Dramatisk for tidligere HiNT

Meninger

Man kan stille seg spørsmålet om det var klokt å fusjonere med Nord Universitet. Få hadde vel tenkt seg at det skulle få så dramatiske følger. En radering av campus i Namsos, Steinkjer og Verdal for Trøndelag sin del. I Nordland er det nesten like ille. Levanger og Bodø kommer styrket ut ifølge T-A, som viser til styrets forslag til ny struktur for Nord Universitet, som vil få beholde og styrket sitt campusmiljø. Steinkjer og Stjørdal vil være studiesteder for spissede fagsatsinger, men mister de største studentmiljøene. Namsos får «tilbud», sammen med Stokmarknes, om å være utdanningssteder for «distribuerte utdanninger», der søkergrunnlaget er tilstede. Undertegnede har ennå ikke funnet ut hva dette innebærer, men kan se for seg at det kan være sykepleierutdanning for å kunne utnytte praksisplassene i nordre del de årene man har nok søkere.

Hanne Solheim Hansen, konstituert rektor ved Nord Universitet, har tidligere fått spørsmål om det er klokt å legge ned sykepleierutdanningen i Namsos. Rapporter viser at Namsos har det sterkeste fagmiljøet på Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord Universitet. Solheim Hansen ønsket ikke den gang å kommentere det, men nå er nettopp dette forslaget lagt frem.

Norge mangler i dag 6.000 sykepleiere / spesialsykepleiere. Etter Samfunnsøkonomisk Analyse sine beregninger, vil dette øke til hele 75 000 om 20 år. Nav har i sin årlige bedriftsundersøkelse om mangel på arbeidskraft (3.mai 2018), vist til en sterk økning i mangelen på sykepleiere. Det kan se ut som Trøndelag er spesielt utsatt, da det er estimert en mangel på 1650 sykepleiere/ spesialsykepleiere bare her. Hva vil dette medføre for befolkningen i Trøndelag? Hvordan skal Nord Universitet klare å forholde seg til sitt samfunnsoppdrag, utdanning av sykepleiere - nok sykepleiere til å demme opp for den økende mangelen – som manifesterer seg særlig i distriktsnorge?

Sykepleierutdanningene i Levanger og Namsos har gjennom mange år vist at de utdanner dyktige og svært ettertraktede sykepleiere. Sykepleiere som trengs over hele Trøndelag. 50 % av utdanningen er kliniske studier. Da sier det seg selv at man er avhengig av et nært samarbeid med sykehusene og kommunehelsetjenesten i hele den nordre del av fylket, det nære samarbeidet som man har i dag ved dagens struktur. Hvordan det vil bli i fremtiden, er uvisst, om strukturendringen som er foreslått blir vedtatt.

Det har allerede kommet sterke reaksjoner på forslag om strukturendring. Campus Namsos er en svært viktig bidragsyter for rekruttering av kompetanse i distriktet. NÅ er det er viktig at politikere, lokalt og sentralt forener seg, og kjemper for å redusere den radikale strukturendringen. Nordre del av Trøndelag trenger to godt fungerende utdanninger som kan utdanne sykepleiere av den samme kvalitet som tidligere. Sykepleierutdanningen i Namsos kan ikke ende opp som et «utdanningssted for distribuerte utdanninger» med uviss fremtid.

Til det er behovet for sykepleiere for omfattende. Til det er samarbeidet med praksisplassene ved Sykehuset Namsos og omliggende kommuner for velfungerende. Til det er dagens sykepleierutdanning i Namsos for velfungerende.