Venstre vil ha blått taktskifte med grønn profil

Kystnæringene må styrkes

SVEISENT: Salsnes Filter er en av bedriftene som vokser som følge av havbruksnæringa.  Foto: Bjørn Tore Ness

INNSPILL: André N. Skjelstad, næringspolitisk talsmann, Venstre. 

Meninger

Havet har gitt oss mat og arbeid i generasjoner. Venstre vil føre en politikk som styrker de kystbaserte næringene i Norge Skal vi lykkes, må veksten være bærekraftig. Det vil kreve intensiv forskning og investeringer.

Fiskeri- og havbruksnæringen gir viktige inntekter, arbeidsplasser og aktivitet i Kyst-Norge. Næringen finansierer offentlig velferd, lokalt og nasjonalt. Samtidig bidrar næringen til å løse globale utfordringer ved klimavennlig produksjon av høyverdig mat. Derfor er det viktig at Norge løfter næringen videre.

Fiskeri- og havbruksnæringen er Norges nest største eksportnæring, og vil bli viktigere. Dette forutsetter et blått taktskifte med en tydelig grønn profil. Fiskeressursene må forvaltes godt, bestandsforskningen må styrkes, forskningen rundt økosystemene i fjord og hav må styrkes, og havbruksnæringen må løse biologiske utfordringer, som lakselus. – og villaksen må tas vare på. Vi trenger tiltak som reduserer utslipp fra fiskeflåte, havbruksrederier og fiskefôrproduksjon slik at sjømatnæringen forbedrer sitt klima- og miljøavtrykk ytterligere.

Transporten må bli mer klimavennlig og vi må også legge til rette for at mer fisk bearbeides i Norge. Det kan gi mer verdiskaping og flere arbeidsplasser og bedre muligheter til å utvikle en bioindustri basert på marint restråstoff.

CO2-avtrykket fra global matproduksjon må reduseres betydelig. Det vil kreve at en større del av verdens proteiner kommer fra havet. I 2018 bidro norsk sjømat daglig med 37 millioner måltider. Våre naturgitte fortrinn, ansvarlige forvaltning og avanserte produksjon gjør at norsk fisk og teknologi kan mette stadig flere og dekke den voksende globale etterspørselen for høyverdige proteiner produsert med et lavt klimaavtrykk.

Dette forutsetter investeringer i teknologi og FoU. Venstre vil derfor jobbe for at både fiskeriene og havbruksnæringen har rammevilkår som sikrer at overskuddet reinvesteres i det kystbaserte næringslivet. Kombinasjonen av strenge miljøkrav og sterke, kystbaserte eierskapsmiljøer kan gi et slikt blått taktskifte.

Fiskeri- og havbruksnæringen konkurrerer i globale markeder. Ny teknologi muliggjør havbruksproduksjon i stadig nye land. Fiskeriene møter også tøff internasjonal konkurranse. Venstre mener at vi nå må sørge for at det er attraktivt å investere langs norskekysten og at overskudd skal reinvesteres i ny aktivitet og bærekraftig næringsutvikling. En statlig grunnrenteskatt på fiskeri- og havbruksnæringen er nå under utredning. Jeg er bekymret for at en slik grunnrenteskatt vil være negativ for vekstpotensialet i havbruksnæringen, og har derfor fremmet en uttalelse til Venstres landsmøte som avviser behovet for en statlig grunnrenteskatt.

Venstre har vært en pådriver for at vertskommuner for havbruksnæringen skal få større en del av verdiskapningen. Derfor er vi positive til en videreføring av Havbruksfondet, som i 2018 utbetalte 3,6 milliarder kroner til kommuner, fylker og staten. Fondet er i dag innrettet slik at det vil komme store inntekter annet hvert år, men bør videreutvikles slik at kommunene får årlige og mer forutsigbare inntekter fra ordningen. Fondet bør og legge til rette for at næringen i enda større grad bidrar i arbeid med forurensing, sykdom/fiskevelferd og bevaring av villaks.

På denne måten legger vi grunnlaget for en offensiv satsing på det kystbaserte næringslivet. Det vil trygge velferden også for kommende generasjoner.