Strekk i laget? Et tilsvar til Mikalsen

Tilsvar

Svarer Mikalsen: Jørgen Hoffmann, leder av kontrollutvalget i Namsos kommune. 

Meninger

Bjørn Mikalsen har i NA den 23. november, et nytt innlegg om Namsos kommunes personalpolitikk, basert på sine egne og andres erfaringer som tidligere ansatte i Namsos kommune.


Personalpolitikk i Namsos kommune:

Strekk i laget

Innspill

 

Som leder i Kontrollutvalget (KU) i Namsos, som bestilte rapporten Bjørn Mikalsen refererer til, finner jeg grunn til å utdype og kommentere bakgrunnen for og formålet med forvaltningsrevisjonsrapporten.

KU skal etter sitt mandat ikke være noe klageorgan i enkeltsaker. Fra tid til annen får vi likevel henvendelser om kritikkverdige forhold i kommunen, og vi må på selvstendig grunnlag vurdere om klagene faller innenfor eller utenfor mandatet.

Vinteren 2017 fikk KU en henvendelse fra Bjørn Mikalsen mfl om at kommunen ikke følger gjeldende regelverk på personalområdet. Vi fant påstandene i henvendelsen så alvorlige at vi valgte å omprioritere i plan for forvaltningsrevisjon 2014 – 2019, og bestilte en forvaltningsrevisjonsrapport fra Revisjon Midt-Norge vedrørende dette temaet.

Vedlagt henvendelsen var det en beskrivelse av saksforløp fra fem tidligere ansatte i Namsos kommune, og en opplisting av lover, etiske retningslinjer og reglement for inkluderende arbeidsliv som Namsos kommune iflg. denne henvendelsen skulle ha brutt under behandlingen av deres saker. Det var også en beskrivelse av hvilke konsekvenser disse bruddene hadde fått for den enkelte.

Forut for beslutningen om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon på dette området, hadde jeg et møte med Bjørn Mikalsen og Inger Andsnes, der jeg presiserte at kontrollutvalget ikke kunne gå inn i de enkeltsakene det dreide seg om.

Jeg understreket at formålet med en evt. forvaltningsrevisjon ikke ville være å etterprøve konklusjonene i kommunens vurdering av disse sakene. Da måtte man ha gått grundig inn i fakta i hver enkelt sak/hva som lå til grunn for personalsakene. Det ville ligget utenfor KU`s mandat.

Hovedformålet med Kontrollutvalgets forvaltningsrevisjoner er å avdekke evt. feil og mangler i kommunens forvaltning og tjenesteproduksjon som grunnlag for forbedringer. Forvaltningsrevisjoner er ingen «omkamp», og formålet med en forvaltningsrevisjon er ikke «å ta noen».

I denne saken, som gjelder i hvilken grad Namsos kommune følger arbeidsmiljøloven og sine egne retningslinjer på personalområdet, er formålet å avdekke feil og unngå at slike feil som er avdekket i rapporten fra Revisjon Midt-Norge skjer igjen. Dette entydige premisset for KU`s videre håndtering av henvendelsen oppfattet jeg at Bjørn Mikalsen og Inger Andsnes var enige i og sluttet seg til. I oversendelsen av forvaltningsrevisjonsrapporten til kommunestyret sammenfattet KU forslagene til forbedringer i kommunenes saksbehandlingsrutiner i ti punkter, som bl.a. omfattet at administrasjonen bør

• gjennomgå rutiner vedr. drøftingsmøte mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver.

• registrere og sikre dokumentasjon i saksbehandlingssystemet.

• gjennomføre informasjon og opplæring vedr. retningslinjene for konflikthåndtering.

• gjennomføre økt opplæring på hvordan varsling skal håndteres.

Kommunestyret vedtok en skjerpelse av dette forslaget ved å erstatte «bør» med «skal». Administrasjonen skal rapportere tilbake til Kommunestyret hvordan dette skal gjøres innen årets utgang, og vil allerede på kommende formannskapsmøte redegjøre for hvordan vedtaket i kommunestyret er fulgt opp.

Mitt inntrykk, blant annet etter orientering fra personalsjefen i Namsos kommune om oppfølgingen av en annen varslingssak, er at administrasjonen nå gir dette arbeidet høy prioritet.

Jeg er trygg på at administrasjonen iverksetter de tiltak som kommunestyret har vedtatt så raskt som mulig.

Bjørn Mikalsen beskriver avstanden mellom den politiske viljen og administrasjonens praksis på dette området som en stor «strekk i laget». Jeg har tro på at iverksetting av de vedtatte tiltak på sikt vil medføre at denne karakteristikken ikke lenger har gyldighet. Kontrollutvalget vil ha stor oppmerksomhet rettet mot håndteringen av slike saker i tida som kommer.

På dette grunnlaget håper jeg nå at Bjørn Mikalsen og de andre som ba kontrollutvalget om å se på denne saken kan legge den bak seg og se framover. Det vil være i alle parters interesse.