrebare Namsenlaksen. Kraftpenger må ikke overskygge betydningen av å ha et friskt vassdrag. Både til lands og til havs må det forventes at forurenser betaler for eventuelle skader, slik det er ellers i samfunnet.

Skal vi ha en god og frisk laksestamme i Namdalen også i framtida, er det viktig at vi har en kunnskapsbasert forvaltning og et godt regionalt samarbeid på tvers av interesser. Det vil være det beste vernet for laksen.