Lobbyvirksomhet?

Namsos kommune lar seg ikke påvirke

Leserinnlegg

Gunnar Hojem, Namsos Arbeiderparti. 

Meninger

Det er med stor undring jeg ser uttalelser som fremsettes omkring arbeidet med å forbedre infrastrukturen i Granåsen Skisenter – samt Bråten Alpinanlegg. Disse uttalelsene har ikke rot i virkelighetens verden.


– Meget betenkelig hvis Namsos kommune lar seg påvirke av denne typen lobbyvirksomhet

– Vi mener Namsos kommune har opptrådt uryddig og uklokt i denne saken, sier idrettsrådet i Namsos.

 

– Har ikke latt oss påvirke av gaver

Rådmann Inge Ryan avviser at endringene i rammebevilgningene har blitt påvirket av tilbud om gaver.


Det som har skjedd i denne saken er at Namsos kommunestyre høsten 2017 bevilget et større beløp som en rammebevilgning for å få satt i gang en forbedring av begge disse anleggene. Intensjonen fra politisk side var å bringe arbeidet med begge disse anleggene over på en positiv utvikling. Med andre ord skape en utvikling i begge anleggene for å ivareta disse anleggenes behov for vedlikehold og forbedring.

Den politiske holdningen til dette var udelt positiv til å få noe gjort. Ikke minst fra Arbeiderpartiets side var det holdningen da vi tok opp dette og fikk saken vedtatt i kommunestyret.

I samme møte ble det vedtatt å oppnevne en plankomite som skulle se på behovene og prioriteringene. Denne komiteen ble oppnevnt noe senere, fordi vi som politikere ønsket at alle interessenter skulle sette seg sammen, for forsøksvis å gi oss politikere gode, omforente råd. Komiteen kom etter hvert i arbeide og leverte etter noe tid sin innstilling til administrasjonen. Det vil si til rådmannen.

Deretter bearbeider rådmannen saken for å legge denne fram for politisk behandling. Det er selvsagt rådmannens plikt og rett å vurdere de forskjellige innspill på helt fritt grunnlag, for deretter å komme med sine forslag til løsninger. Dette har rådmannen nå gjort.

At representanter deretter ikke blir helt fornøyd med hans innstilling hører også med i dette spillet. Noe helt annet er det å gå ut med beskyldninger om at administrasjonen lar seg påvirke av lobbyvirksomhet o.l. Det man med andre ord insinuerer er at kommunens folk er korrupte.

En slik insinuasjon reagerer jeg sterkt på, for her finnes det ikke grunnlag for en slik påstand i det hele tatt. Som representant for Arbeiderpartiet har jeg hatt anledning til å følge denne saken godt og kan ikke annet enn beklage at slike ytringer finner sted.

Det er uverdig at representanter for idrettsbevegelsen går frem på denne måten. Særlig hvis man ser til idrettens verdivalg og krav om fair play. Det gjelder ikke bare på idrettsbanen, men selvsagt også i hvordan idrettens representanter opptrår i det daglige liv.

Det fremsettes også påstander rettet mot den såkalte «Støttegruppa for Granåsen» som ikke holder god etisk standard. Det insinueres at Støttegruppa har kjøpt seg støtte gjennom å arbeide for anlegget, samt å skaffe frem midler til bl. a. en snøscooter. Det har overhodet ikke forekommet noen form for koblinger på dette viset mellom Støttegruppa og kommunen. Dette er ikke fair play. - Det er svært beklagelig at man hele tiden velger konfrontasjon i stedet for å samarbeide. Idretten er i en situasjon hvor alle parter er tjent med at man samarbeider og diskuterer åpent og redelig de forskjellige saker og problemer som dukker opp. Utfordringene vil fortsatt stå i kø for oss alle som ønsker en positiv utvikling i Granåsen – og i Bråten. Vi har ingen annen mulighet for å komme i mål uten å legge godviljen til og samarbeide. Det fører ingen steder hen å gå i skyttergravene for å skyte på våre egne. Alle aktørene har egentlig et felles mål – å legge forholdene best mulig til rette for både breddeidretten, toppidretten og vanlige mennesker.

Når dette er sagt, er det selvsagt at den innstillingen som er levert blir behandlet uhildet både av rådmannen og de folkevalgte. Det som er – og fortsatt vil bli – hovedproblemet - er å skaffe nok midler til å ivareta disse anleggene godt nok. Namsos kommune har ingen overflodsøkonomi, så vi må derfor fortsatt være innstilt på at det blir for lite penger, fra den kanten. Derfor er det slik jeg ser det viktig at arbeidet i bl.a. Støttegruppa backes opp. De skaffer faktisk frem ganske mange friske penger som skal og kan benyttes i anlegget.

Jeg vil derfor så sterkt jeg kan anmode alle aktørene i denne saken om å samarbeide, uansett hvor man står i meningsutvekslingen. En fortsatt krig mellom partene skader alle.

Så kan det være på plass med litt historiekunnskap. Undertegnede har selv over 20 års fartstid som idrettstillitsvalgt. Det er riktig nok lenge siden. Men en ting lærte vi: Desto bedre vi samarbeidet, desto lettere nådde vi de mål vi satte oss. Bare se hvilken økonomisk utvikling norsk idrett har oppnådd gjennom de siste 30 år. Samarbeide gjør sterk og anbefales på det varmeste.