Likestilling krever tilrettelegging og universiell utforming

Leserinnletgg
Meninger

Grunnet reise har jeg oversett et innlegg der Trond Roger Skogås-Rosendal , Venstre, utfordrer SV og undertegnede om tilrettelegging av handicap-parkering i Namsos.


Dette gir meg en anledning til å reflektere litt rundt behovet for en stadig aktiv innsats i å tilrettelegge samfunnet slik at alle innbyggere har like muligheter til å ha gode liv. Å leve med en funksjonsnedsettelse setter krav til samfunnet og oss alle om tilrettelegging og hensyntaking. Universell utforming er et krav i alle planleggingssaker enten det dreier seg om bygg eller regulering.

Namsos SV har vært opptatt av kravene til universell utforming i mange år. Vår representant i Komite Plan og bygg , Tor Jørgen Olsen, har i mange år kjempet for i ivareta plankravene. Noen ganger har SV fått til gode vedtak, andre ganger har vi ikke lykkes godt nok.

Skogås-Rosendal peker særlig på behovet for flere handicap-parkeringer i sentrum. Namsos kommune er i ferd med å utarbeide ny «Sentrumsplan» for Namsos .

I dette arbeidet blir det viktig at planleggingen ivaretar kravet «Universell utforming» og SV vil være en garantist til at dette skjer.

I en ny plan må en ta opp de utfordringene som en nå ser vil melde seg i nær framtid. Det en ser er at deler av sentrum må stenges for bilkjøring og det må tilrettelegges for bedre kollektivtrafikk. En ser bl.a en utvikling der det blir flere som tar seg fram i byen med rullestol/elektrisk rullestol. Dette vil kreve en langt bedre tilrettelegging for dette både på fortau og ved kryssing av gate.

Namsos SV er glad for at det nå vil bli etablert en ombordstigning til Follafjord som tilfredsstiller kravene til Universell utforming. Dette har vært en sak SV har kjempe for i mange år bl.a med spørsmål til ordføreren i 2011.

Det er viktig at debatten om krav ved Universell utforming holdes opp hele tida.