Nærøysund – på tide med en klimatilpasning:

Lær av streikende elever

Innspill

Tenk nytt: Frode Setran i Nærøysund SV mener den nye kommunen må satse på å bli en klimavennlig kommune. Støtteordninger finnes.  Foto: Bjørn Tore Ness

Frode Setran, 2.-kandidat Nærøysund SV 

Meninger

Det har vært lite fokus på klima og klimautfordringer i det politiske miljøet i Nærøy og Vikna så langt. SV har bragt temaet på dagsorden, sist i fellesnemnda (satt sammen av kommunestyrene i Vikna og Nærøy) desember 2018, slik at klimahensynet blir med i byggingen av Nærøysund kommune. Vi hører om klima nesten hver dag på nyhetene.


– Elevene får fravær dersom de velger streik framfor skole

Assisterende oppvekstsjef i Namsos er ikke i tvil: – Velger man å streike, er man nødt ta konsekvensene av sine handlinger. Denne gang i form av fravær.

 

Fredag 22. mars streiker 12.000 ungdommer ved norske skoler over hele landet for klimaet. Dette gjør de for å si ifra at vi voksne ikke tar klimautfordringene på alvor. Engasjementet til svenske Greta Thunberg (15) startet en bølge av klimastreiker over hele verden, klimaopprøret «Fridays for future». På Kolvereid har Dina Emilie Røed invitert til klimastreik, og møte med sentrale politikere på rådhuset. De streiker fordi de er bekymret for naturen og sin egen framtid!

Klimaendringer vil blant annet gi mer nedbør og økt flom- og skredfare, i tillegg til gradvis endringer i havnivå og biologisk mangfold.

FNs klimakonferanse i Polen ble arrangert sist høst. FN`klimasjef hevder at påvirkningen av klimaendringene aldri har vært større. Dette forteller oss at vi trenger å gjøre mye mer. Målet med klimakonferansen er å følge opp Parisavtalen der målet var å holde den globale oppvarmingen under 2 grader og prøve å begrense temperaturstigningen til 1,5 grader. Dette forutsetter raske kutt i klimautslippene, og innsatsen må tredobles hvis Paris-målene skal nås.

Hva kan vi gjøre lokalt i forhold til verdens klimautfordringer?

Vi kan velge å late som ingen ting, men det er nok ingen god og framtidsrettet strategi for en kommune som Nærøysund. Vi i Nærøysund SV mener vi må ha en offensiv holdning i forhold til klimautfordringene. Vi må lokalt finne ut hva vi kan gjøre for å omstille oss til et lavutslippsamfunn, og ta vår del av ansvaret. I denne omstillingen ligger det også en masse nye og grønne jobber!

Kan vi få hjelp eller finnes det noen støtteordninger?

Miljødirektoratet har en støtteordning som de kaller «Klimasats»:

Klimasats er en støtteordning for kommuner og fylkeskommuner som ønsker å iverksette prosjekter som reduserer utslipp av klimagasser og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. Deler av midlene kan gå til å planlegge og utrede klimatiltak, og til nettverk og deling av erfaring.

Kommunen kan søke i lag med private, organisasjoner eller næringslivet

Miljødirektoratet skal fordele 200 millioner i 2019.

Nærøy og Vikna SV satte klima på dagsorden i fellesnemnda i desember 2018. Dette bidro til at Nærøy kommune på vegne av Nærøysund søkte på klimasatsmidler sammen med Nye Namsos i 2019.

Det ble søkt om midler til å gjennomføre et klimaseminar for det nye kommunestyret i Nærøysund kommune høsten, der også innbyggerne, frivilligheten og næringslivet blir invitert. Målet med seminaret er kompetanseheving, felles forståelse, involvering og forankring. I tillegg vil det bli satt fokus på klima og informasjon om klima både før og etter seminaret.

Når seminaret er gjennomført og klima er forankret i Nærøysund kommune, kan den nye kommunen søke på nye midler i 2020;

Det kan søkes støtte til:

• Klimaambisiøs areal- og transportplanlegging.

• Transporttiltak (Eks klimavennlig transportløsninger mellom Kolvereid og Rørvik og mellom Nærøysund og Namsos)

• Merkostnader for klimavennlige alternativ

• Klimavennlige innkjøp

• Klimatiltak i bygg og anlegg (materialbruk, gjenbruk, energibruk)

• Detaljplanlegging av klimatiltak

• Elektriske varebiler

• Ladepunkter for kommunale tjenestebiler

• Nettverkssamarbeid

• Og mye mer

Støttenivået er opp til 75 prosent.

Enova har også gode støtteordninger

Nærøysund SV er et parti med mange ungdommer som medlemmer. Vi har en sterk ungdomskandidat på 3. plass på lista!

Vi mener at en klimavennlig kommune og et klimavennlig næringsliv vil gjøre det mer attraktivt for ungdom med god utdanning og kompetanse å etablere seg her. I stedet for å lokke ungdommene med gratis pizza vil en kommune med en tydelig klima- og miljøprofil ha mye større drakraft. Da kommer de selv! Det er naturen vi skal leve av i framtida!

Både Vikna og Nærøy kommune er i dag medlem av klimanettverk Trøndelag, noe som er et veldig godt utgangspunkt. Vi har et nettverk rundt oss som står klar til å hjelpe oss med klimatiltak. I tillegg er Nye Namsos og Nærøysund i startfasen på et samarbeid om klimatilpasning. Nærøysund SV oppfordrer ungdommene til å stå på for klimaet framover, og utnytte den påvirkningsmuligheten ungdommene har fått med fast representasjon i fellesnemnda. Et forslag som Nærøy og Vikna SV fikk flertall for i 2018 i fellesnemnda.