Gode kort på hånda

NA mener

Nord universitet i Namsos.  Foto: Jonas Olsen

«Det ansvaret må de aldri løpe ifra.»

Meninger

I 2019 skal Nord universitet vedta en framtidig studiestedsstruktur. Rektor Bjørn Olsen varsler at dagens modell med ni geografiske lokaliteter kan bli endret. Dette skaper med rette en sterk bekymring flere steder enn bare i Namsos.


«Det vil være galskap å legge ned»

Ordfører i Namsos, Arnhild Holstad, er klar i sin tale. – Nord universitet er en særdeles viktig institusjon for både Namsos og Namdalen.

 

Nord Universitet ser på den framtidige studiestedsstruktur

Kan føre til store lokale endringer

Snart tre år etter at Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Nesna fusjonerte med Universitetet i Nordland, jobbes det intenst med den framtidige studiestedsstrukturen. Det kan bety store forandringer.


Da tidligere Hint, Høgskolen i Nord-Trøndelag, valgte å slå seg sammen med Nord universitet, uttalte daværende styreleder Bjørg Tørresdal følgende: «Jeg er sikker på at vi både sikrer og styrker våre utdanninger med de beslutningene som er tatt i dag». De ordene må fortsett gjelde.

Det samme legger rektor Olsen vekt på i sitt debattinnlegg i NA. Han er opptatt av deres regionale rolle og slår fast at hele sju av ti studenter blir igjen i regionene etter endt utdannelse. Dette er særdeles viktig for Sykehuset Namsos og kommunene i Namdalen.

Prosessen Nord universitet har startet vil forhåpentligvis ende opp i et styrket forsknings- og studietilbud. Likevel kan ikke Nord universitet løpe fra sitt samfunnsansvar. Evner de ikke å ta denne rollen, må saken løftes opp på et høyere nivå. For sentraliseringstanken er skremmende slik som signalene er nå fra universitetsledelsen.

Namsos bør ha gode kort på hånda for fortsatt å være et studiested – og bli styrket. I forhold til nasjonal helse- og sykehusplan og framskrivingene nasjonalt vil det mangle flere titall tusen sykepleiere i åra som kommer. I samspill med Sykehuset Namsos og kommunene i Namdalen bør dette studietilbudet styrkes, noe som også vil være en fordel for studenter fra den sørlige delen av Helgeland.

Namsos kommune har tidligere lagt godt til rette for høyskoleutdanning, og de må følge opp tett i tida som kommer. Og den tida er knapp. Campus Namdalen er et meget spennende prosjekt. Det kan bli en yngleplass for framtidsrettet studieutdanning fra videregående til universitetsfag. Nye studieretninger innenfor eksempelvis havbruk bør også utredes.

Vi har tiltro til at Nord universitet kjører en prosess hvor alle samfunnsmessige hensyn blir lagt til grunn før beslutninger fattes. Universitetet må ikke glemme at de selv er en del av distrikts-Norge. Det ansvaret må de aldri løpe ifra.