Fiskeripolitikk

Nei til ressursskatt i næringa

Meninger

Fremskrittspartiet har merket seg den pågående debatten om hvorvidt fiskerinæringen skal påføres en ekstraskatt som følge av at de har en ekstra stor fordel av sin næringsfordel, også kalt ressursrenteskatt.

Ressursrenteskatt er noe man kan hente inn som ekstrabeskatning av det som omtales som superprofitt innen gitte næringer. Dette er ikke tilfellet for fiskerinæringen, selv om utvalget som så på kvotefordelingen mellom fartøygruppene (Eidessen-utvalget) mente at det kunne være grunnlag for å vurdere en slik innføring. Dersom forutsetningene for en ressursrente skulle vært til stede måtte en i langt større grad, enn det som er mulig å få til i dagens politiske landskap, latt enkeltaktører få kjøpe opp en langt større del av dagens kvoter over hele landet.

Dette ville skape en voldsom usikkerhet for industrien, samfunnene langs kysten og ikke minst arbeidsplasser. Dette er hverken i henhold til Frps program eller regjeringens politikk. Vi vil nå gi noen eksempler på hvorfor fiskerinæringen ikke oppfyller vilkårene for å kunne ilegges ressursrente:

Det er i dag reguleringer av deltakeradgangen for å kunne delta i fiske gjennom Deltakerloven. Denne loven regulerer at du må være aktiv fisker for å kunne kjøpe en kvote. Det er imidlertid lagt klare begrensninger på hvor mye en kan eie av kvotene gjennom et kvotetak slik at man ikke kommer i en situasjon der kvotene er på for få hender.

Dette vil kunne få negative konsekvenser på konkurransen mellom aktørene og ikke minst overfor kjøpere av råstoff.

Det er i dag monopol på førstehåndsomsetning av fisk. Dette reguleres gjennom fiskesalgslagsloven. Dette gjør at fisker ikke helt fritt vil kunne styre hvordan en selv ønsker å forvalte sin egen fangst. Dette for å sikre at man har sysselsetting langs kysten gjennom at industrien får anledning til å kunne by på fangster som legges ut på auksjon eller gjennom minsteprissystemet.

I tillegg kommer er rekke andre reguleringer som kvoter, havressursloven, hindringer for rederi i sør til å kjøpe båter i nord, industriens forbud mot å eie kvoter etc. Videre har næringen selv finansiert en effektivisering av flåten gjennom en meget dyr strukturering.

Når vi så også ser at bestandene på våre viktigste fiskeslag er på vei ned, så er ikke dette tidspunktet for å vurdere en ressursrente og dermed økt skatt på fiskerinæringen.

Fremskrittspartiet er et parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep (angrep). Videre er vi et parti som vil ta hele landet i bruk gjennom gode rammevilkår og smarte løsninger, ikke gjennom subsidier og nye krav. Derfor sier vi et klart nei til ressursrente for fiskeriene.