Nulltoleranse for trakassering i Namsos kommune

Inge Ryan, rådmann Namsos kommune og prosjektleder Nye Namsos 

Meninger

I både gamle og nye Namsos kommune skal ansatte føle seg trygge på jobb. Derfor har kommunen nulltoleranse for mobbing, overgrep og trakassering.

I et anonymt leserinnlegg 15. februar i Namdalsavisa spør en leser om hva slags oppfølging ansatte i nye Namsos kommune skal få dersom de opplever mobbing, overgrep eller seksuell trakassering på arbeidsplassen. Leseren spør videre om det ikke skal være lov å si fra om slike opplevelser, og etterspør likebehandling av kjønn.


Handlinger og holdninger i kommunen får konsekvenser for mennesker, hvem bryr seg?

Tøft å leve etter trakassering

Innspill

 

Lov, likeverd og ledere

I «Arbeidsgiverpolitisk plattform Namsos kommune 2014 – 2019» står det at alle våre arbeidstakere har ansvar for å bidra til et positivt og trygt arbeidsmiljø og til trivsel på arbeidsplassen. Plattformen er utarbeidet i fellesskap av arbeidsgiver og tillitsvalgte og vedtatt av kommunestyret. I plattformen er også likeverd beskrevet: alle skal bli sett, hørt og respektert. I respektert ligger det blant annet at man ikke skal utsettes for mobbing, overgrep eller trakassering. I forbindelse med kommunesammenslåingen i 2020 er det vedtatt ny arbeidsgiverpolitisk plattform.

Norsk lov- og avtaleverk danner fundamentet i behandlingen av ansatte – hos Namsos kommune som hos andre. Lederne i kommunen skal ha en felles forståelse for, og felles praktisering, av regelverk og avtaler. Det gjøres klart at alle ansatte skal behandles likt.

Arbeidsmiljøloven er et av fundamentene i Namsos kommunes arbeidsgiverpolitiske plattform. I paragraf 4.3 i arbeidsmiljøloven står det at arbeidstaker ikke skal utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden.

Oppfordring til varsling

Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Varslingsrutinene i Namsos kommune er utarbeidet i fellesskap av arbeidsgiver og tillitsvalgte, og vedtatt av administrasjonsutvalget som består av politikere, administrasjon og hovedtillitsvalgte.

I varslingsrutinene står det at alle ansatte har rett til å varsle. På en egen varslingsplakat på arbeidsplassene og på de ansattes intranett står det at varsling både er lovlig og ønsket. Videre står det at retten til å varsle også gjelder dersom varslingen kan komme i konflikt med, eller skade, arbeidsgivers interesser. Gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler i samsvar med arbeidsmiljøloven er forbudt.

Hvordan varsle

Dersom en arbeidstaker kjenner forhold som bør undersøkes nærmere, er hovedregelen at dette tas opp tjenestevei:

  • nærmeste leder og/eller rådmann v/personalsjef
  • tillitsvalgt
  • verneombud

Hvis saken ikke blir forsvarlig håndtert via tjenestevei, skal det varsles videre:

  • rådmann
  • personalsjef
  • hovedverneombud

Gjelder varselet den øverste administrative leder, rådmannen, vil alle under rådmannsnivå bli inhabil. Varslingen sendes da direkte til ordfører. Ordfører retter forespørsel om bistand i form av setterådmann til en aktuell kommune. Eventuell setterådmann godkjennes av kommunestyret.

Konflikter og oppfølging

Namsos kommune har rutiner for håndtering av konflikter, vold og trusler på arbeidsplassen. Her er det beskrevet hvem som har ansvaret og hvordan dette skal følges opp. Her står det blant annet at dersom en ansatt har fått midlertidig eller varig redusert arbeidsevne som følge av vold eller trusler om vold, har nærmeste leder tilretteleggingsplikt.

I kommunens etiske retningslinjer slås det fast at det er ledernes ansvar å sørge for at hele organisasjonen er seg bevisst de etiske kravene som stilles i virksomheten, og at det umiddelbart blir tatt opp i organisasjonen dersom det skjer brudd på lover og regler eller det utvikler seg en uheldig sedvane og kultur.